21.05.2019Інформація щодо організації та
проведення мирних заходів


Звіти про фактично використані кошти та надані послуги МКП


Доступ до публічної
інформації


Стратегічний план розвитку Чернівців на 2012-2016 роки


Генеральний план міста


Схема зонування міста Чернівці


Схема тимчасових споруд міста Чернівці


Карта номінованої площі та буферної зони ЮНЕСКО


Межі центрального історичного ареалу


На допомогу захисникам БатьківщиниМИ В:
МІСТА-ПОБРАТИМИ ЧЕРНІВЦІВ

Клагенфурт Назарет Ілліт Саскатун Конін Сучава Тімішоара Солт Лейк Сіті Ясси Бєльці

Чернівецький міський  голова

 

 1. Діє відповідно до вимог Конституції України, актів Президента Ук-раїни, Кабінету Міністрів України, Законів України «Про місцеве самовря-дування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», очо-лює, здійснює керівництво і організовує роботу міської ради та її виконав-чого комітету, несе персональну відповідальність за виконання покладених на них  завдань і здійснення ними своїх  функцій.

 

 1. Підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету, розпорядження.

 

 1. Представляє міську територіальну громаду, міську раду та її вико-навчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами міс-цевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установа-ми та організаціями, незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до чинного законодавства.

 

 1. Пропонує до обрання радою секретаря міської ради та затвердження  заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, секретаря виконавчого комітету міської ради, призначає на посади  та звільняє з посад директорів департаментів, начальників управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради, розподіляє їх функціональні повноваження.

 

 1. Призначає на посади і звільняє з посад посадових осіб і службовців департаментів, управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, крім керівників дошкільних, загаль-ноосвітніх та позашкільних навчальних закладів і централізованої бухгалтерії управління освіти міської ради.

 

 1. Погоджує призначення на посади та увільнення з посад керівників міських підприємств, установ та організацій, призначення яких здійснюють  міністерства та відомства України.

 

 1. Спрямовує та координує діяльність секретаря міської ради, заступ-ників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, секретаря виконавчого комітету міської ради, керівників департаментів, уп-равлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради, голів районних у місті рад та очолюваних ними виконавчих комітетів з делегованих повнова-жень, взаємодіє з іншими виконавчими органами та органами місцевого са-моврядування.

 

 1. Вносить на розгляд ради пропозиції щодо:
 • кількісного і персонального складу виконавчого комітету міської ради;
 • структури виконавчих органів ради та загальної чисельності їх

працівників;

 • створення, реорганізації,  ліквідації  виконавчих  органів  ради  та з інших

питань відповідно до чинного законодавства.

 

 1. Визначає основні напрямки  здійснення державної кадрової політи-ки у виконавчих органах  ради.

 

 1. Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

 

 1. Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради та її виконавчого комітету.

 

 1. Є розпорядником бюджетних, у тому числі спеціальних цільових, валютних коштів, використовує їх лише за призначенням.

 

 1. Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших орга-нів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підпри-ємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси міської тери-торіальної громади, а також повноваження ради та її органів.

 

 1. Укладає від імені міської територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради.

 

 1. Веде особистий прийом громадян, забезпечує у місті додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань.

 

 1. Здійснює загальне керівництво мобілізаційною підготовкою та ро-ботою з питань цивільного захисту населення.

 

 1. Здійснює державну політику у сфері охорони державної таємниці в межах своїх повноважень, передбачених Законом.

 

 1. Утворює комісії, інші консультативно-дорадчі органи, визначає їх повноваження.
 2. Нагороджує громадян України, трудові колективи підприємств, ус-танов і організацій усіх форм  власності, а також громадян інших держав  Почесною відзнакою міської ради, Почесною грамотою виконавчого коміте-ту  міської ради, Грамотою та Подякою міського голови, звертається з по-даннями щодо нагородження нагородами України, грамотами Кабінету Міні-стрів України, міністерств і відомств.

 

 1. У межах повноважень і відповідно до законодавства України видає розпорядження та доручення.

 

 1. Безпосередньо координує та контролює діяльність:

– управління надзвичайних ситуацій та мобілізаційної роботи;

– фінансового управління;

– відділу бухгалтерського обліку та звітності;

– відділу з питань кадрової роботи;

– відділу інформації та зв’язків з громадськістю;

– патронатного відділу;

– департаменту економіки – з питань управління комунальною власністю

територіальної громади міста, приватизації її майна;

– департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин – з питань управління земельними ресурсами;

– департаменту житлово-комунального господарства – з питань управління комунальними підприємствами, розвитку їх матеріально-технічної  бази;

– департаментів, управлінь, відділів міської  ради, бюджетних установ з вико-нання кошторисів їх видатків;

– фінансових управлінь районних в місті рад з питань формування та виконання районних бюджетів.

 

 1. Очолює:

– комітет з управління впровадження Стратегічного плану розвитку міста Чернівців на 2012 – 2016 роки;

– Чернівецьку міську тристоронню соціально-економічну раду;

– робочу групу з підготовки інтегрованої концепції розвитку централь-ної частини міста Чернівців;

  комісію з підведення підсумків  та визначення  переможця  конкурсу  на звання  «Кращий платник податків року»;

– міську благодійну акцію «Милосердя»;

– координаційну раду представників місцевих осередків політичних партій, громадських організацій та виконавчих органів міської ради.

 

 1. Координує взаємодію міської ради з:

– обласною, міською та районними в місті прокуратурами;

– Чернівецькою  міжрайонною  природоохоронною  прокуратурою;

 

–  управлінням Служби безпеки України в Чернівецькій області;

–  управлінням   Міністерства   внутрішніх   справ   України   в    Чернівецькій

області;

–  Чернівецьким обласним та міським управліннями юстиції.

 

 1. Координує діяльність міської ради з контролюючими органа-ми, установами та організаціями, що належать до системи центральних органів державної виконавчої влади:

– Державною фінансовою інспекцією України в Чернівецькій області;

– управлінням  Державного  казначейства у м. Чернівці Головного уп-равління Державного казначейства України в Чернівецькій області;

– державною податковою інспекцією у місті Чернівцях  Головного уп-равління Державної фіскальної служби;

– Чернівецьким територіальним управлінням Державної комісії з цін-них паперів та фондового ринку;

– державною інспекцією контролю за цінами в Чернівецькій області;

– Чернівецьким обласним територіальним відділенням Антимоно-польного комітету України.

 

 1. Забезпечує співпрацю міської ради, її виконавчих органів з:

– органами державної виконавчої влади та районними в місті радами;

– районними  місцевими  судами м. Чернівців, апеляційним судом Чернівець-

кої  області,  господарським   судом   Чернівецької   області,   Чернівецьким

окружним адміністративним судом;

– обласною колегією адвокатів;

– Чернівецькою обласною радою профспілок;

– Чернівецьким обласним управлінням Національного банку України;

– філіями комерційних банків  у м. Чернівцях.

 

 1. Сприяє роботі:

– міського військового комісаріату;

– військових частин Збройних Сил України, що дислокуються в м. Чернівцях;

– прикордонного загону.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *