Функціональні повноваження Чернівецького міського голови « Офіційний портал Чернівецької міської ради
04.06.2020


Аварійні телефони оперативних служб

Інформація щодо організації та
проведення мирних заходів


Звіти про фактично використані кошти та надані послуги МКП


Доступ до публічної
інформації


Стратегічний план розвитку Чернівців на 2012-2016 роки


Генеральний план міста


Схема зонування міста Чернівці


Схема тимчасових споруд міста Чернівці


Карта номінованої площі та буферної зони ЮНЕСКО


Межі центрального історичного ареалу


На допомогу захисникам БатьківщиниМИ В:
МІСТА-ПОБРАТИМИ ЧЕРНІВЦІВ

Клагенфурт Назарет Ілліт Саскатун Конін Сучава Тімішоара Солт Лейк Сіті Ясси Бєльці
Чернівецький міський  голова

 

 1. Діє відповідно до вимог Конституції України, актів Президента Ук-раїни, Кабінету Міністрів України, Законів України «Про місцеве самовря-дування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», очо-лює, здійснює керівництво і організовує роботу міської ради та її виконав-чого комітету, несе персональну відповідальність за виконання покладених на них  завдань і здійснення ними своїх  функцій.

 

 1. Підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету, розпорядження.

 

 1. Представляє міську територіальну громаду, міську раду та її вико-навчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами міс-цевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установа-ми та організаціями, незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до чинного законодавства.

 

 1. Пропонує до обрання радою секретаря міської ради та затвердження  заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, секретаря виконавчого комітету міської ради, призначає на посади  та звільняє з посад директорів департаментів, начальників управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради, розподіляє їх функціональні повноваження.

 

 1. Призначає на посади і звільняє з посад посадових осіб і службовців департаментів, управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, крім керівників дошкільних, загаль-ноосвітніх та позашкільних навчальних закладів і централізованої бухгалтерії управління освіти міської ради.

 

 1. Погоджує призначення на посади та увільнення з посад керівників міських підприємств, установ та організацій, призначення яких здійснюють  міністерства та відомства України.

 

 1. Спрямовує та координує діяльність секретаря міської ради, заступ-ників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, секретаря виконавчого комітету міської ради, керівників департаментів, уп-равлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради, голів районних у місті рад та очолюваних ними виконавчих комітетів з делегованих повнова-жень, взаємодіє з іншими виконавчими органами та органами місцевого са-моврядування.

 

 1. Вносить на розгляд ради пропозиції щодо:
 • кількісного і персонального складу виконавчого комітету міської ради;
 • структури виконавчих органів ради та загальної чисельності їх

працівників;

 • створення, реорганізації,  ліквідації  виконавчих  органів  ради  та з інших

питань відповідно до чинного законодавства.

 

 1. Визначає основні напрямки  здійснення державної кадрової політи-ки у виконавчих органах  ради.

 

 1. Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

 

 1. Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради та її виконавчого комітету.

 

 1. Є розпорядником бюджетних, у тому числі спеціальних цільових, валютних коштів, використовує їх лише за призначенням.

 

 1. Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших орга-нів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підпри-ємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси міської тери-торіальної громади, а також повноваження ради та її органів.

 

 1. Укладає від імені міської територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради.

 

 1. Веде особистий прийом громадян, забезпечує у місті додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань.

 

 1. Здійснює загальне керівництво мобілізаційною підготовкою та ро-ботою з питань цивільного захисту населення.

 

 1. Здійснює державну політику у сфері охорони державної таємниці в межах своїх повноважень, передбачених Законом.

 

 1. Утворює комісії, інші консультативно-дорадчі органи, визначає їх повноваження.
 2. Нагороджує громадян України, трудові колективи підприємств, ус-танов і організацій усіх форм  власності, а також громадян інших держав  Почесною відзнакою міської ради, Почесною грамотою виконавчого коміте-ту  міської ради, Грамотою та Подякою міського голови, звертається з по-даннями щодо нагородження нагородами України, грамотами Кабінету Міні-стрів України, міністерств і відомств.

 

 1. У межах повноважень і відповідно до законодавства України видає розпорядження та доручення.

 

 1. Безпосередньо координує та контролює діяльність:

– управління надзвичайних ситуацій та мобілізаційної роботи;

– фінансового управління;

– відділу бухгалтерського обліку та звітності;

– відділу з питань кадрової роботи;

– відділу інформації та зв’язків з громадськістю;

– патронатного відділу;

– департаменту економіки – з питань управління комунальною власністю

територіальної громади міста, приватизації її майна;

– департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин – з питань управління земельними ресурсами;

– департаменту житлово-комунального господарства – з питань управління комунальними підприємствами, розвитку їх матеріально-технічної  бази;

– департаментів, управлінь, відділів міської  ради, бюджетних установ з вико-нання кошторисів їх видатків;

– фінансових управлінь районних в місті рад з питань формування та виконання районних бюджетів.

 

 1. Очолює:

– комітет з управління впровадження Стратегічного плану розвитку міста Чернівців на 2012 – 2016 роки;

– Чернівецьку міську тристоронню соціально-економічну раду;

– робочу групу з підготовки інтегрованої концепції розвитку централь-ної частини міста Чернівців;

  комісію з підведення підсумків  та визначення  переможця  конкурсу  на звання  «Кращий платник податків року»;

– міську благодійну акцію «Милосердя»;

– координаційну раду представників місцевих осередків політичних партій, громадських організацій та виконавчих органів міської ради.

 

 1. Координує взаємодію міської ради з:

– обласною, міською та районними в місті прокуратурами;

– Чернівецькою  міжрайонною  природоохоронною  прокуратурою;

 

–  управлінням Служби безпеки України в Чернівецькій області;

–  управлінням   Міністерства   внутрішніх   справ   України   в    Чернівецькій

області;

–  Чернівецьким обласним та міським управліннями юстиції.

 

 1. Координує діяльність міської ради з контролюючими органа-ми, установами та організаціями, що належать до системи центральних органів державної виконавчої влади:

– Державною фінансовою інспекцією України в Чернівецькій області;

– управлінням  Державного  казначейства у м. Чернівці Головного уп-равління Державного казначейства України в Чернівецькій області;

– державною податковою інспекцією у місті Чернівцях  Головного уп-равління Державної фіскальної служби;

– Чернівецьким територіальним управлінням Державної комісії з цін-них паперів та фондового ринку;

– державною інспекцією контролю за цінами в Чернівецькій області;

– Чернівецьким обласним територіальним відділенням Антимоно-польного комітету України.

 

 1. Забезпечує співпрацю міської ради, її виконавчих органів з:

– органами державної виконавчої влади та районними в місті радами;

– районними  місцевими  судами м. Чернівців, апеляційним судом Чернівець-

кої  області,  господарським   судом   Чернівецької   області,   Чернівецьким

окружним адміністративним судом;

– обласною колегією адвокатів;

– Чернівецькою обласною радою профспілок;

– Чернівецьким обласним управлінням Національного банку України;

– філіями комерційних банків  у м. Чернівцях.

 

 1. Сприяє роботі:

– міського військового комісаріату;

– військових частин Збройних Сил України, що дислокуються в м. Чернівцях;

– прикордонного загону.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *