Положення про відділ « Офіційний портал Чернівецької міської ради
07.08.2020ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань державних закупівель Чернівецької міської ради

1.Загальна частина

1.1.Відділ з питань державних закупівель Чернівецької міської ради є виконавчим органом Чернівецької міської ради.

1.2.Відділ з питань державних закупівель Чернівецької міської ради (далі – Відділ), створений відповідно до пункту 1 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення 11 сесії Чернівецької міської ради V скликання «Про структуру та загальну чисельність виконавчих органів Чернівецької міської ради на 2007 рік» від 29.12.2006р. № 213.

1.3.Утворення Відділу є виключною компетенцією Чернівецької міської ради.

1.4.Відділ підзвітний та підконтрольний Чернівецькій міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Чернівецької міської ради, Чернівецькому міському голові, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради та голові комітету з конкурсних торгів.

1.5.Відділ не має статусу юридичної особи.

1.6.Положення розроблено із врахуванням вимог:

1.6.1.Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 (Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 року №55);

1.6.2. Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого наказом Головного управління державної служби України 29.12.2009 року № 406;

1.6.3. Рекомендацій з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28.01.2005 року № 55;

1.6.4. Інструкції з діловодства у Чернівецькій міській раді та її виконавчих органах;

1.6.5. Закону України «Про здійснення державних закупівель»;

1.6.6. Регламентів Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету;

1.6.7. Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 10.08.2010р. № 518/14 «Про здійснення закупівель товарів і послуг за державні кошти виконавчими органами Чернівецької міської ради» з подальшими змінами.

1.7.Відділ забезпечує реалізацію державної політики у сфері проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти в Чернівецькій міській раді з питань підготовки та виконання рішень Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень Чернівецького міського голови з питань державних закупівель.

1.8.У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями Чернівецького міського голови, Регламентами міської ради, виконавчого комітету та цим Положенням.

1.9.З питань організації і застосування методики проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти Відділ керується також відповідними наказами та роз’ясненнями Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.

1.10.Це Положення, як організаційний документ, в обов’язковому порядку проходить процедуру затвердження Чернівецькою міською радою.

1.11.Положення є чинним з дня його затвердження.

1.12.Місцезнаходження Відділу: 58002, м. Чернівці, вул. М.Емінеску, 2.

 

2.Основні завдання

Завданнями Відділу є:

2.1.Здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів відповідно до вимог законодавства про державні закупівлі.

2.2.Забезпечення виконання заходів щодо державних закупівель відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» та інших нормативних актів України з цього питання.

2.3.Забезпечення розміщення інформації з питань, що належать до компетенції Відділу на веб-порталі Чернівецької міської ради.

2.4.Забезпечення доступу до публічної інформації та системного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції Відділу на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

2.5.Здійснення підготовки до здачі в архівний відділ Чернівецької міської ради документів, що належать до компетенції Відділу.

 

3.Функції

Функціями відділу є:

3.1.Методичне забезпечення реалізації державної політики з питань проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти в Чернівецькій міській раді, на підприємствах, в установах і організаціях комунальної власності територіальної громади м. Чернівців (далі – підпорядковані установи).

3.2.Виконання організаційної, планувальної, дорадчої, інформаційної, контрольної, координаційної функцій відповідно до покладених на Відділ завдань.

3.3.Забезпечення організаційно-технічної підготовки та проведення засідань комітету з конкурсних торгів щодо проведення державних закупівель.

3.4.Підготовка та внесення на затвердження комітету з конкурсних торгів, у терміни, визначені законодавством, проекту зведеного річного плану державних закупівель на бюджетний рік відповідно до кошторисів розпорядників коштів міського бюджету. У разі потреби підготовка проектів щодо змін та доповнень до річного плану державних закупівель протягом бюджетного року.

3.5.Підготовка та оприлюднення текстів документів, які визначені чинним законодавством у сфері державних закупівель на веб-порталі уповноваженого органу з питань державних закупівель у мережі Інтернет у разі необхідності та в інформаційно-аналітичному бюлетені “Вісник державних закупівель”.

3.6.Письмове повідомлення всіх учасників процедур закупівель про результати проведених торгів.

3.7.Забезпечення координації роботи консультантів та експертів торгів (у разі потреби).

3.8.Забезпечення зв’язку з учасниками торгів.

3.9.Підготовка квартальної статистичної звітності за формою 1-торги (тендери).

3.10.Участь у підготовці проектів договорів з учасниками-переможцями торгів.

3.11.Участь у підготовці матеріалів для вирішення спірних питань щодо процедури проведення торгів та документації конкурсних торгів.

3.12.Вивчення і узагальнення роботи виконавчих органів міської ради, надання їм необхідної допомоги з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.13.Забезпечення взаємодії роботи комітету з конкурсних торгів з органами виконавчої влади, які є відповідальними за дотримання та виконання законодавства про державні закупівлі.

3.14.Забезпечення контролю за виконанням розпорядчих та інших документів державних органів, що підлягають контролю, систематичне інформування керівництва міської ради про хід їх виконання.

3.15.Забезпечення у терміни, визначені законодавством, організаційної підготовки проведення навчання та підвищення кваліфікації членів комітетів з конкурсних торгів з питань здійснення процедур закупівель.

3.16.Проведення іншої роботи, пов’язаної із застосуванням законодавства про державні закупівлі та інших функцій, які випливають з покладених на Відділ завдань.

 

4.Права та обов’язки

Відділ має права та обов’язки:

4.1.Проводити у виконавчих органах Чернівецької міської ради, на підприємствах, в установах і організаціях комунальної власності територіальної громади міста Чернівців перевірки з питань, які віднесені до компетенції Відділу.

4.2.Організовувати в установленому порядку наради та семінари виконавчих органів Чернівецької міської ради з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.3.Одержувати відповідні документи та необхідну інформацію від посадових осіб Чернівецької міської ради та підпорядкованих їй установ для виконання покладених на Відділ функцій.

4.4.Подавати в установленому порядку відповідні пропозиції, перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених перевірками, готувати рішення на засідання Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету з питань, які віднесені до компетенції Відділу.

4.5.Залучати спеціалістів виконавчих органів Чернівецької міської ради та підпорядкованих їй установ для розгляду питань, віднесених до компетенції Відділу.

4.6.Брати участь у засіданнях Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, нарадах, що проводить Чернівецький міський голова, а також в тих, що проводяться у виконавчих органах Чернівецької міської ради з питань, віднесених до компетенції відділу.

4.7.Організовувати наради, навчання з розпорядниками коштів міського бюджету щодо дотримання та запобігання порушень законодавства про державні закупівлі.

 

5.Керівництво та структура

5.1.Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Чернівецьким міським головою в установленому чинним законодавством порядку.

5.2.За посадою начальник Відділу є відповідальним секретарем утворених виконавчими органами Чернівецької міської ради комітетів з конкурсних торгів.

5.3.Кваліфікація та компетенція, зокрема, конкретні обов’язки та права начальника Відділу визначаються цим Положенням.

5.4.Начальник Відділу безпосередньо підпорядкований заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голові комітету з конкурсних торгів.

5.5.Начальник Відділу відповідно до покладених на нього обов’язків:

5.5.1.Здійснює загальне керівництво роботою Відділу;

5.5.2.Забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на Відділ завдань та доручень керівництва Чернівецької міської ради;

5.5.3.Затверджує посадові інструкції працівників Відділу;

5.5.4.Вносить в установленому порядку пропозиції про призначення на посади й звільнення працівників Відділу з посад;

5.5.5.Забезпечує взаємодію Відділу з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради;

5.5.6.Формує плани роботи Відділу, організовує й контролює процес їх виконання;

5.5.7.Здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці, конфіденційної інформації, що є власністю держави, а також службової інформації у Відділі;

5.5.8.Вносить в установленому порядку пропозиції Чернівецькому міському голові про застосування заохочень або стягнень до працівників Відділу;

5.5.9.Відповідає на звернення, скарги, запити й пропозиції громадян та юридичних осіб, що надходять безпосередньо до Відділу;

5.5.10.Контролює дотримання особовим складом Відділу вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України;

5.5.11.Забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Відділу;

5.5.12.Забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності Відділу;

5.5.13.Виховує в особового складу високі морально-психологічні якості, патріотизм та високу відповідальність за виконання вимог Присяги, цього Положення, інших нормативно-правових актів;

5.5.14.Визначає потребу і розподіляє надані Відділу ресурси на техніку, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та програмне забезпечення, інші матеріальні цінності, майно, необхідні для укомплектування Відділу та особового складу, організовує їх облік, контролює правильність утримання, списання;

5.5.15.Видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання особовим складом Відділу;

5.5.16.Забезпечує належні умови підлеглим для виконання функціональних обов’язків та здійснює контроль за дотриманням режиму роботи, додержанням порядку в службових приміщеннях Відділу;

5.5.17.Здійснює керівництво та відповідає за організацію роботи із забезпечення безпеки праці, навчання з охорони праці, дотримання чинного законодавства про охорону праці;

5.5.18.Забезпечує системне і оперативне оприлюднення на веб-порталі міської ради в мережі Інтернет інформації, що входить до компетенції Відділу, дотримання законодавства про доступ до публічної інформації.

5.5.19.Забезпечує збереження інформації в паперовому та електронному вигляді, створеної в процесі діяльності, приймання-передавання її при зміні (звільненні, переведенні тощо) працівників.

5.5.20. Виконує інші завдання, визначені керівництвом Чернівецької міської ради;

5.6.Начальник Відділу повинен знати:

5.6.1. Закони України, що стосуються діяльності Відділу, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, що стосуються державних закупівель;

5.6.2.Порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів;

5.6.3.Правила ділового етикету;

5.6.4.Правила охорони праці та протипожежного захисту;

5.6.5. Основні принципи роботи за комп’ютером та відповідні програмні засоби;

5.6.6. Ділову мову, державну мову.

5.7. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника Відділу:

5.7.1. Вища освіта професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

5.7.2.Стаж роботи за фахом у державній службі та в органах місцевого самоврядування на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років, за необхідності, виходячи із виконання Відділом основних завдань та функцій;

5.7.3. Проходження навчання (курси підвищення кваліфікації) у сфері державних закупівель з подальшим отриманням свідоцтва, установленого зразку.

5.8. Начальник відділу несе відповідальність за:

5.8.1.Неналежну організацію роботи Відділу, незадовільний стан службової та виконавської дисципліни;

5.8.2. Незабезпечення виконання покладених на Відділ завдань та функцій, передбачених цим Положенням;

5.8.3.Недотримання законності в службовій діяльності працівниками Відділу;

5.8.4.Низький рівень трудової та виконавської дисципліни у Відділі;

5.8.5.Негативні наслідки своїх розпоряджень, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов’язків та за бездіяльність;

5.8.6.Незабезпечення створення належних умов з охорони праці;

5.8.7.Невідповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;

5.8.8.Невиконання рішень Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень Чернівецького міського голови;

5.8.9.Несвоєчасну і недостовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Відділу, неналежний стан діловодства;

5.8.10.Неправильне оформлення проектів розпоряджень Чернівецького міського голови з питань державних закупівель;

5.8.11.Незадовільний стан професійної підготовки та виховної роботи з особовим складом Відділу;

5.8.12.Неналежне збереження документів щодо здійснення процедур закупівель;

5.8.13.Неналежне збереження та використання за призначенням печатки та штампів Відділу.

5.9.За відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує один із спеціалістів Відділу.

5.10.Посадові особи, що працюють у Відділі, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

 

6.Взаємовідносини, зв’язок

6.1.Відділ під час виконання покладених на нього завдань і функцій взаємодіє з іншими органами Чернівецької міської ради в порядку, який визначається цим Положенням та Положеннями інших виконавчих органів Чернівецької міської ради.

 

7.Майно і кошти

7.1.Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

7.2.Оплата праці співробітників Відділу здійснюється згідно з чинним законодавством.

7.3.За сприяння Чернівецького міського голови відповідні виконавчі органи Чернівецької міської ради створюють умови для нормальної роботи Відділу, забезпечують його приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань державних закупівель.

 

8.Заключна частина

8.1.Відділ має свої бланки, круглу печатку із своїм найменуванням і штампи встановлених зразків.

8.2.Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням і таких, що не стосуються питань державних закупівель, не допускаються.

8.3.Ліквідація Відділу проводиться Чернівецькою міською радою в порядку, визначеному чинним законодавством України.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *