Положення про відділ « Офіційний портал Чернівецької міської ради
23.09.2020ПОЛОЖЕННЯ

про відділ контрольно-перевірочної роботи Чернівецької міської ради

1. Загальна частина

1.1. Відділ контрольно-перевірочної роботи Чернівецької міської ради є виконавчим органом Чернівецької міської ради (далі – Відділ).
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним та Податковими кодексами України, Кодексом законів про працю України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, рішеннями Чернівецької міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями, дорученнями Чернівецького міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
1.3. Відділ в своїй роботі підзвітний та підконтрольний Чернівецькій міській раді, підпорядкований Чернівецькому міському голові та виконавчому комітету Чернівецької міської ради.
1.4. Відділ не має статусу юридичної особи.
1.5. Відділ має свої бланки, круглу печатку із своїм найменуванням, інші печатки і штампи встановлених зразків.
1.6. Положення розроблено із врахуванням вимог:
1.6.1. Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 (Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003р. № 55).
1.6.2. Регламентів Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету.
1.6.3. Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 29.12.2009р. № 406.
1.6.4. Рекомендацій з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28.01.2005р. № 55.
1.6.5. Інструкції з діловодства у Чернівецькій міській раді та її виконавчих органах.

2. Основні завдання і функції Відділу

2.1. Організовувати та проводити планові та позапланові перевірки виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Чернівців, із залученням спеціалістів інших підприємств, установ та організацій комунальної власності міста Чернівців та виконавчих органів міської ради, районних у місті рад. Про результати перевірок повідомляти Чернівецького міського голову, його заступників.
2.2. Проводити тематичні перевірки у виконавчих органах міської ради, в районних у місті Чернівцях радах та їх виконавчих органах, в бюджетних установах, підприємствах і організаціях, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Чернівців, а також в інших організаціях, які отримують кошти з бюджету міста, відповідно до квартального плану роботи та за дорученням Чернівецького міського голови, його заступників.
2.3. За результатами проведених планових та позапланових перевірок готувати письмове зобов’язання за підписом Чернівецького міського голови або його заступників, відповідно до розподілу обов’язків між ними, щодо усунення виявлених перевіркою порушень законодавства та недоліків у роботі підприємства із зазначенням строку зворотного інформування.
2.4. 3дійснювати контроль за усуненням недоліків і порушень, виявлених за результатами проведення попередніх перевірок.
2.5. Здійснювати моніторинг порушень, виявлених Державною фінансовою інспекцією в Чернівецькій області за результатами перевірок діяльності підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Чернівців.
2.6. Надавати організаційно-методичну допомогу бухгалтерським службам бюджетних і госпрозрахункових установ, підприємств та організацій міської комунальної власності в налагодженні бухгалтерського обліку і звітності під час проведення перевірок.
2.7. Організовувати та контролювати своєчасний і якісний розгляд звернень громадян, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань та інших організацій з питань, що належать до компетенції Відділу.
2.8. Забезпечувати збереження інформації в паперовому та електронному вигляді, створеної в процесі діяльності.
2.9. Здійснювати інші, передбачені чинним законодавством, повноваження.

3. Права Відділу

3.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів міської та районних в місті Чернівцях рад, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформацій з питань, що виникають у процесі роботи Відділу.
3.2. Залучати фахівців інших виконавчих органів міської та районних в місті Чернівцях рад, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками), об’єднань громадян (за їх згодою) до проведення перевірок та розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.
3.3. Мати повний та безперешкодний доступ до приміщень, документів, інформацій та баз даних, які стосуються проведення контрольного заходу, включаючи інформацію з обмеженим доступом, що надається в установленому законодавством порядку, а також отримувати в установленому порядку доступ до інформаційних баз даних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, систем зв’язку і комунікацій та інших технічних засобів.
3.4. Вимагати від об’єктів перевірки проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, перевірки наявних коштів і розрахунків, та у разі потреби вимагати опечатування каси і касових приміщень, складів, комор, сховищ, архівів, електронних накопичувачів інформації.
3.5. Проводити чи вимагати від об’єктів перевірки проведення контрольних обмірів обсягів виконаних робіт чи контрольного запуску сировини у виробництво.
3.6. Отримувати від посадових осіб об’єктів перевірки первинні бухгалтерські, фінансові документи, необхідні довідки, інформацію, статистичні відомості, бухгалтерсько-фінансові звіти, іншу документацію та письмові пояснення і заяви з питань, що виникають під час проведення контрольного заходу.
3.7. Робити копії або виписки з усіх без винятку документів, які стосуються предмета контрольного заходу.
3.8. Одержувати у встановленому порядку від третіх осіб довідки, копії документів та пояснення, пов’язані з операціями, що перевіряються.
3.9. Рекомендувати об’єктам перевірки невідкладно усувати виявлені порушення, якщо обставини потребують негайного реагування.
3.10. Відмовлятись від надання консультаційної допомоги об’єкта перевірки, якщо відповідне питання належить до сфери спеціального законодавства, яким безпосередньо в своїй діяльності керується об’єкт перевірки, та відноситься до сфери тих знань, які є виключною компетенцією працівників такого об’єкта і обов’язковою кваліфікаційною умовою при їх прийнятті на роботу.
3.11. Проводити наради, семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Відділу.
3.12. Відділ має також інші права, визначені чинним законодавством.

4. Обов’язки Відділу

4.1. Дотримуватися вимог нормативно-правових актів, які стосуються діяльності Відділу.
4.2. Не розголошувати інформацію, яка стала відома під час виконання покладених на Відділ завдань, крім випадків, передбачених законодавством.
4.3. Інформувати Чернівецького міського голову про обґрунтовані ознаки шахрайства, корупційних діянь або нецільового використання комунальних ресурсів, марнотратства, зловживання службовим становищем та інших порушень фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків, з наданням рекомендацій щодо вжиття необхідних заходів.
4.4. Уникати та не допускати виникнення конфлікту інтересів відповідно до чинного законодавства України.

5. Керівництво та структура Відділу

5.1.  Відділ    очолює   начальник,    який   призначається   на   посаду   і звільняється з посади Чернівецьким міським головою в установленому чинним законодавством порядку.
5.2. Начальник Відділу безпосередньо підпорядкований Чернівецькому міському голові.
5.3. Кваліфікація та компетенція, зокрема, конкретні обов’язки та права начальника Відділу визначаються цим Положенням.
5.4. Начальник Відділу відповідно до покладених на нього обов’язків:

5.4.1. Забезпечує виконання покладених на Відділ завдань та функцій.

5.4.2. Співпрацює з виконавчими органами міської та районних у місті рад з питань, що належать до компетенції Відділу.

5.4.3. Готує проекти рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, організовує та контролює їх виконання.

5.4.4. Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд звернень органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, взаємодіє з підрозділами міської ради з питань, що стосуються компетенції Відділу.

5.4.5. Бере участь у роботі постійно діючої комісії зі списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Чернівців.

5.4.6. Подає пропозиції Чернівецькому міському голові про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників.

5.4.7. Складає і подає на затвердження Чернівецькому міському голові плани роботи Відділу, організовує і контролює своєчасність і якість їх виконання.

5.4.8. Під час проведення перевірок здійснює контроль за цільовим витрачанням бюджетних коштів, коштів цільових фондів міської та районних у місті рад, грошових коштів та матеріальних цінностей підприємств, установ і організацій міської комунальної власності.

5.4.9. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу.

5.4.10. Вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Відділу, перевіряє правильність застосування ними нормативно-правових актів.

5.4.11. Забезпечує належний облік та своєчасний розгляд звернень від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян, що надходять до Відділу.

5.4.12. Затверджує посадові інструкції працівників Відділу.

5.4.13. Готує службові характеристики на посадових осіб Відділу до проведення атестації.

5.4.14. Проводить щорічну оцінку виконання посадовими особами Відділу покладених на них обов’язків і завдань.

5.4.15. Забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, організовує роботу з документами.

5.4.16. Забезпечує дотримання працівниками Відділу законодавства України з питань служби в органах місцевого самоврядування, державної служби та протидії корупції.

5.4.17. Забезпечує взаємодію Відділу з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради.

5.4.18. Забезпечує збереження інформації в паперовому та електронному вигляді, створеної в процесі діяльності.

5.4.19. Виконує іншу роботу за дорученням Чернівецького міського голови та інші обов’язки передбачені цим Положенням і Порядком здійснення перевірок діяльності підприємств, установ і організацій (крім бюджетних), що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Чернівців.

5.5. Начальник Відділу має право:
5.5.1. У встановленому порядку готувати запити на отримання від державних органів влади, органів місцевого самоврядування, податкових органів, їх посадових осіб, політичних партій, громадських та релігійних організацій, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, необхідних для виконання посадових обов’язків. Отримувати від виконавчих органів міської та районних у місті рад, підприємств, установ і організацій міської комунальної власності, що підлягають перевіркам, необхідну інформацію.
5.5.2. Здійснювати перевірки виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій територіальної громади міста згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень.
5.5.3. Залучати фахівців інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Чернівців, за згодою їх керівників, для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу.
5.5.4. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення роботи Відділу та вдосконалення роботи Чернівецької міської ради з питань, що належать до компетенції Відділу.
5.5.5. Розглядати скарги, заяви, листи та звернення фізичних та юридичних осіб, готувати відповіді на них.
5.6. Начальник Відділу повинен знати: практику застосування чинного законодавства, законодавчі та нормативні документи щодо служби в органах місцевого самоврядування та державної служби, основи державного управління, права, форми і методи роботи із засобами масової інформації, правила ділового етикету, правила та норми охорони праці, протипожежного захисту, основні принципи роботи на персональному комп’ютері та відповідні програмні засоби, державну мову, ділову мову.
5.7. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника Відділу: вища освіта економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Досвід роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або на державній службі не менше 5 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 7 років.
5.8. Начальник Відділу несе відповідальність за:
5.8.1. Незабезпечення виконання покладених на Відділ завдань та функцій, передбачених цим Положенням.
5.8.2. Невиконання рішень Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень Чернівецького міського голови.
5.8.3. Несвоєчасну і недостовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Відділу.
5.8.4. Негативні наслідки наказів, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов’язків та за бездіяльність.
5.8.5. Неналежну організацію роботи Відділу, незадовільний стан діловодства, службової та виконавської дисципліни.
5.8.6. Незабезпечення створення належних умов з охорони праці.
5.8.7. Незадовільний стан виховної роботи з особовим складом Відділу.
5.9. За відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує один із працівників Відділу.
5.10. Начальник Відділу здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями Чернівецької міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Чернівецького міського голови.

6. Організація роботи Відділу

6.1. Відділ проводить свою роботу відповідно до Порядку здійснення перевірок діяльності підприємств, установ і організацій (крім бюджетних), що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Чернівців та квартального плану, що затверджується начальником Відділу за погодженням з Чернівецьким міським головою. Планові перевірки (комплексні перевірки) діяльності підприємств, установ і організацій (крім бюджетних) про­водяться на підставі річного плану-графіка, затвердженого Чернівецьким міським головою.
6.2. Посадові обов’язки працівників Відділу визначають­ся відповідно до цього Положення та затверджуються начальником Відділу.

7. Взаємовідносини, зв’язок

7.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань у встановленому законодавством порядку та в межах компетенції взаємодіє з іншими виконавчими органами міської та районних в місті Чернівцях рад, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, органами Державної фінансової інспекції України тощо.

8. Майно і кошти

8.1. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.
8.2. Посадові особи, що працюють у Відділі, є посадовими особами місцевого самоврядування, призначаються на посаду Чернівецьким міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством. Відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок коштів міського бюджету.
8.3. Оплата праці працівників Відділу здійснюється згідно з чинним законодавством.
8.4. За сприяння Чернівецького міського голови відповідні виконавчі органи Чернівецької міської ради створюють умови для нормальної роботи Відділу, забезпечують його приміщеннями, телефонним зв’язком, необхідними для роботи Відділу засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

9. Заключна частина

9.1. Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням і таких, що не стосуються питань контрольно-перевірочної роботи, не допускаються.
9.2. Ліквідація або реорганізація Відділу проводиться Чернівецькою міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.
9.3. Структура та штатний розпис затверджується Чернівецьким міським головою.


Comments are closed.