Положення про відділ « Офіційний портал Чернівецької міської ради
04.08.2020ПОЛОЖЕННЯ

про відділ бухгалтерського обліку та звітності

Чернівецької міської ради

 1.Загальні положення

1.1.Відділ бухгалтерського обліку та звітності Чернівецької міської ради є виконавчим органом Чернівецької міської ради ( далі – Відділ).

1.2.У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, зокрема “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, Державного казначейства України, наказами Міністерства фінансів України і Міністерства праці та соціальної політики України, іншими законодавчими та нормативними актами, рішеннями Чернівецької міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями Чернівецького міського голови, регламентами Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, цим Положенням.

1.3. Особи, які працюють у Відділі, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно – розпорядчих та консультативно – дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

1.4. Відділ в своїй роботі підзвітний і підконтрольний Чернівецькій міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, Чернівецькому міському голові, а з питань делегованих повноважень – відповідним органам виконавчої влади.

1.5. Відділ не має статусу юридичної особи.

1.6. Відділ має печатку яка містить відбиток Державного Герба України, штампи встановленого зразка і бланки із своїм найменуванням, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах Чернівецької міської ради.

2.Завдання і функції Відділу

2.1.Власні ( самоврядні ) повноваження:

2.1.1) відділ здійснює виконання кошторисів виконавчого комітету, окремо визначених для обслуговування Відділом управлінь, відділів та служб міської ради, кошторисів спеціального фонду (цільовий фонд соціально – економічного розвитку міста), коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень.

2.1.2. Відділ забезпечує:

2.1.2.1) ведення бухгалтерського обліку щодо виконання кошторисів доходів і видатків окремо визначених для обслуговування Відділом виконавчих органів міської ради;

2.1.2.2) контроль за правильним та економічним використанням коштів згідно з асигнуваннями за затвердженими кошторисами з врахуванням змін, внесених в установленому порядку ;

2.1.2.3) перевірку правильності оформлення документів і законності їх здійснення;

2.1.2.4) виплату заробітної плати керівництву міської ради, окремим її управлінням, відділам та службам ;

2.1.2.5) проведення розрахунків з організаціями, підприємствами, установами міста та окремими особами;

2.1.2.6) збереження грошових коштів, контроль за збереженням та правильним використанням основних засобів, матеріалів, малоцінного інвентаря та інших матеріальних цінностей, які належать виконавчому комітету міської ради, окремо визначеним управлінням, відділам та службам міської ради;

2.1.2.7) складання бухгалтерського обліку та подання відповідним органам в установлені строки ;

2.1.2.8) проведення в установлені строки інвентаризації грошових коштів і розрахунків, а також майнових матеріальних цінностей, які належать окремо визначеним управлінням, відділам та службам міської ради;

2.1.2.9) проведення інструктажу матеріально – відповідальних осіб, які обслуговуються Відділом, правильність обліку та збереження цінностей, які знаходяться на їх обліку;

2.1.2.10) складання кошторисів витрат та розрахунків до них;

2.1.2.11) складання штатних розписів виконавчого комітету міської ради, окремо визначених управлінь, відділів та служб міської ради;

2.1.2.12) збереження бухгалтерських документів та книг обліку;

2.1.2.13) ведення автоматизованої програми “Парус – Бюджет”, “Зарплата”;

2.1.2.14) забезпечення доступу до публічної інформації та системного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції Відділу на офіційному веб – порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

2.2. Делеговані повноваження:

2.2.1) складання кошторисів та проведення видатків за коштами державного бюджету ( на оплату праці помічників народних депутатів України, оздоровлення дітей влітку та заходи з ліквідації наслідків стихійного лиха (повені), тощо);

2.2.2) здійснює контроль за правильністью використання коштів з державного бюджету;

2.2.3) річна, квартальна фінансова звітність по коштах з державного бюджету подається у управління Державного казначейства України та відділи Чернівецької обласної державної адміністрації.

 

3.Права і повноваження Відділу

3.1. Здійснювати в межах своїх повноважень перевірку дотримання виконавчими органами Чернівецької міської ради чинного законодавства з використання бюджетних коштів, основних засобів та інших матеріальних цінностей, перевіряти і контролювати дотримання посадовими особами місцевого самоврядування правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування.

3.2. Одержувати необхідні документи та необхідну інформацію від посадових осіб Чернівецької міської ради та підпорядкованих їй підприємств, установ для виконання покладених на Відділ функцій.

3.3. Залучати спеціалістів виконавчих органів Чернівецької міської ради та підпорядкованих їй підприємств, установ для розгляду питань, віднесених до повноважень Відділу.

3.4 .Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб міської ради та її виконавчих органів документи, необхідні для виконання покладених на Відділ функцій.

3.5. Вносити пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово – господарської діяльності.

 

4.Структура Відділу та відповідальність

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно – кваліфікаційного рівня, встановлених відповідно до цього Положення Чернівецьким міським головою за погодженням з управлінням Державного казначейства у м. Чернівці.

4.2.Погодження призначення на посаду та звільнення з посади начальника Відділу здійснюється в порядку встановленому Мінфіном.

Висновок про погодження ( відмову в погодженні ) кандидатури для призначення на посаду начальника Відділу орган Державного казначейства надсилає протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідного подання міського голови.

4.3.Начальник Відділу повинен відповідати таким вимогам до професійно– кваліфікаційного рівня:

4.3.1) мати повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів;

4.3.2) стаж роботи в органах місцевого самоврядування, за фахом та на керівних посадах не менш як п`ять років;

4.3.3) знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку у тому числі нормативно – правові акти Національного банку, національні положення ( стандарти ) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно – правові акти Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності, порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно – матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правил проведення та оформлення результатів інвентаризації, активів і зобов`язань, основні принципи роботи на комп`ютері та відповідні програмні засоби, ділову мову, державну мову;

4.3.4) прийняття (передача) справ начальника Відділу у разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої оформлюється відповідний акт.

4.4 . Начальник Відділу:

4.4.1) керує діяльністю Відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань;

4.4.2) визначає завдання і розподіляє обов`язки між працівниками Відділу;

4.4.3) забезпечує підвищення кваліфікації працівників Відділу;

4.4.4) видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

4.4.5) погоджує проекти договорів ( контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

4.4.6) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

4.4.7) подає пропозиції щодо:

– визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності міської ради і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

– призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради;

– вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

– притягнення до відповідальності працівників Відділу за результатами контрольних заходів, проведених державними органами щодо контролю за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

– організації навчання працівників Відділу з метою підвищення їх професійно – кваліфікаційного рівня;

4.4.8) підписує звітність та документи, які є підставою для перерахування податків і зборів ( обов`язкових платежів), проведення розрахунків відповідно до укладених договорів, приймання і видача грошових коштів, оприбуткування та списання майна, проведення інших господарських операцій;

4.4.9) відмовляє в прийняті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, інформує міського голову про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

4.4.10) здійснює контроль за:

– відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій;

– складанням звітності;

– цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних

( нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

– відповідністю взятих бюджетних зобов`язань відповідними бюджетними асигнуваннями ;

4.4.11) погоджує документи, пов`язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам, які належать до окремо визначених управлінь, відділів та служб міської ради;

4.4.12) у разі отримання від міського голови або заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради розпорядження вчинити дії, які суперечать законодавству, інформує у письмовій формі керівника про неправомірність такого розпорядження, а у разі отримання даного розпорядження повторно надсилає керівникові органу Державного казначейства за місцем обслуговування відповідне повідомлення;

4.4.13) контролює дотримання особовим складом Відділу вимог Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про засади запобігання і протидії корупції”, “Про доступ до публічної інформації та інших нормативно – правових актів України.

4.4.14) забезпечує збереження інформації в паперовому та електронному вигляді, створеної в процесі діяльності, організовує приймання – передавання її при зміні (звільненні, переведенні тощо) працівників.

4.5. Організація та координація діяльності начальника Відділу , контроль за виконанням ним своїх повноважень здійснюється Державною казначейською службою шляхом встановлення порядку ведення бухгалтерського обліку та складання звітності відповідно на національних положень ( стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, погодження призначення на посаду та звільнення з посади начальника Відділу, проведення оцінки його діяльності;

4.6. Оцінка виконання начальником Відділу своїх повноважень проводиться відповідно до порядку затвердженим Мінфіном;

4.7. Начальник Відділу або особа, яка його заміщує, не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно – матеріальні цінності;

4.8. Посадові особи Відділу приймаються на роботу на конкурсних засадах, або в іншому порядку визначеному законодавством та звільняються з роботи розпорядженням Чернівецького міського голови.

Заступник начальника Відділу:

4.9.1) у разі тимчасової відсутності начальника Відділу ( відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності, тощо) виконання його обов`язків покладається на заступника начальника Відділу;

4.9.2) заступник начальника Відділу, призначається на посаду та звільняється з посади Чернівецьким міським головою за поданням начальника Відділу.

4.9.3) на посаду заступника начальника Відділу призначаються особи з вищою освітою відповідного професійного спрямування і досвідом роботи за фахом.

4.10. Чисельність Відділу, фонд оплати праці та сума видатків на його утримання затверджується Чернівецьким міським головою в межах загальної чисельності працівників міської ради та суми коштів на їх утримання затверджених сесією міської ради.

4.11. Штатний розпис Відділу затверджує міський голова, виходячи із обсягу робіт і встановленого фонду оплати праці за погодженням з начальником міського фінансового управління.

 

5.Умови оплати праці працівників Відділу

5.1. Оплата праці здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та Колективного договору.

5.2.Преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Відділу здійснюється на підставі Положення про преміювання.

5.3.Фінансування видатків здійснюється з міського бюджету згідно з кошторисом доходів і видатків на утримання виконавчого комітету, окремо визначених управлінь, відділів та служб міської ради.

 

6.Ліквідація та реорганізація Відділу

6.1. Внутрішня реорганізація та вдосконалення структури Відділу в межах затвердження штатної чисельності та видатків на утримання Відділу проводиться згідно з розпорядженням Чернівецького міського голови за поданням начальника Відділу.

6.2. Ліквідація та реорганізація Відділу проводиться міською радою у порядку, визначеному чинним законодавством України.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *