Положення про інспекцію « Офіційний портал Чернівецької міської ради
19.01.2021ПОЛОЖЕННЯ
про Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю
Чернівецької міської ради

1. Загальні положення

1.1. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю (надалі – Інспекція) є виконавчим органом Чернівецької міської ради, підзвітна і підконтрольна міській раді, підпорядковується її виконавчому комітету і міському голові та діє на правах відділу в структурі виконавчих органів Чернівецької міської ради. Інспекція з питань здійснення повноважень, передбачених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», є підконтрольною Держархбудінспекції України.

1.2. Інспекція у своїй діяльності керується: Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону та Держархбудінспекції, іншими законодавчими та нормативними актами, рішеннями Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, дорученнями та розпорядженнями Чернівецького міського голови, Регламентами міської ради та її виконавчого комітету і цим Положенням.

1.3. Положення розроблено із врахуванням вимог:

1.3.1. Примірного Положення про органи державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. №671.

1.3.2. Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 (Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 р. №55).

1.3.3. Регламентів Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету.

1.3.4. Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого наказом Головного управління державної служби України 29.12.2009 р. №406.

1.3.5. Рекомендацій з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28.01.2005 р. №55.

1.3.6. Інструкції з діловодства у Чернівецькій міській раді та її виконавчих органах.

 

  1. Основні завдання

2.1. Основними завданнями Інспекції є реалізація відповідно до Закону повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю на території м. Чернівців:

2.1.1. Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю у сфері містобудівної діяльності.

2.1.2. Виконання дозвільних та реєстраційних функцій у сфері містобудівної діяльності.

 

  1. Функції

3.1. Інспекція відповідно до покладених на неї завдань:

3.1.1. Надає, отримує документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, відмовляє у видачі таких документів, анулює їх, скасовує їх реєстрацію.

3.1.2. Приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (видає сертифікати, реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків).

3.1.3. Подає Держархбудінспекції інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів.

3.1.4. Здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктів містобудування, проектної документації щодо об’єктів, розташованих у межах м. Чернівців.

3.1.5. Здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб Інспекції і органу держархбудконтролю та нагляду.

3.1.6. Розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб Інспекції і органу держархбудконтролю та нагляду.

3.1.7. Розглядає відповідно до закону справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності із прийняттям відповідних рішень.

3.1.8. Організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до її компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг, надає відповіді.

3.1.9. Організовує ведення діловодства та зберігання документів відповідно до встановлених правил.

3.1.10. Видає акти у передбаченій законом формі, організовує та контролює їх виконання.

3.1.11. Подає державну статистичну звітність по об’єктах, прийнятих в експлуатацію:

а) забудовниками яких є юридичні особи;

б) житлових і садових будинках та окремих квартирах, забудовниками яких є фізичні особи;

в) громадського і торговельного призначення, вартість яких складає більше 200 тис. грн., забудовниками яких є фізичні особи – підприємці.

3.1.12. Здійснює інші повноваження, визначені законами України.

 

  1. Права та обов`язки

4.1. Посадові особи Інспекції для виконання покладених на них завдань під час перевірки мають право:

4.1.1. Безперешкодного доступу до місця будівництва об’єкта та до прийнятих в експлуатацію об’єктів, що підлягають обов’язковому обстеженню.

4.1.2. Складати протоколи про вчинення правопорушень в сфері містобудування, протоколи про адміністративні правопорушення та акти перевірок, накладати штрафи відповідно до закону.

4.1.3. У разі виявлення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, містобудівних умов та обмежень, затвердженого проекту або будівельного паспорта забудови земельної ділянки видавати обов’язкові для виконання приписи щодо:

а) усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил;

б) зупинення підготовчих та будівельних робіт.

4.1.4. Проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у випадках, передбачених законодавством, паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації.

4.1.5. Проводити згідно із законодавством перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об’єктів, вимогам стандартів, будівельних норм і правил.

4.1.6. Залучати до проведення перевірок представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій.

4.1.7. Отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.

4.1.8. Вимагати у випадках, передбачених законодавством, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.

4.1.9. Забороняти за вмотивованим письмовим рішенням начальника Інспекції чи його заступника експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, не прийнятих в експлуатацію.

4.1.10. Здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням фото-, аудіо- та відеотехніки.

4.1.11. Здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизації об’єктів, а також за здійсненням заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації.

4.1.12. Користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів та органів місцевого самоврядування, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

4.1.13. За довіреністю начальника Інспекції представляти в судах інтереси Інспекції.

 

  1. Керівництво та структура

5.1. Інспекцію очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Чернівецьким міським головою.

5.2. На посаду начальника Інспекції призначається особа з вищою освітою за освітнім рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування («Архітектура та будівництво», або «Право»). Стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менше трьох років або на керівних посадах в інших сферах управління не менше п’яти років.

5.3. Начальник Інспекції:

5.3.1. Очолює Інспекцію, здійснює керівництво її діяльністю, представляє її у відносинах з іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Інспекцію завдань.

5.3.2. Організовує та контролює виконання в Інспекції Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, Держархбудінспекції, рішень органів та посадових осіб Чернівецької міської ради.

5.3.3. Вносить пропозиції щодо структури та штатного розпису Інспекції.

5.3.4. Вносить пропозиції та погоджує призначення на посаду та звільнення з посади спеціалістів Інспекції.

5.3.5. Затверджує посадові інструкції працівників Інспекції.

5.3.6. Формує плани роботи Інспекції, організовує й контролює процес їх виконання.

5.3.7. Здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці, конфіденційної інформації, що є власністю держави, а також службової інформації в Інспекції.

5.3.8. Забезпечує додержання працівниками Інспекції вимог чинного законодавства України, правил внутрішнього трудового розпорядку, вживає заходів щодо підвищення їх фахової кваліфікації.

5.3.9. Вносить в установленому порядку пропозиції Чернівецькому міському голові про застосування заохочень або стягнень до працівників Інспекції, включення до кадрового резерву, проведення стажування тощо.

5.3.10. Вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи Інспекції.

5.3.11. Підписує акти Інспекції, видані у передбаченій законом формі, інші документи Інспекції, відповідно до цього Положення та законодавчих актів.

5.3.12. Видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру.

5.3.13. Веде особистий прийом громадян та організовує розгляд пропозицій, заяв і скарг працівниками Інспекції згідно із Законом України «Про звернення громадян», забезпечує ведення діловодства та архівної справи в установленому порядку.

5.3.14. Здійснює контроль за дотриманням працівниками Інспекції вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань охорони праці та пожежної безпеки.

5.3.15. Забезпечує системне та оперативне оприлюднення на веб-порталі Чернівецької міської ради інформації, що входить до компетенції Інспекції, дотримання законодавства про доступ до публічної інформації.

5.3.16. Забезпечує збереження інформації в паперовому та електронному вигляді, створеної в процесі діяльності Інспекції, приймання-передавання її при зміні (звільненні, переведенні тощо) працівників.

5.3.17. Розглядає справи про правопорушення і накладає стягнення.

5.3.18. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

5.4. Начальник Інспекції має заступника, який на період відсутності начальника Інспекції виконує його обов’язки. У разі відсутності заступника начальника Інспекції виконання обов’язків покладається на іншу особу, визначену Чернівецьким міським головою.

5.5. Призначення особи на посаду в Інспекцію, яка передбачає роботу з єдиним реєстром документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, здійснюється за умови проходження кандидатом на таку посаду відповідної підготовки у Держархбудінспекції з перевіркою рівня його кваліфікації та знань шляхом проведення заліку. Про успішне складення заліку Держархбудінспекція повідомляє Інспекцію.

 

  1. Взаємовідносини, зв’язок

6.1. Інспекція при виконанні покладених на неї завдань і функцій взаємодіє з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради в порядку, який визначається цим Положенням та Положеннями інших виконавчих органів Чернівецької міської ради.

6.2. Інспекція у своїй діяльності взаємодіє з органами виконавчої влади, що здійснюють контроль за дотриманням природоохоронних, санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог, вимог у сфері охорони праці, енергозбереження та інших вимог, передбачених законом, а також з органами Національної поліції, прокуратури, державної статистики та іншими правоохоронними і контролюючими органами.

6.3. Правова робота Інспекції здійснюється юридичним управлінням Чернівецької міської ради.

6.4. Працівники юридичного управління Чернівецької міської ради, відповідно до повноважень Інспекції:

6.4.1. Перевіряють на відповідність законодавству проекти будь-яких актів та рішень Інспекції, погоджують (візують) їх у разі відповідності.

6.4.2. Представляють за довіреністю Чернівецького міського голови в судах інтереси Інспекції як суб’єкта владних повноважень з усіх питань, які виникають в порядку адміністративного, цивільного, господарського та кримінального судочинства.

6.4.3. Вивчають матеріали щодо наявності підстав для притягнення осіб до адміністративної відповідальності та до відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, погоджують (візують) постанови посадових осіб Інспекції та рішення з цих питань.

6.4.4. Готують позовні заяви та інші процесуальні документи від імені Інспекції, Чернівецької міської ради у зв’язку з виконанням повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю.

6.4.5. Спільно з посадовими особами Інспекції вживають заходів щодо своєчасного і повного виконання судових рішень, інших виконавчих документів.

6.4.6. Аналізують матеріали, що надійшли до Інспекції від правоохоронних і контролюючих органів, готують пропозиції щодо їх подальшого розгляду та спрямування.

 

  1. Відповідальність

7.1. Начальник та працівники Інспекції, що вчинили правопорушення, несуть відповідальність, згідно з чинним законодавством України.

 

  1. Майно і кошти

8.1. Інспекції утримується за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

8.2. Чернівецький міський голова, виконавчий комітет Чернівецької міської ради забезпечують створення органами Чернівецької міської ради відповідних умов для функціонування Інспекції, а саме: приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами з питань функцій Інспекції та служби в органах місцевого самоврядування.

8.3. Оплата праці працівників Інспекції здійснюється згідно з чинним законодавством України.

 

  1. Заключні положення

9.1. Скороченим найменуванням Інспекції є: Інспекція держархбудконтролю Чернівецької міської ради.

9.2. Місцезнаходження Інспекції: 58008, м. Чернівці, вул. Хмельницького              Богдана,64-А.

9.3. Інспекція не має статусу юридичної особи.

9.4. Інспекція має свої бланки, круглу печатку із своїм найменуванням, інші печатки, штампи.

9.5. Чисельність працівників, структура та штатний розпис Інспекції затверджуються Чернівецьким міським головою в установленому законодавством порядку.

9.6. Статус посадових осіб Інспекції визначається Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про регулювання містобудівної діяльності».

9.7. Ліквідація чи реорганізація Інспекції здійснюється за рішенням Чернівецької міської ради в порядку, визначеному чинним законодавством України.

9.8. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *