Положення про відділ « Офіційний портал Чернівецької міської ради
19.01.2021ПОЛОЖЕННЯ

про відділ комп’ютерно-технічного забезпечення

Чернівецької міської ради

1. Загальна частина

1.1. Відділ комп’ютерно-технічного забезпечення є виконавчим органом Чернівецької міської ради.

1.2. Відділ комп’ютерно-технічного забезпечення Чернівецької міської ради (далі – Відділ), створений відповідно до пункту 1 статті 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” рішенням VII сесії Чернівецької міської ради III скликання “Про затвердження положення про відділ комп’ютерно-технічного забезпечення чернівецької міської ради та виконавчих органів” від 18.03.1999 року № 105.

1.3. Утворення Відділу є виключною компетенцією Чернівецької міської ради.

1.4. Відділ підзвітний та підконтрольний  Чернівецькій міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Чернівецької міської ради та Чернівецькому міському голові.

1.5. Відділ не має статусу юридичної особи.

1.6. Положення розроблено із врахуванням вимог:

1.6.1. Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 (Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55).

1.6.2. Інструкції з діловодства у Чернівецькій міській раді та її виконавчих органах.

1.6.3. Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 29.12.2009 року № 406

1.6.4. Регламентів Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету.

1.6.5. Рекомендацій з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28.01.2005 року № 55.

1.7. Відділ забезпечує найбільш ефективне використання програмних засобів, інформаційних ресурсів та комп’ютерної техніки виконавчих органів  міської ради та підприємств і організацій міської комунальної власності, підтримання їх працездатності.

1.8. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями Чернівецького міського голови та цим Положенням.

1.9. У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи та служби у виконавчих органах Чернівецької міської ради Відділ керується також відповідними рекомендаціями Головдержслужби України, Мінпраці України, Мінюсту України, Пенсійного фонду України.

1.10. Положення, як організаційний документ, в обов’язковому порядку проходить процедуру затвердження Чернівецькою міською радою.

1.11. Датою положення є дата його затвердження.

1.12. Місцезнаходження відділу: 58002, м. Чернівці, площа Центральна,1

 

2. Основні завдання

2.1. Визначення політики щодо використання та впровадження у виконавчих органах Чернівецької міської ради програмного забезпечення і комп’ютерної техніки.

2.2. Визначення методів та способів збереження, обробки та передачі інформації в електронному вигляді.

2.3. Визначення напрямку подальшого розвитку, модернізації та сприяння реалізації комп’ютерно-технічного та комп’ютерно-інформаційного забезпечення в діяльності міської ради та її виконавчих органів.

2.4. Забезпечення інформаційного насичення комп’ютерної мережі та окремих комп’ютерів виконавчих органів міської ради.

2.5. Розробка і супровід специфічних програмних продуктів для потреб міської ради та виконавчих органів.

2.6. Експертиза технічного стану та вироблення рекомендацій щодо проведення поточного ремонту та обслуговування комп’ютерної техніки у виконавчих органах Чернівецької міської ради.

2.7. Забезпечення доступу до публічної інформації та системного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції Відділу на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

2.8. Технічне та технологічне забезпечення, збереження і захист даних, що містяться у системі обліку публічної інформації.

2.9. Здійснення підготовки до здачі в архівний відділ Чернівецької міської ради документів, що належать до компетенції Відділу.

 

3. Функції Відділу

3.1. Виконання організаційної, планувальної, дорадчої, інформаційної, контрольної, координаційної функцій відповідно до покладених на Відділ завдань.

3.2. Апаратне та програмне об’єднання комп’ютерів в мережі.

3.3. Забезпечення обміну інформації з іншими локальними та глобальними мережами з забезпеченням захисту інформації та дотриманням режиму користування.

3.4. Обслуговування роботи серверів  міської ради.

3.5. Надання пропозицій керівництву міської ради щодо планування коштів на фінансування модернізації комп’ютерів та комп’ютерних мереж.

3.6. Супроводження та поновлення існуючого програмного забезпечення.

3.7. Контроль за дотриманням користувачами виконавчих органів міської ради вимог до експлуатації офісної техніки.

 

4. Права та обов’язки

4.1. Перевіряти і контролювати у встановленому порядку дотримання вимог до експлуатації офісної комп’ютерної техніки.

4.2. Організовувати в установленому порядку наради та семінари виконавчих органів Чернівецької міської ради з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.3. Одержувати від посадових осіб міської ради, її виконавчих органів, підприємств, установ і організацій інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на Відділ функцій.

4.4. Залучати у встановленому порядку посадових осіб інших виконавчих органів ради, підприємств, організацій та установ міста до вирішення питань, що відносяться до компетенції Відділу.

4.5. Вносити керівництву міської ради пропозиції щодо встановлення, модернізації комп’ютерів та комп’ютерних мереж.

4.6. Готувати проекти рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень Чернівецького міського голови та інші документи з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

 

5. Керівництво та структура

5.1.  Відділ    очолює   начальник,    який   призначається   на   посаду   і звільняється з посади Чернівецьким міським головою в установленому чинним законодавством порядку.

5.2. Кваліфікація та компетенція, зокрема, конкретні обов’язки та права начальника, заступника начальника Відділу визначаються цим Положенням.

5.3. Начальник Відділу безпосередньо підпорядкований секретарю виконавчого комітету міської ради.

5.4. Начальник відділу відповідно до покладених на нього обов’язків:

5.4.1. Здійснює загальне керівництво роботою Відділу.

5.4.2. Забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на Відділ завдань та доручень керівництва Чернівецької міської ради.

5.4.3. Затверджує посадові інструкції працівників Відділу.

5.4.4. Вносить в установленому порядку пропозиції про призначення на посади й звільнення працівників Відділу з посад.

5.4.5. Забезпечує взаємодію Відділу з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради.

5.4.6. Формує плани роботи Відділу, організовує й контролює процес їх виконання.

5.4.7. Здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці, конфіденційної інформації, що є власністю держави, а також службової інформації у Відділі.

5.4.8. Вносить в установленому порядку пропозиції Чернівецькому міському голові про застосування заохочень або стягнень до працівників Відділу.

5.4.9. Забезпечує взаємодію Відділу з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради.

5.4.10. Відповідає на звернення, скарги, запити й пропозиції фізичних та юридичних осіб, що надходять безпосередньо до Відділу.

5.4.11. Контролює дотримання особовим складом Відділу вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України.

5.4.12. Забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Відділу.

5.4.13. Виховує в особового складу високі морально-психологічні якості, патріотизм та високу відповідальність за виконання вимог цього Положення, інших нормативно-правових актів.

5.4.14. Визначає потребу і розподіляє надані Відділу ресурси на техніку, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та програмне забезпечення, інші матеріальні цінності, майно, необхідні для укомплектування Відділу та особового складу, організовує їх облік, контролює правильність утримання, списання.

5.4.15. Видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання особовим складом Відділу.

5.4.16. Забезпечує належні умови підлеглим для виконання функціональних обов’язків та здійснює контроль за дотриманням режиму роботи, додержанням порядку в службових приміщеннях Відділу.

5.4.17. Здійснює керівництво та відповідає за організацію роботи із забезпечення безпеки праці, навчання з охорони праці, дотримання чинного законодавства про охорону праці.

5.4.18. Вносить пропозиції щодо формування кадрового резерву відділу.

5.4.19. Відповідає за технічне та технологічне забезпечення, збереження і захист даних, що містяться у системі обліку публічної інформації.

5.4.20. Забезпечує збереження  інформації  в паперовому та електронному вигляді, створеної  в процесі діяльності,  приймання-передавання її при зміні (звільненні, переведенні тощо) працівників.

5.4.21. Виконує інші завдання, визначені керівництвом Чернівецької міської ради.

5.5. Начальник Відділу повинен знати: закони України, що стосуються діяльності Відділу, питань служби в органах місцевого самоврядування, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, що стосуються роботи з кадрами, порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів,сучасні методи управління персоналом, основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці, правила ділового етикету, правила охорони праці та протипожежного захисту, основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, ділову мову, державну мову.

5.6. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника Відділу: вища освіта професійного спрямування – «кібернетика, прикладна математика, інформатика, економічна кібернетика, інформаційно-телекомунікаційні системи» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом у державній службі та в органах місцевого самоврядування на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років, за необхідності, виходячи із виконання Відділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

5.7. Начальник Відділу несе відповідальність за:

5.7.1. Неналежну організацію роботи Відділу, незадовільний стан службової та виконавської дисципліни.

5.7.2. Незабезпечення виконання покладених на Відділ завдань та функцій, передбачених цим Положенням.

5.7.3. Недотримання законності в службовій діяльності працівниками Відділу.

5.7.4. Низький рівень трудової та виконавської дисципліни  у Відділі.

5.7.5. Негативні наслідки розпоряджень, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов’язків та за бездіяльність.

5.7.6.  Незабезпечення створення належних умов з охорони праці.

5.7.7. Невідповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства.

5.7.8. Невиконання рішень Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень Чернівецького міського голови.

5.7.9. несвоєчасну і  недостовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Відділу, стан діловодства та порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

5.7.10. Незадовільний стан професійної підготовки та виховної роботи з особовим складом Відділу.

5.8. За відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує заступник начальника Відділу, а за відсутності й заступника начальника Відділу – визначена в установленому порядку посадова особа Відділу.

5.9. Начальник відділу здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Відділ, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями Чернівецької міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Чернівецького міського голови.

5.10. Особи, що працюють у Відділі, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові інструкції щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

 

6. Взаємовідносини, зв’язок

6.1.   Відділ при виконанні покладених на нього завдань і функцій взаємодіє з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради в порядку, який визначається цим Положенням та Положеннями інших виконавчих органів Чернівецької міської ради.

 

7. Майно і кошти

7.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

7.2. Оплата праці працівників Відділу здійснюється згідно з чинним законодавством.

7.3. За сприяння Чернівецького міського голови відповідні виконавчі органи Чернівецької міської ради створюють умови для нормальної роботи Відділу, забезпечують його приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими  та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань функцій кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування.

 

8. Заключна частина

8.1. Відділ має свої бланки, круглу печатку зі своїм найменуванням.

8.2. Ліквідація та реорганізація Відділу проводиться Чернівецькою міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *