Положення про відділ « Офіційний портал Чернівецької міської ради
24.01.2021ПОЛОЖЕННЯ

про відділ охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради

 

1.ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Відділ охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради (надалі – Відділ) є виконавчим органом Чернівецької міської ради.

1.2. Відділ підзвітній та підконтрольний Чернівецькій міській раді, центральному органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, органу охорони культурної спадщини Чернівецької обласної державної адміністрації, підпорядкований Чернівецькій міській раді, її виконавчому комітету та Чернівецькому міському голові.

1.3. Відділ є спеціально уповноваженим органом охорони культурної спадщини і здійснює державне управління у сфері охорони культурної спадщини на території міста Чернівці у межах компетенції, визначеної законодавством України.

1.4. Рішення (розпорядження, дозволи, приписи) Відділу, прийняті в межах компетенції, є обов’язковими для виконання всіма юридичними та фізичними особами.

1.5. Організаційно-методичне керівництво та нормативне забезпечення діяльності Відділу здійснює орган охорони культурної спадщини вищого рівня.

1.6. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс і реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства.

1.7. Положення розроблено із врахуванням вимог:

1.7.1) національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 (Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 року № 55);

1.7.2) довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 29.12.2009 року № 406;

1.7.3) інструкції з діловодства у Чернівецькій міській раді та її виконавчих органах;

1.7.4) Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», прийнятого Верховною Радою України 15.05.2003 року № 755-IV (із змінами і доповненнями);

1.7.5) регламентів Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету;

1.7.6) інструкції з діловодства у Чернівецькій міській раді та її виконавчих органах.

1.8. Відділ в своїй роботі керується Конституцією України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Земельним та Адміністративним кодексами України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про охорону культурної спадщини”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, Правилами використання та забудови території міста Чернівців, регламентами роботи міської ради та її виконавчого комітету та іншими законодавчими та нормативними актами, рішеннями сесії міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями Чернівецького міського голови та цим Положенням.

1.9. Місцезнаходження Відділу: 58000, м. Чернівці, вул.Богдана Хмельницького, 64-А.

 

2.ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Основними завданнями відділу є:

2.1.1. Забезпечення на території міста Чернівців обліку, збереження, реабілітації, реставрації, консервації, музеєфікації та належного використання об’єктів культурної спадщини.

2.1.2. Забезпечення доступу до публічної інформації та системного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції Відділу на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет;

 

3.ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

3.1. До власних і делегованих повноважень Відділу, відповідно до покладених на нього завдань належить:

3.1.1 Забезпечення виконання законів України «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини.

3.1.2. Подання пропозицій органу охорони культурної спадщини вищого рівня про занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, внесення змін до нього.

3.1.3. Забезпечення юридичним та фізичним особам доступу до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надання інформації щодо програм та проектів будь-яких змін у зонах охорони пам’яток та в історичних ареалах міста.

3.1.4. Забезпечення дотримання режиму використання пам’яток місцевого значення, їх територій, зон охорони.

3.1.5. Забезпечення захисту об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження.

3.1.6. Координація діяльності громадських інспекторів з охорони об’єктів культурної спадщини міста Чернівців.

3.1.7. Організація відповідних охоронних заходів щодо пам’яток місцевого значення та їх територій у разі виникнення загрози їх пошкодження або руйнування внаслідок дії природних факторів чи проведення будь-яких робіт.

3.1.8. Здійснення контролю за виконанням законодавства України у сфері охорони археологічної спадщини, забезпечення в межах міста Чернівців належного захисту та утримання об’єктів археологічної спадщини.

3.1.9. Організація роботи громадської консультативної ради з питань охорони культурної спадщини міста Чернівців, взяття участі в роботі містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради.

3.1.10. Організація розроблення відповідних програм з охорони культурної спадщини в межах своєї компетенції.

3.1.11. Надання висновків щодо відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на території м. Чернівців, а саме на пам’ятках місцевого значення та в зонах їх охорони, в тому числі програм та проектів, реалізація яких може позначитися на стані об’єктів культурної спадщини.

3.1.12. Видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам’яток місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках, їхніх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи здійснюються за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених чинним законодавством дозволів або з відхиленням від них.

3.1.13. Надання висновків щодо відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління.

3.1.14. Укладення охоронних договорів на пам’ятки в межах повноважень, делегованих органом охорони культурної спадщини вищого рівня відповідно до законодавства.

3.1.15. Забезпечення у встановленому порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних надписів, позначок на пам’ятках або в межах їхніх територій.

3.1.16. Підготовка пропозицій та проектів розпоряджень щодо проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об’єктів культурної спадщини, відповідного використання пам’яток та подання їх на розгляд відповідному органу виконавчої влади.

3.1.17. Популяризація справи охорони культурної спадщини міста, організація науково-методичної, експозиційно-виставкової та видавничої діяльності у цій сфері, сприяння розвитку екскурсійно-туристичної інфраструктури міста.

3.1.18. Підготовка пропозицій щодо програм соціально-економічного розвитку міста Чернівців і проектів місцевого бюджету та подання їх на розгляд відповідному органу влади.

3.1.19. Виконання функції замовника, укладення з цією метою контрактів на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини.

3.1.20. Надання висновків щодо відведення земельних ділянок, у тому числі тих, що призначаються для сільськогосподарських потреб, погодження зміни землевласника, землекористувача – в межах повноважень, визначених органом охорони культурної спадщини вищого рівня.

3.1.21. Інформування органів охорони культурної спадщини вищого рівня про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток, розташованих на території міста Чернівців.

3.1.22. Організація досліджень об’єктів культурної спадщини, які потребують рятівних робіт.

3.1.23. Участь в організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері охорони культурної спадщини.

3.1.24. Подання у встановленому порядку пропозицій щодо відзначення працівників органу охорони культурної спадщини державними нагородами, іншими формами морального і матеріального заохочення згідно з чинним законодавством.

3.1.25. Сприяння діяльності місцевих організацій, творчих спілок, що діють у сфері містобудування, архітектури та охорони культурної спадщини.

3.1.26. Сприяння налагодженню міжнародних зв’язків у сфері пам’яткоохоронної діяльності.

3.1.27. Організація та проведення робіт із створення архіву пам’яткоохоронної діяльності відділу.

3.1.28. Виконання інших функцій та повноважень, відповідно до покладених на Відділ завдань згідно з чинним законодавством України, а також делегованих органом охорони культурної спадщини вищого рівня.

 

4.ПРАВА ВІДДІЛУ

4.1. Відділ має право:

4.1.1. Здійснювати контроль за дотриманням законодавства у сфері охорони культурної спадщини, правил та державних норм щодо охорони культурної спадщини.

4.1.2. Складати протоколи про адміністративні правопорушення, застосовувати фінансові санкції за порушення Закону України «Про охорону культурної спадщини».

4.1.3. Припиняти будівельні, земляні, шляхові та інші роботи на об’єктах культурної спадщини, у межах їх територій і охоронних зон, у разі виникнення загрози щодо пошкодження та руйнування об’єктів культурної спадщини та видавати дозволи на продовження вказаних робіт після виконання охоронних досліджень та заходів щодо збереження пам’яток, крім пам’яток національного значення.

4.1.4. Припиняти виконання робіт з вивчення, консервації, реставрації, реабілітації, ремонту та пристосування об’єктів культурної спадщини, а також інші роботи, що виконуються на пам’ятках та в межах їх території без відповідного дозволу, за відсутності погодженого в установленому порядку проекту, порушень вимог затвердженої науково-проектної документації, методів наукової реставрації, технічних умов виконання робіт та інших правил.

4.1.5. Створювати у встановленому порядку комісії, творчі колективи, експертні групи із здійснення заходів щодо охорони, обліку, реставрації, вивчення та пропаганди пам’яток культурної спадщини.

4.1.6. За погодженням із керівниками інших виконавчих органів міської ради залучати їх працівників для підготовки документів, а також для розробки та реалізації заходів, що проводяться Відділом відповідно до його повноважень.

4.1.7. Залучати до роботи фахівців, наукові організації і установи у сфері охорони культурної спадщини, а також громадян на правах громадських інспекторів для спостереження за станом зберігання та використання пам’яток, їхніх територій і зон охорони, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів міста Чернівців.

4.1.8. Одержувати у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання завдань Відділом.

4.1.9. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції, експертні ради, робочі групи з питань, що належать до його компетенції.

4.1.10. Укладати в установленому порядку договори з благодійними фондами про спільну діяльність в охороні культурної спадщини щодо оплати за рахунок благодійних внесків робіт з відтворення, реставрації та охорони пам’яток і об’єктів культурної спадщини.

4.1.11. Виступати позивачем і відповідачем у суді з питань порушень чинного законодавства України про охорону культурної спадщини.

 

5.КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

5.1. Відділ очолює начальник Відділу, якого призначає та звільняє Чернівецький міський голова за погодженням з органом охорони культурної спадщини вищого рівня.

5.2. Структура, гранична чисельність, штатний розпис Відділу затверджуються Чернівецьким міським головою.

5.3. Начальник Відділу відповідно до покладених на нього обов’язків:

5.3.1. Здійснює загальне керівництво роботою Відділу, визначає форми й методи взаємодії з іншими структурними органами міської ради.

5.3.2. Забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на Відділ завдань та доручень керівництва Чернівецької міської ради.

5.3.3. Затверджує посадові інструкції працівників Відділу.

5.3.4. Вносить в установленому порядку пропозиції про призначення на посади й звільнення з посад працівників Відділу.

5.3.5. Формує плани роботи Відділу, організовує й контролює процес їх виконання.

5.3.6. Здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони конфіденційної інформації, що є власністю держави, а також службової інформації у Відділі.

5.3.7. Виконує інші завдання, визначені керівництвом Чернівецької міської ради.

5.3.8. Вносить в установленому порядку пропозиції Чернівецькому міському голові про застосування заохочень або стягнень до працівників Відділу.

5.3.9. Надає відповіді на звернення, скарги, запити й пропозиції громадян та юридичних осіб, що надходять безпосередньо до Відділу.

5.3.10. Контролює дотримання особовим складом Відділу вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України.

5.3.11. Забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Відділу.

5.3.12. Забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності Відділу.

5.3.13. Виховує в особового складу високі морально-психологічні якості, патріотизм та високу відповідальність за виконання вимог цього Положення, інших нормативно-правових актів.

5.3.14. Веде особистий прийом громадян та організовує розгляд пропозицій, заяв та скарг працівниками Відділу згідно із Законом України «Про звернення громадян», забезпечує ведення діловодства та архівної справи в установленому порядку відповідно до Інструкції з діловодства у Чернівецькій міській раді та її виконавчих органах.

5.3.15. Координує організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення Відділу.

5.3.16. Діє від імені Відділу та представляє його у відносинах з державними і недержавними організаціями, підприємствами, установами у суді та органах нотаріату.

5.3.17. Здійснює контроль за дотриманням працівниками Відділу вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань охорони праці та пожежної безпеки.

5.3.18. Видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання особовим складом Відділу.

5.3.19. Забезпечує збереження інформації в паперовому та електронному вигляді, створеної в процесі діяльності, приймання-передавання її при зміні (звільненні, переведенні тощо) працівників.

5.3.20.Здійснює керівництво та відповідає за організацію роботи із забезпечення безпеки праці, дотримання чинного законодавства про охорону праці.

5.4. Начальник Відділу повинен знати: закони України, що стосуються діяльності виконавчого органу міської ради та питань служби в органах місцевого самоврядування, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови, розпорядження та декрети Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, що стосуються охорони культурної спадщини та розвитку виконавчого органу міської ради; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи з комп’ютером та відповідні програмні засоби; ділову мову, державну мову.

5.5. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника Відділу: вища освіта професійного спрямування архітектура, мистецтвознавство, історія, менеджмент, право, економіка, будівництво за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на керівних посадах у державній службі та в органах місцевого самоврядування чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років, за необхідністю, виходячи із виконання виконавчим органом міської ради основних завдань та повноважень.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

5.6. Начальник Відділу має право:

5.6.1. Самостійно встановлювати організаційні принципи та схеми роботи Відділу й видавати відповідну організаційну документацію в межах Відділу.

5.6.2. Вимагати від працівників Відділу додержання вимог законодавства, своєчасного виконання доручень керівництва Чернівецької міської ради та Відділу.

5.6.3. Надсилати запити й одержувати в установленому порядку від виконавчих органів Чернівецької міської ради, підприємств, установ і організацій, фізичних та юридичних осіб необхідну інформацію, аналітичні напрацювання й довідкові матеріали для виконання завдань, покладених на Відділ.

5.6.4. Давати доручення, обов’язкові для виконання працівниками Відділу.

5.6.5. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Відділу.

5.6.6. Підписувати листи, службові записки, довідки Відділу, візувати документи та інші матеріали.

5.6.7. За дорученням Чернівецького міського голови представляти інтереси Чернівецької міської ради в органах державної влади.

5.6.8. Вносити у встановленому порядку пропозиції щодо змін у структурі та штатній чисельності Відділу.

5.6.9. Вносити пропозиції Чернівецькому міському голові щодо заохочення працівників Відділу, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, включення до кадрового резерву, проведення стажування тощо.

5.7. Начальник Відділу несе відповідальність за:

5.7.1. Неналежну організацію роботи Відділу, незадовільний стан службової та виконавської дисципліни.

5.7.2. Незабезпечення виконання покладених на Відділ завдань та функцій, передбачених цим Положенням.

5.7.3. Неналежний контроль за дотриманням законності в службовій діяльності працівниками Відділу.

5.7.4. Низький рівень трудової та виконавської дисципліни в Відділі.

5.7.5. Негативні наслідки своїх розпоряджень, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов’язків та за бездіяльність.

5.7.6. Незабезпечення створення належних умов з охорони праці та протипожежної безпеки.

5.7.7. Незадовільний стан професійної підготовки та виховної роботи з особовим складом Відділу.

5.7.8. Незадовільний стан діловодства, обліку та звітності в Відділі.

5.7.9. Неналежний контроль за своєчасним та якісним розглядом звернень громадян та службової кореспонденції.

5.8. Начальник Відділу може мати заступника за основними напрямами роботи, що призначається на посаду та звільняється з неї Чернівецьким міським головою.

5.9. За відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує заступник начальника Відділу, а у разі відсутності останнього – один із спеціалістів Відділу.

5.10. Начальник Відділу є розпорядником фінансових та матеріальних ресурсів Відділу.

 

6.ВЗАЄМОВІДНОСИНИ, ЗВ’ЯЗОК

 6.1. Відділ при виконанні покладених на нього завдань і функцій взаємодіє з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради в порядку, який визначається цим Положенням та Положеннями інших виконавчих органів Чернівецької міської ради.

 

7.МАЙНО І КОШТИ

7.1. Фінансування видатків Відділу здійснюється з міського бюджету згідно з кошторисом.

7.2. Начальник Відділу може:

7.2.1. Вносити пропозиції щодо уточнення кошторису витрат.

7.2.2. Проводити заходи зі зменшення видатків шляхом надання окремих видів послуг, що не суперечать чинному законодавству.

7.3. Оплата праці працівників Відділу здійснюється згідно з чинним законодавством.

 

8.ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

8.1. Відділ має свої бланки, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням і штампи встановлених зразків.

8.2. Перевірка та ревізія діяльності Відділу здійснюється згідно з чинним законодавством.

8.3. Створення, реорганізація та ліквідація Відділу здійснюється Чернівецькою міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *