Положення про відділ « Офіційний портал Чернівецької міської ради
07.08.2020ПОЛОЖЕННЯ

 про відділ з питань кадрової роботи Чернівецької міської ради

 1.Загальна частина

1.1. Відділ з питань кадрової роботи Чернівецької міської ради є виконавчим органом Чернівецької міської ради.

1.2. Відділ з питань кадрової роботи Чернівецької міської ради (далі – Відділ, абревіатурою “КС”), створений відповідно до пункту 1 статті 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” рішенням 2 сесії Чернівецької міської ради ІУ скликання “Про внесення змін в рішення 23 сесії міської ради ІІІ скликання від 25.12.2001 року № 474 “Про затвердження загальної чисельності органів управління міської ради та її виконавчих органів на 2002 рік” від 30.05.2002 року № 15.

1.3. Утворення Відділу є виключною компетенцією Чернівецької міської ради.

1.4. Відділ підконтрольний та підзвітний Чернівецькій міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Чернівецької міської ради та Чернівецькому міському голові.

1.5. Відділ не має статусу юридичної особи.

1.6. Положення розроблено із врахуванням вимог:

1.6.1) національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 (Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 року № 55);

1.6.2) типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.1996 року № 912 (із змінами і доповненнями);

1.6.3) положення про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах державної виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.1995 року № 747 (із змінами і доповненнями);

1.6.4) довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України 01.09.1999 року № 65 (із доповненнями);

1.6.5) регламентів Чернівецької міської ради та виконавчого комітету Чернівецької міської ради;

1.6.6) рекомендацій з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28.01.2005 року № 55;

1.6.7) інструкції з діловодства у Чернівецькій міській раді та її виконавчих органах.

1.7. Відділ забезпечує реалізацію державної політики у сфері служби в Чернівецькій міській раді з питань підготовки та виконання рішень Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень Чернівецького міського голови з питань кадрової роботи.

1.8. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями Чернівецького міського голови та цим Положенням.

1.9. У питаннях організації і застосування методики проведення кадрової роботи та служби у виконавчих органах Чернівецької міської ради Відділ керується також відповідними рекомендаціями Головдержслужби України, Мінпраці України, Мінюсту України, Пенсійного фонду України.

1.10. Відділ є правонаступником з кадрових питань відділу з питань контролю та кадрів Чернівецької міської ради.

1.11. Положення, як організаційний документ, в обов’язковому порядку проходить процедуру затвердження Чернівецькою міською радою.

1.12. Положення є чинним з дня його затвердження.

1.13. Місцезнаходження Відділу: 58002, м. Чернівці, площа Центральна, 1.

 

2.Основні завдання

Завданнями Відділу є:

2.1. Реалізація державної політики у сфері служби в Чернівецькій міській раді.

2.2. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту.

2.3. Задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання.

2.4. Прогнозування розвитку персоналу, заохочення посадових осіб до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання.

2.5. Документальне оформлення проходження служби та трудових відносин в Чернівецькій міській раді.

2.6. Здійснення підготовки до здачі в архівний відділ Чернівецької міської ради документів, що належать до компетенції Відділу.

2.7. Забезпечення доступу до публічної інформації та системного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції Відділу на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

 

3.Функції Відділу

Функціями Відділу є:

3.1. Методичне забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи та служби в Чернівецькій міській раді, на підприємствах, в установах і організаціях комунальної власності територіальної громади м. Чернівців (далі – підпорядковані установи).

3.2. Виконання організаційної, планувальної, дорадчої, інформаційної, контрольної, координаційної функцій відповідно до покладених на Відділ завдань.

3.3. Проведення разом з виконавчими органами Чернівецької міської ради узагальнення практики роботи з кадрами, внесення Чернівецькій міській раді, Чернівецькому міському голові пропозицій щодо її вдосконалення.

3.4. Розроблення спільно з виконавчими органами Чернівецької міської ради та підпорядкованими установами річних планів роботи з кадрами, визначення щорічної та перспективної (на 5 років) потреби в кадрах, формування замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб Чернівецької міської ради та керівників підпорядкованих установ, забезпечення укладання відповідних угод із закладами освіти.

3.5. Ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка державної статистичної звітності з кадрових питань, аналіз якісного складу посадових осіб Чернівецької міської ради, а також керівників підпорядкованих установ.

3.6. Проведення роботи з резервом кадрів виконавчих органів Чернівецької міської ради, а також здійснення організаційно-методичного керівництва з формування кадрового резерву в них, аналіз і узагальнення практики формування кадрового резерву у виконавчих органах Чернівецької міської ради та підпорядкованих установ, внесення Чернівецькому міському голові пропозицій щодо його вдосконалення.

3.7. Вивчення разом з виконавчими органами Чернівецької міської ради особистих, професійних, ділових якостей осіб, які претендують на зайняття посад в Чернівецькій міській раді, попередження їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби в органах місцевого самоврядування, ознайомлення із загальними правилами поведінки посадової особи місцевого самоврядування, аналіз добору і розстановки кадрів у виконавчих органах Чернівецької міської ради.

3.8. Прийняття від претендентів на вакантні посади Чернівецької міської ради відповідних документів та подання їх на розгляд конкурсної комісії Чернівецької міської ради, здійснення інших заходів щодо організації конкурсного відбору.

3.9. Розгляд та внесення Чернівецькому міському голові пропозицій щодо проведення стажування кадрів в Чернівецькій міській раді, підготовка разом з виконавчими органами Чернівецької міської ради документів для організації стажування, здійснення контролю за його проведенням.

3.10. Підготовка матеріалів про прийняття на службу в Чернівецьку міську раду, призначення на посади та звільнення з посад посадових осіб виконавчих органів Чернівецької міської ради і керівників підпорядкованих установ.

3.11. Оформлення документів про складання Присяги та присвоєння рангів посадовим особам Чернівецької міської ради, внесення про це записів до трудових книжок.

3.12. Обчислення стажу роботи і служби в органах місцевого самоврядування, здійснення контролю за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складанням графіків щорічних відпусток працівників Чернівецької міської ради.

3.13. Здійснення в межах своєї компетенції заходів для забезпечення трудової дисципліни, оформлення документів, пов’язаних з проведенням службових розслідувань із застосуванням заходів дисциплінарного впливу.

3.14. Своєчасна підготовка документів щодо продовження терміну перебування на службі в Чернівецькій міській раді та призначення пенсій працівникам.

3.15. Заповнення, облік і збереження трудових книжок та особових справ працівників.

3.16. Оформлення і видача службових посвідчень та довідок з місця роботи працівникам, оформлення листків тимчасової непрацездатності.

3.17. Підготовка документів для відрядження працівників за кордон.

3.18. Участь у розробці структури Чернівецької міської ради, її виконавчих органів та штатного розпису, у межах своєї компетенції контроль розробки посадових інструкцій у виконавчих органах Чернівецької міської ради.

3.19. Здійснення організаційного забезпечення, підготовка та участь у роботі атестаційної комісії Чернівецької міської ради та проведення у період між атестаціями щорічної оцінки виконання посадовими особами Чернівецької міської ради покладених на них завдань і обов’язків.

3.20. Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, а також організація разом з виконавчими органами Чернівецької міської ради регулярного навчання її працівників.

3.21. Здійснення спільно з виконавчими органами Чернівецької міської ради контролю за дотриманням Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, інших актів законодавства з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування.

3.22. Облік військовозобов’язаних і призовників, бронювання військовозобо’язаних в Чернівецькій міській раді.

3.23. Проведення разом з виконавчими органами Чернівецької міської ради роботи над укладенням, продовженням терміну дії, розірванням контрактів з керівниками підпорядкованих установ, а також участь у здійсненні організаційних заходів з перевірки виконання умов та показників контрактів.

3.24. Забезпечення планування службової кар’єри та аналіз ефективності роботи персоналу.

3.25. Здійснення разом з виконавчими органами Чернівецької міської ради заходів щодо використання у межах своєї компетенції складових єдиної державної комп’ютерної системи “Кадри”.

3.26. Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами Чернівецької міської ради відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належного їм майна, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї (декларування доходів).

3.27. Розгляд пропозицій, заяв, звернень громадян, надання роз’яснень, ведення прийому громадян з питань, що належать до компетенції кадрової служби.

3.28. Проведення іншої роботи, пов’язаної із застосуванням законодавства про працю і службу в органах місцевого самоврядування та інших функцій, які випливають з покладених на Відділ завдань.

 

4.Права та обов’язки

Відділ має права та обов’язки:

4.1. Проводити у виконавчих органах Чернівецької міської ради, у підпорядкованих установах перевірки з питань, які віднесені до компетенції Відділу.

4.2. Організовувати в установленому порядку наради та семінари виконавчих органів Чернівецької міської ради з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.3. Одержувати відповідні документи та необхідну інформацію від посадових осіб Чернівецької міської ради та підпорядкованих установ для виконання покладених на Відділ функцій.

4.4. Подавати в установленому порядку відповідні пропозиції, перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених перевірками, готувати проекти рішень на засідання Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету з питань, які віднесені до компетенції Відділу.

4.5. Залучати спеціалістів виконавчих органів Чернівецької міської ради та підпорядкованих установ для розгляду питань, віднесених до компетенції Відділу.

4.6. Брати участь у засіданнях Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, нарадах, що проводить Чернівецький міський голова, а також в тих, що проводяться в виконавчих органах Чернівецької міської ради з питань, віднесених до компетенції Відділу.

4.7. Перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку в Чернівецькій міській раді, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування.

4.8. Вносити Чернівецькому міському голові пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності служби в Чернівецькій міській раді.

4.9. Видавати довідки на прохання фізичних осіб, які містять ті чи інші відомості про них.

 

5.Керівництво та структура

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Чернівецьким міським головою в установленому чинним законодавством порядку.

5.2. Начальник Відділу безпосередньо підпорядкований Чернівецькому міському голові.

5.3. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника Відділу: вища освіта професійного спрямування – «економіка і підприємництво», «менеджмент», «право» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі та в органах місцевого самоврядування на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років, за необхідності, виходячи із виконання Відділом основних завдань та функцій. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

5.4. Начальник відділу відповідно до покладених на нього обов’язків:

– здійснює загальне керівництво роботою Відділу;

– забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на Відділ завдань та доручень керівництва Чернівецької міської ради;

– затверджує посадові інструкції працівників Відділу;

– вносить в установленому порядку пропозиції про призначення на посади й звільнення працівників Відділу з посад;

– забезпечує взаємодію Відділу з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради;

– формує плани роботи Відділу, організовує й контролює процес їх виконання;

– здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці, конфіденційної інформації, що є власністю держави, а також службової інформації у Відділі;

– вносить в установленому порядку пропозиції Чернівецькому міському голові про застосування заохочень або стягнень до працівників Відділу;

5.4.9) відповідає на звернення, скарги, запити й пропозиції громадян та юридичних осіб, що надходять безпосередньо до Відділу;

5.4.10) контролює дотримання особовим складом Відділу вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України;

5.4.11) забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Відділу.

5.4.12) забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності Відділу;

5.4.13) визначає потребу і розподіляє надані Відділу ресурси на техніку, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та програмне забезпечення, інші матеріальні цінності, майно, необхідні для укомплектування Відділу та особового складу, організовує їх облік, контролює правильність утримання, списання;

5.4.14) видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання особовим складом Відділу;

5.4.15) забезпечує належні умови підлеглим для виконання функціональних обов’язків та здійснює контроль за дотриманням режиму роботи;

5.4.16) формує кадровий резерв для служби в Чернівецькій міській раді та подає його Чернівецькому міському голові на затвердження;

5.4.17) забезпечує системне і оперативне оприлюднення на веб-порталі міської ради в мережі Інтернет інформації, що входить до компетенції Відділу, дотримання законодавства про доступ до публічної інформації;

5.4.18) виконує інші завдання, визначені керівництвом Чернівецької міської ради.

5.5. Начальник Відділу повинен знати:

5.5.1) закони України, що стосуються діяльності Відділу, питань служби в органах місцевого самоврядування, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, що стосуються роботи з кадрами;

5.5.2) порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів;

5.5.3) сучасні методи управління персоналом;

5.5.4) основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці;

5.5.5) правила ділового етикету;

5.5.6) правила охорони праці та протипожежного захисту;

5.5.7) основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби;

5.5.8) ділову мову, державну мову.

5.6. Начальник відділу несе відповідальність за:

5.6.1) неналежну організацію роботи Відділу, незадовільний стан службової та виконавської дисципліни;

5.6.2) незабезпечення виконання покладених на Відділ завдань та функцій, передбачених цим Положенням;

5.6.3) недотримання законності в службовій діяльності працівниками Відділу;

5.6.4) низький рівень трудової та виконавської дисципліни у Відділі;

5.6.5) негативні наслідки розпоряджень, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов’язків та за бездіяльність;

5.6.6) невідповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;

– невиконання рішень Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень Чернівецького міського голови;

– несвоєчасну і недостовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Відділу, стан діловодства, обліку особових справ;

5.6.9) неправильне оформлення проектів розпоряджень Чернівецького міського голови з кадрових питань, трудових книжок, пенсійних справ;

5.6.10) достовірність визначення трудового стажу, стажу служби в органах місцевого самоврядування.

5.7. За відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує визначена в установленому порядку посадова особа Відділу.

5.8. Начальник відділу здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Відділ, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями Чернівецької міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Чернівецького міського голови.

5.9. Посадові особи, що працюють у Відділі, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

6.Взаємовідносини, зв’язок

 6.1.   Відділ при виконанні покладених на нього завдань і функцій взаємодіє з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради в порядку, який визначається цим Положенням та Положеннями інших виконавчих органів Чернівецької міської ради.

 

7.Майно і кошти

7.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

7.2. Оплата праці співробітників Відділу здійснюється згідно з чинним законодавством.

7.3. За сприяння Чернівецького міського голови відповідні виконавчі органи Чернівецької міської ради створюють умови для нормальної роботи Відділу, забезпечують його приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань функцій кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування.

 

8. Заключна частина

8.1. Відділ має свої бланки, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням і штампи встановлених зразків.

8.2. Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням і таких, що не стосуються питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування, не допускаються.

8.3. Ліквідація Відділу проводиться Чернівецькою міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.


Comments are closed.