Положення про центр « Офіційний портал Чернівецької міської ради
15.08.2020 

ПОЛОЖЕННЯ

про Чернівецький міський центр соціальних служб

для сімї, дітей та молоді

1. Загальна частина

 

1.1. Чернівецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – Центр) – це бюджетна установа, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Чернівців, представницьким органом якої  є Чернівецька міська рада.
Центр реалізує державну соціальну політику шляхом проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю м. Чернівців та надає послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

1.2. Утворення Центру є виключною компетенцією Чернівецької міської ради.  Центр підзвітний та підконтрольний Чернівецькій міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Чернівецької міської ради та Чернівецькому міському голові.
Центр є правонаступником Чернівецького міського центру соціальних служб для молоді, який було створено 15.09.2000 р. при управлінні з питань молодіжної політики, спорту і туризму Чернівецької міської ради відповідно до рішення виконавчого комітету  Чернівецької міської ради від 08.08.2000р. № 608/15 „Про Чернівецький міський центр соціальних служб для молоді”  та рішення Чернівецької міської ради ІV скликання від 29.08.2002р. №73 „Про затвердження Положення про міський центр соціальних служб для молоді ”.
Центр  підпорядкований  відділу у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради з питань методологічної, інформаційної та організаційно-правової діяльності.

1.3. Центр є юридичною особою публічного права, створеною та зареєстрованою у встановленому  порядку з повною цивільною правоздатністю та дієздатністю, може бути позивачем i відповідачем в суді.
Центр має самостійний баланс, рахунки в установах Державної казначейської служби, круглу печатку із зображенням  Державного  Герба України, штампи та бланки із своїм найменуванням і символікою.

1.4. Це Положення розроблено із врахуванням вимог:
1.4.1. Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 (Уні-фікованої системи організаційно-розпорядчої документації, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 р. № 55).
1.4.2. Інструкції з діловодства у Чернівецькій міській раді та її виконавчих органах.
1.4.3.  Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від
01.08.2013 р. № 573, зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. № 495.                
1.4.4. Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці України від 29.12.2004 №336, зі змінами, внесеними Наказом Міністерства соціальної політики України   від 22.09.2015 р. № 951.
1.4.5. Регламентів Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету.
1.4.6. Наказу Міністерства соціальної політики України   від 29.06.2016 р. № 709 “Про затвердження Типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.07.2016 р. за № 939/29069.

1.5. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами  України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, дорученнями і розпорядженнями Чернівецького міського голови, цим Положенням та наказами Чернівецького обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді методичного характеру.

1.6. Основними принципами діяльності Центру є:  законність, соціальна справедливість, доступність, відкритість, конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних та правових норм, додержання і захист прав людини, адресність та індивідуальний підхід, добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг, комплексність та системність під час надання соціальних послуг, дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг, максимальна ефективність використання бюджетних коштів.

1.7. Положення, як організаційний документ, в обов’язковому порядку проходить процедуру затвердження Чернівецькою міською радою.

1.8. Місце знаходження Чернівецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: 58002, м. Чернівці,  вул.Сімовича Василя, 19.

2.   Основні завдання Центру

2.1. Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді.

2.2. Здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах.

2.3.   Проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

2.4. Забезпечення взаємодії із виконавчими органами Чернівецької міської ради, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

2.5.    Сприяння громадським організаціям, іншим об’єднанням громадян міста Чернівців у реалізації соціально значущих ініціатив і проектів.

2.6.   Залучення благодійних організацій, громадських об’єднань, суб’єктів господарювання до вирішення актуальних соціальних проблем сім’ї, дітей та молоді.

2.7. Залучення міжнародної фінансової та матеріально-технічної допомоги, міжнародних грантів, а також надання гуманітарної та іншої допомоги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують  допомоги.

2.8. Забезпечення доступу до публічної інформації та системного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції Центру на офіційному веб-порталі Чернівецької  міської ради.

2.9.   Проведення іншої роботи, пов’язаної із застосуванням законодавства про молодіжну політику, соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, про службу в органах місцевого самоврядування та інших функцій, які випливають з покладених на Центр завдань.

2.10. Забезпечення проведення на належному рівні соціальної роботи, запобігання професійним ризикам шляхом організації навчання працівників Центру, наставництва та професійної підтримки на робочому місці.

3.  Функції та послуги Центру

3.1. Виявлення та облік сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.
3.2. Соціальна та психологічна адаптація дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя.
3.3. Соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

3.4. Інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства.
3.5. Контроль за цільовим використанням допомоги при народженні дитини і створенням належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей.
3.6.   Соціальна та/або психологічна підтримка учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб.
3.7.  Проведення оцінки потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначення видів соціальних послуг та методів соціальної роботи.
3.8. Надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі особам, які постраждали від насильства в сім’ї та торгівлі людьми та у разі потреби здійснення їх соціального супроводу.
3.9. Здійснення за повідомленням установ виконання покарань соціального патронажу осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.
3.10. Впровадження нових соціальних технологій, спрямованих на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин.
3.11. Узагальнення на місцевому рівні статистичних даних та підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів стосовно проведеної соціальної роботи та  подання їх регіональному центру.
3.12.  Проведення у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на запобігання правопорушенням,                                    негативним явищам у дитячому та молодіжному середовищі, подолання їх наслідків, формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом розповсюдження соціальної реклами і проведення консультацій.
3.13. Здійснення соціально-психологічної  роботи, що спрямована на запобігання відмові від новонароджених дітей, профілактику соціального сирітства;  формування навичок відповідального батьківства.
3.14. Проведення соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з особливими потребами.
3.15. Участь у підготовці та реалізації державних, галузевих, регіональних програм соціальної роботи з сім’ями, дітьми та  молоддю спільно з органами Головного управління Національної поліції України в Чернівецькій області, відділом у справах сім’ї та молоді, управліннями охорони здоров’я, освіти, службою у справах дітей Чернівецької міської ради, іншими зацікавленими установами та організаціями міста Чернівців.
3.16. Дотримання державних стандартів і нормативів під час проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.
3.17. Забезпечення захисту персональних даних отримувачів послуг, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

4.  Права та обов’язки Центру

  4.1. Подання пропозицій Міністерству соціальної політики України, Чернівецькій міській раді щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

4.2. Подання на розгляд Чернівецької міської ради пропозицій щодо фінансування  програм та заходів Центру.

4.3. Укладення в установленому порядку договорів з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на Центр завдань, які сприяють ефективності соціальної роботи.

4.4. Залучення фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

4.5. В установленому порядку одержання від підприємств, установ та організацій інформації з питань, що належать до компетенції Центру.

4.6. Вжиття заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді.

4.7. Здійснення посередництва у представництві інтересів сімей, дітей та молоді та порушення клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

4.8. Утворення спеціалізованих служб та формувань з метою надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді.

4.9. Участь в  організації роботи літнього наметового табору для дітей та молоді м. Чернівців „Ойкос”.

4.10. Проведення соціологічних досліджень, анкетувань, опитувань з проблем сімей, дітей та молоді м. Чернівців.

4.11. Організація надання благодійної та гуманітарної допомоги за рахунок спонсорських коштів.

4.12. Прийняття участі у роботі власних та тимчасових  робочих групах і оргкомітетах з проведення фестивалів, конкурсів та інших загальноміських заходів.

5. Керівництво Центру

5.1. Центр очолює директор, який призначається на посаду  Чернівецьким міським головою за результатами відкритого конкурсу. Звільняється з посади Чернівецьким міським головою відповідно до чинного законодавства України.
Директор  має заступника, який за його поданням призначається на посаду і звільняється з посади Чернівецьким міським головою.

5.2. Кваліфікація та компетенція, зокрема, конкретні обов’язки та права директора і заступника директора Центру визначаються цим Положенням.

5.3. Директор Центру безпосередньо підпорядкований Чернівецькому міському голові.

5.4. Директор Чернівецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:

5.4.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Центром.

5.4.2. Затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Центру.

5.4.3. Видає в межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання особовим складом Центру.

5.4.4.  Представляє Центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

5.4.5.  Розпоряджається коштами Центру у межах затвердженого у встановленому порядку кошторису витрат.

5.4.6.  Призначає на посади та звільняє з посад працівників Центру.

5.4.7. Організовує підвищення кваліфікації та проведення атестації працівників Центру.

5.4.8. Застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру.

5.4.9. Забезпечує взаємодію Центру з виконавчими органами Чернівецької міської ради.

5.4.10. Формує плани роботи Центру, організовує й контролює процес їх виконання.

5.4.11. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Центру. 

5.4.12. Контролює дотримання працівниками Центру вимог чинного законодавства України.

5.4.13. Забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов’язків між ними.
5.4.14. Визначає потребу і розподіляє надані Центру ресурси на техніку, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку і програмне забезпечення, інші матеріальні цінності, майно, необхідні для укомплектування Центру та особового складу, організовує їх облік, контролює правильність утримання, списання.

5.4.15. Забезпечує належні умови працівникам для виконання функціональних обов’язків та здійснює контроль за дотриманням режиму роботи, додержанням порядку в службових приміщеннях Центру.

5.4.16. Забезпечує збереження інформації в паперовому та електронному вигляді, створеної в процесі діяльності, приймання-передавання її при зміні (звільненні, переведенні тощо) працівників.
5.4.17.  Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Центр.

5.5. Директор Центру повинен знати закони України, що стосуються діяльності Центру, питань служби в органах місцевого самоврядування, Укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, що стосуються соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, державну мову, ділову мову.

         5.6. Директор Центру  відповідає за:

5.6.1. Належну організацію роботи Центру, стан службової та виконавської дисципліни.

5.6.2. Забезпечення виконання покладених на Центр завдань та функцій, передбачених цим Положенням.

5.6.3. Дотримання законності в службовій діяльності працівниками Центру.

5.6.4.  Високий рівень трудової та виконавської дисципліни  у Центрі.

5.6.5.  Наслідки прийнятих наказів, доручень, рішень під час виконання службових обов’язків та за бездіяльність.

5.6.6.  Забезпечення створення належних умов з охорони праці.

5.6.7. Виконання рішень Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень Чернівецького міського голови.

5.6.8. Своєчасне і достовірне подання інформації та звітів, що відносяться  до компетенції Центру, стан діловодства, облік особових справ.

5.6.9. За системне і оперативне оприлюднення на веб-порталі Чернівецької міської ради, що відносяться до компетенції Центру, дотримання вимог законодавства про доступ до публічної інформації, про захист персональних даних.

5.8. За відсутності директора Центру його обов’язки виконує заступник директора, а за відсутності  заступника директора Центру – визначена в установленому порядку посадова особа Центру.

6. Взаємовідносини, зв’язок

6.1. Центр при виконанні покладених на нього завдань і функцій взаємодіє з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради в порядку, який визначається цим Положенням та Положеннями інших виконавчих органів Чернівецької міської ради.

7. Майно і кошти

7.1. Центр  утримується за рахунок міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

7.2. Гранична  чисельність і фонд оплати праці працівників Центру затверджується  Чернівецькою міською радою. Оплата праці працівників Центру здійснюється згідно з  чинним законодавством України.
Штатний розпис та структура Центру затверджуються  Чернівецьким  міським головою.

7.3. За сприянням Чернівецького міського голови відповідні виконавчі органи Чернівецької міської ради створюють умови для нормальної роботи Центру, забезпечують його приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, транспортними засобами, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, а також законодавчими  та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

8. Заключна частина

8.1. Центр надає послуги на безоплатній основі.

8.2. Для підвищення ефективності діяльності Центру і підготовки рекомендацій з питань поліпшення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, при Центрі можуть створюватися консультативні та методичні ради на громадських засадах.

8.3. У користуванні Центру можуть знаходитись споруди, приміщення, інвентар, обладнання культурно-освітнього, спортивно-оздоровчого  призначення та інше майно, необхідне для виконання Центром завдань, передбачених цим Положенням.

8.4. Ліквідація, реорганізація Центру проводиться Чернівецькою міською радою  в порядку, встановленому чинним законодавством України.


Comments are closed.