Положення управління « Офіційний портал Чернівецької міської ради
24.01.2021ПОЛОЖЕННЯ

про управління культури Чернівецької міської ради

 

1. Загальна частина

1.1. Управління культури Чернівецької міської ради є виконавчим органом Чернівецької міської ради.

1.2. Управління культури Чернівецької міської ради (далі – Управління), створене рішенням 29 сесії Чернівецької міської ради ІV скликання від 23 грудня 2004 року № 649.

1.3. Скорочена назва для установ державного казначейства та органів державної статистики «Управління культури Чернівецької МР».

1.4. Управління підзвітне та підконтрольне Чернівецькій міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Чернівецької міської ради та Чернівецькому міському голові.

1.5. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, бланк, штамп, печатку із зображенням Державного Герба України із своїм найменуванням, рахунки в органах державного казначейства України.

1.6. Юридична адреса Управління: 58000, місто Чернівці, площа Центральна, 5.

1.7. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури і туризму України, рішеннями Чернівецької міської ради, її виконавчого комітету, дорученнями та розпорядженнями Чернівецького міського голови, а також цим Положенням.

1.8. Положення розроблено із врахуванням вимог:

1.8.1. Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 (Уні-фікованої системи організаційно-розпорядчої документації, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55).

1.8.2. Регламентів Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету.

1.8.3. Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого наказом Головного управління державної служби України 29.12.2009 № 406.

1.8.4. Рекомендацій з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28.01.2005 року № 55.

1.8.5. Інструкції з діловодства у Чернівецькій міській раді та її виконавчих органах.

 

2. Основні завдання

2.1. Реалізація державної політики у сфері культури, як необхідної умови гармонійного розвитку суспільства, розбудови демократичної правової держави в інтересах територіальної громади міста Чернівців.

2.2. Розробка стратегічних напрямків, цільових комплексних програм розвитку культури та подання їх на розгляд міської ради.

2.3. Створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури установ культури та зміцнення їх матеріально-технічної бази.

2.4. Здійснення підготовки до здачі в архівний відділ та трудовий архів Чернівецької міської ради документів з питань, що належать до компетенції Управління.

2.5. Підготовка і подання у відповідні органи звітів з питань компетенції Управління за формами, установленими органами державної статистики.

2.6. Забезпечення доступу до публічної інформації та систематичного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції управління на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

 

3. Функції Управління

3.1. Власні (самоврядні) повноваження:

3.1.1. Управління і контроль за діяльністю клубних установ культури, бібліотек, шкіл естетичного виховання, парків культури і відпочинку, кінотеатрів, що знаходяться у комунальній власності територіальної громади міста Чернівців відповідно до законодавства України.

3.1.2. Здійснення пошуку, використання й поширення нових організаційно-творчих підходів у діяльності установ культури, вдосконалення господарського механізму їх діяльності, інформаційно-методичного забезпечення, впровадження нових моделей організації культурної діяльності.

3.1.3. Внесення пропозицій щодо створення, ліквідації, реорганізації, зміни напрямків діяльності підпорядкованих підприємств та установ.

3.1.4. Забезпечення реалізації прав кожного жителя територіальної громади міста на свободу художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг.

3.1.5. Створення умов для розвитку аматорського музичного, театрального, хореографічного, циркового, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, сприяння формуванню репертуару кінотеатрів, народних аматорських колективів, комплектування та оновлення фондів бібліотек, організація виставок, демонстрація кращих зразків вітчизняного та світового кіномистецтва, організація та вдосконалення змістовного відпочинку різноманітних вікових груп населення міста.

3.1.6. Сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, інших громадських організацій.

3.1.7. Сприяння діяльності та захисту прав і законних інтересів творчих працівників та їх спілок, а також підприємств та установ культурно-мистецької сфери, що діють на території міста, у розвитку народної самодіяльної творчості.

3.1.8. Сприяння соціальному захисту працівників міських підприємств, установ культури та вжиття заходів, спрямованих на розвиток їх творчої ініціативи.

3.1.9. Гарантування права участі творчо-обдарованих дітей та педагогічного обміну у рамках обласних, Всеукраїнських та Міжнародних освітньо-культурних програм.

3.1.10. Впровадження системи морального та матеріального заохочення творчих працівників, учасників аматорського мистецтва, обдарованих дітей за високі досягнення у творчій роботі незалежно від їх відомчого підпорядкування.

3.1.11. Подання міській раді пропозицій щодо заохочення працівників, які особливо відзначилися у творчій, педагогічній, культурно-освітній та виробничій діяльності з нагоди державних, професійних свят та ювілейних дат.

3.1.12. Забезпечення, відповідно до законодавства, державної статистичної звітності підпорядкованих підприємств та установ культури.

3.1.13. Забезпечення контролю за дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки та протипожежній безпеці у підпорядкованих підприємствах та установах культури.

3.1.14. Розробка проектів планів та програм розвитку культури, розрахунок та обґрунтування бюджетних запитів, організація фінансування установ культури, культурно-мистецьких програм та інших заходів.

3.1.15. Доведення в установленому порядку до розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів нижчого рівня відомостей про обсяги асигнувань, забезпечення Управління бюджетними асигнуваннями. Ведення бухгалтерського обліку відповідно до правил, встановлених Державним казначейством України.

3.1.16. Здійснення внутрішнього контролю за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів.

3.1.17. Забезпечення постійної оцінки достатності та відповідності діяльності бюджетних установ вимогам внутрішнього фінансового контролю, оцінки діяльності на відповідність результатів встановленим завданням та планам. Інформування безпосередньо керівника установи про результати кожної перевірки (оцінки, розслідування, вивчення чи ревізії), проведеної підрозділом або працівником Управління.

3.1.18. Отримання звітів про використання коштів від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів та здійснення аналізу ефективності використання ними бюджетних коштів.

3.1.19. Сприяння ефективному використанню та збереженню майна, наданого в повне господарське відання, або в оперативне користування підпорядкованим підприємствам та установам культури.

3.1.20. Реалізація та координування діяльності державної політики в галузі бібліотечної справи з метою збереження і популяризації надбань української та світової культури, постійного зміцнення матеріально-технічної бази бібліотечних установ.

3.1.21. Здійснення контролю за виконанням завдань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу та культурно-просвітницької роботи в школах естетичного виховання.

3.1.22. Забезпечення реалізації державної політики у демонструванні фільмів та сприяння дотримання законодавства щодо публічного показу та розповсюдженню кіно-, відеофільмів у кіно- і відеомережі, торговельній мережі, прокатних пунктах відеокасет.

3.1.23. Забезпечення підготовки і проведення в місті Чернівцях державних та загальноміських святкових заходів.

3.2. Делеговані повноваження:

3.2.1. Погодження проектів статутів та затвердження положень установ культури, підпорядкованих Управлінню.

3.2.2. Забезпечення відповідно до кадрової політики та організації разом із установами культури міста підготовки та перепідготовки кадрів, підвищення кваліфікації працівників та спеціалістів галузі.

3.2.3. Вжиття заходів щодо збереження об’єктів культурної спадщини (пам’яток), що знаходяться на балансі Управління.

3.2.4. Внесення, в установленому порядку, міській раді пропозицій до Програми приватизації майна підприємств та установ культури, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Чернівців, погодження питань зміни їх форм власності та підпорядкованості згідно з чинним законодавством.

3.2.5. Погодження, в установленому порядку, питання оренди приміщень підприємств та установ культури, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Чернівців.

3.2.6. Сприяння установам культури в організації концертно-гастрольної діяльності, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих виконавців за дозволами, виданими управлінням культури обласної державної адміністрації згідно з чинним законодавством.

3.3. Виконання інших функцій, що випливають з покладених на Управління завдань.

 

4. Права та обовязки

4.1. Внесення пропозицій Чернівецькій міській раді, виконавчому комітету Чернівецької міської ради з питань культурно-мистецької політики.

4.2. Залучення спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.3. Одержання безкоштовно в установленому порядку від інших виконавчих органів міської ради та районних в місті рад, підприємств, установ і організацій, усіх форм власності, інформацій, документів, інших матеріалів, а від місцевих органів державної статистики – статистичних даних, необхідних на виконання покладених на нього завдань.

4.4. Взаємодія з відповідними профільними комісіями міської ради та з іншими виконавчими органами міської ради, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.

4.5. Видання довідок на прохання фізичних осіб, які містять ті чи інші відомості про них.

4.6. Здійснення іншої діяльності, що передбачена законодавством та цим Положенням.

 

5. Керівництво та структура

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Чернівецьким міським головою в установленому чинним законодавством порядку.

5.2. Начальник Управління має заступників, які також призначаються на посаду і звільняються з посади Чернівецьким міським головою.

5.3. Начальник Управління відповідно до покладених на нього обов’язків:

5.3.1. Здійснює загальне керівництво роботою Управління.

5.3.2. Забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на Управління завдань і доручень керівництва Чернівецької міської ради.

5.3.3. Вивчає, аналізує та узагальнює стан роботи в структурних підрозділах і підпорядкованих комунальних установах з питань підбору, вивчення, розстановки, навчання і закріплення кадрів, здійснює контроль          за створенням резерву нового прийому та за станом роботи з комплектування вакантних посад.

5.3.4. Вносить в установленому порядку пропозиції Чернівецькому міському голові про призначення та звільнення з посад працівників Управління, керівників комунальних підприємств та установ культури, підпорядкованих Управлінню.

5.3.5. Забезпечує взаємодію Управління з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради.

5.3.6. Формує плани роботи Управління, організовує й контролює процес їх виконання.

5.3.7. Здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці, конфіденційної інформації, що є власністю держави, а також службової інформації в Управлінні.

5.3.8. Виконує інші завдання, визначені керівництвом Чернівецької міської ради.

5.3.9. Вносить в установленому порядку пропозиції Чернівецькому міському голові про застосування заохочень або стягнень до працівників Управління та керівників підрозділів, організацій, підпорядкованих Управлінню.

5.3.10. Відповідає на звернення, скарги, запити й пропозиції громадян та юридичних осіб, що надходять безпосередньо до Управління та веде особистий прийом громадян.

5.3.11. Контролює дотримання особовим складом Управління вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації»та інших нормативно-правових актів України.

5.3.12. Затверджує посадові інструкції працівників Управління.

5.3.13. Забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Управління.

5.3.14. Забезпечує дотримання дисципліни та законності в      діяльності Управління.

5.3.15. Виховує в особового складу високі морально-психологічні якості, патріотизм та високу відповідальність за виконання вимог цього Положення, інших нормативно-правових актів.

5.3.16. Здійснює керівництво та відповідає за організацію роботи із забезпечення безпеки праці, навчання з охорони праці, дотримання чинного законодавства про охорону праці та пожежної безпеки.

5.3.17. Здійснює оперативне та широке інформування засобів масової інформації щодо життєдіяльності Управління.

5.3.18. Забезпечує системне і оперативне оприлюднення на веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет інформації, що входить до компетенції управління, дотримання законодавства про доступ до публічної інформації.

5.3.19. Забезпечує збереження інформації в паперовому та електронному вигляді, створеної в процесі діяльності, приймання-передавання її при зміні (звільненні, переведенні тощо) працівників.

5.3.20. Визначає потребу і розподіляє надані Управлінню ресурси на техніку, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та програмне  забезпечення, інші матеріальні цінності, майно, необхідні для укомплектування Управління та особового складу, організовує їх облік, контролює правильність утримання, списання.

5.3.21. Забезпечує виконання заходів щодо утримання матеріально-технічної бази, виконання поточних та капітальних ремонтів будівель і споруд, структурних підрозділів, виступає їх замовником, може укладати угоди з підприємствами та організаціями на постачання матеріально-технічних ресурсів відповідно до чинного законодавства.

5.3.22. Начальник Управління повинен знати: закони України, що стосуються діяльності Управління та питань служби в органах місцевого самоврядування, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, що стосуються розвитку культури; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову, державну мову.

5.5. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника Управління: вища освіта професійного спрямування «культура і мистецтво».

Стаж роботи за фахом у державній службі та в органах місцевого самоврядування на керівних посадах чи на керівних посадах в інших  сферах управління не менше 5 років.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

5.6. Начальник Управління має право:

5.6.1. Самостійно встановлювати організаційні принципи та схеми роботи Управління й видавати відповідну організаційну документацію в межах Управління.

5.6.2. Вимагати від працівників Управління додержання вимог законодавства, своєчасного виконання доручень керівництва Чернівецької міської ради та Управління.

5.6.3. Підписувати листи і візувати документи в межах компетенції Управління.

5.6.4. Запитувати й одержувати в установленому порядку від виконавчих органів Чернівецької міської ради, підприємств, установ і організацій, фізичних та юридичних осіб необхідну інформацію, аналітичні напрацювання й довідкові матеріали для виконання завдань, покладених на Управління.

5.6.5. Давати доручення, обов’язкові для виконання працівниками Управління згідно з функціональними обов’язками затвердженими Чернівецьким міським головою.

5.6.6. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Управління.

5.6.7. За дорученням Чернівецького міського голови представляти інтереси Управління в органах державної влади та місцевого самоврядування.

5.6.8. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо змін у структурі та штатній чисельності Управління.

5.6.9. Вносити пропозиції Чернівецькому міському голові щодо преміювання працівників Управління, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, включення до кадрового резерву, проведення            стажування, тощо.

5.6.10. Видавати у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовувати та контролювати їх виконання особовим складом.

5.6.11. Розпоряджатися коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання Управління.

5.6.12. Діяти від імені Управління, представляти його у відносинах з юридичними і фізичними особами, підприємствами, установами, організаціями.

5.6.13. Призначати та звільняти з посади директорів шкіл естетичного виховання та їх заступників, працівників комунальної бюджетної установи «Централізована бухгалтерія управління культури міської ради», заступників директорів та художніх керівників установ культури.

5.6.14. Від імені Управління укладати угоди (договори, контракти) видавати доручення, відкривати в органах державного казначейства України розрахункові рахунки.

5.7. Начальник Управління здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Управління, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями Чернівецької міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Чернівецького міського голови.

5.8. Начальник Управління несе відповідальність за:

5.8.1. Неналежну організацію роботи Управління, незадовільний стан службової та виконавської дисципліни.

5.8.2. Незабезпечення виконання покладених на Управління завдань та функцій, передбачених цим Положенням.

5.8.3. Недотримання законності в службовій діяльності працівниками Управління.

5.8.4. Низький рівень трудової та виконавської дисципліни в Управлінні.

5.8.5. Негативні наслідки своїх наказів, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов’язків та за бездіяльність.

5.8.6. Незабезпечення створення належних умов праці.

5.8.7. Невідповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства.

5.8.8. Невиконання рішень Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень Чернівецького міського голови.

5.8.9. Несвоєчасну та недостовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Управління, стан діловодства, обліку особових справ працівників установ культури, що входять до номенклатури Управління.

5.8.10. Неправильне оформлення проектів розпоряджень Чернівецького міського голови з питань культури, рішень Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету.

5.8.11. Незадовільний стан професійної підготовки та виховної роботи з особовим складом Управління.

5.9. За відсутності начальника Управління його обов’язки виконують заступники начальника Управління, а за відсутності й заступників начальника Управління – визначена в установленому порядку посадова особа Управління.

5.10. Структура Управління та гранична чисельність його працівників затверджується Чернівецьким міським головою. Видатки на утримання Управління, в тому числі на оплату праці працівників, затверджуються бюджетом міста Чернівців на відповідний рік. Штатний розпис в межах граничної чисельності і фонду оплати праці затверджується Чернівецьким міським головою.

5.11. Управлінню підпорядковані клубні установи, бібліотеки, школи естетичного виховання, парки культури і відпочинку, кінотеатри та інші об’єкти, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Чернівців.

5.12. Для узгодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, Управління може створювати колегію в складі начальника Управління (голова колегії), заступників начальника Управління, інших працівників Управління, керівників підприємств та установ культури, провідних діячів культури та мистецтва, представників творчих спілок та інших громадських організацій. До складу колегії можуть входити депутати міської ради. Рішення колегії впроваджується в життя наказами начальника Управління. Склад колегії затверджується Чернівецьким міським головою за поданням начальника Управління.

5.13. Працівники Управління є посадовими особами місцевого самоврядування, які відповідно до цього Положення мають відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

 

6. Взаємовідносини, звязок

6.1. Управління при виконанні покладених на нього завдань і функцій взаємодіє з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради в порядку, який визначається цим Положенням та Положеннями    інших органів Чернівецької міської ради.

 

7. Майно і кошти

7.1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету. Джерелами фінансування діяльності Управління у сфері культури є кошти загального та спеціального фондів міського бюджету. Управління є головним розпорядником бюджетних коштів. Спеціальні кошти Управління використовуються відповідно до визначених напрямів законодавства України.

7.2. Майно Управління є комунальною власністю територіальної громади міста Чернівців та закріплюються за ним на праві оперативного користування.

7.3. Оплата праці співробітників Управління здійснюється згідно з чинним законодавством.

7.4. Управління створює умови для нормальної роботи працівників, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими  матеріалами з питань функцій Управління в органах місцевого самоврядування.

 

8. Заключна частина

8.1. Ліквідація Управління та його реорганізація проводиться Чернівецькою міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *