Положення управління « Офіційний портал Чернівецької міської ради
07.08.2020Положення

про юридичне управління Чернівецької міської ради

  1. ЗАГАЛЬHА ЧАСТИНА

1.1. Юридичне управління Чернівецької міської ради  є  виконавчим органом Чернівецької міської ради.

          1.2. Юридичне управління Чернівецької міської ради (надалі – Управління) створене  відповідно до пункту 1 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення  29 сесії міської ради ІV скликання від 23.12.2004  року № 649 «Про структуру виконавчих органів Чернівецької міської ради на 2005 рік» та розпорядження Чернівецької міського голови від 24.12.2004 року № 1000-к «Про ліквідацію, реорганізацію виконавчих органів міської ради, зміни в організації праці, скорочення штатів».

1.3. Утворення Управління є виключною компетенцією Чернівецької міської ради.

1.4. Управління підконтрольне та підзвітне Чернівецькій міській раді, підпорядковане  її  виконавчому комітету, Чернівецькому міському голові.

1.5. Управління не має статусу  юридичної особи.

1.6. Положення розроблено із врахуванням вимог:

1.6.1. Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 (Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 р. №55).

1.6.2. Рекомендацій з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28.01.2005 р. № 55.

1.6.3.  Регламентів Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету.

1.6.4. Інструкції з діловодства у Чернівецькій міській раді та її виконавчих органах.

1.6.5. Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб  місцевого самоврядування, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 29.12.2009 р. № 406.

1.7. Управління  забезпечує:

          1.7.1. Дотримання та правильне застосування законодавства міською радою, її виконавчими органами та їх посадовими особами, інформує їх керівників про необхідність вжиття заходів до скасування або відміни нормативних актів, актів ненормативного характеру (індивідуальних актів) (надалі – актів), прийнятих з порушенням чинного законодавства.

          1.7.2. Разом з відповідними виконавчими органами Чернівецької міської ради узагальнює практику застосування чинного законодавства у відповідній галузі, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд керівництву міської ради для вирішення питань про необхідність підготовки проекту акта та внесення його в установленому порядку до органу, уповноваженого його приймати.

1.8.  Управління в своїй діяльності керується  Конституцією та  законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями  міської ради та її виконавчого комітету, Регламентами міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями Чернівецького міського голови, Статутом територіальної громади м.Чернівців, цим Положенням,  методиками відповідних процесів та іншими законодавчими актами.

1.9. Положення, як організаційно-нормативний документ, в обов’язковому порядку проходить процедуру затвердження Чернівецькою міською радою.

1.10.  Це Положення набирає чинності  з дня його затвердження.

1.11. Місцезнаходження Управління: 58002, м. Чернівці, Центральна площа, 1.

 

  1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 

2.1. Забезпечення дотримання та правильного застосування законодавства міською радою, її виконавчими органами  та їх посадовими особами, інформування їх керівників про необхідність вжиття заходів до скасування або відміни нормативних актів, актів ненормативного характеру (індивідуальних актів), прийнятих з порушенням чинного законодавства.

2.1.1. Узагальнення разом з відповідними виконавчими органами Чернівецької міської ради практики та застосування чинного законодавства у відповідній галузі, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення, подання їх на розгляд керівництву міської ради для вирішення питань про необхідність підготовки проекту акта та внесення його в установленому порядку до органу, уповноваженого його приймати.

2.2. Здійснення юридичної експертизи проектів актів та перевірка  на  відповідність чинному законодавству при поданні їх для прийняття та підпис уповноважених осіб, погодження їх за наявності віз керівників відповідних виконавчих органів ради або осіб, які їх заміщують.

2.3. Внесення керівництву міської ради пропозицій щодо реєстрації актів відповідними органами, якщо ці акти впливають на права, свободи і законні інтереси громадян.

2.4. Участь у підготовці проектів розпорядчих документів, договорів (контрактів), інших правочинів, розгляд проектів актів, які надійшли для погодження, підготовка письмових висновків чи зауважень до них.

2.5. Проведення  спільно з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради  роботи  із перегляду актів з метою приведення їх у відповідність із чинним законодавством, підготовка  пропозицій  щодо скасування, відміни, внесення до них змін або доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність.

2.6. Підготовка  керівникам виконавчих органів  міської ради довідкових матеріалів із законодавства, надання посадовим особам  міської ради консультацій з правових питань.

2.7. Участь у застосуванні заходів  правового  впливу  у  разі  невиконання  чи неналежного виконання договірних зобов’язань, забезпечення захисту майнових, особистих немайнових прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

2.8. Сприяння своєчасному реагуванню на  рішення, постанови, ухвали, окремі ухвали судів, документи інших правоохоронних чи контролюючих органів.

2.9. Аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних чи контролюючих  органів,  результатів претензійної і позовної роботи Управління, дані статистичної звітності,  що характеризують стан законності в діяльності Чернівецької міської ради; розробка пропозицій  щодо  усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності виконавчих органів Чернівецької міської ради, внесення їх на розгляд керівництва  міської ради.

2.10. Участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій,  інвентаризацій,  надання  правових  висновків  за фактами виявлених правопорушень.

2.11. Підготовка позовних заяв до суду про визнання незаконними актів державних органів, інших органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадян, які обмежують права територіальної громади міста, повноваження Чернівецької міської ради, її виконавчих органів, Чернівецького міського голови, секретаря Чернівецької міської ради та  інших посадових осіб.

     2.12. Представлення в установленому законодавством  порядку інтересів Чернівецької міської ради та її виконавчих органів в судах,  та інших органах  під час  розгляду правових питань і спорів, та виконанні судових рішень.

2.13. Внесення пропозицій керівництву  міської ради про притягнення до відповідальності посадових осіб, з вини яких заподіяна шкода або завдані збитки.

2.14. Методологічне сприяння організації правової роботи на підприємствах, установах та організаціях, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Чернівців, здійснення заходів щодо правового виховання населення міста, що передбачені Національною програмою розвитку правової освіти населення.

2.15. Розгляд заяв про видачу посвідчення реабілітованої особи та за результатом розгляду здійснює видачу реабілітованим особам посвідчення єдиного зразка, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

2.16. Участь в організації і проведенні семінарів, занять, інших заходів з правових питань з працівниками виконавчих органів  міської ради.

2.17. Надання юридичних консультацій депутатам, постійним комісіям Чернівецької міської ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечення їх необхідними актами.

2.18. Сприяння додержанню чинного законодавства у реалізації прав трудового колективу Чернівецької міської ради під час вирішення ним питань виробничого характеру і соціального розвитку; участь у підготовці та укладанні колективного договору, надання консультацій  виборним органам трудового колективу Чернівецької міської ради з питань законодавства, що стосуються їх повноважень; участь в укладенні договорів з керівниками комунальних підприємств, погодженні планів їх господарської діяльності.

2.19. Участь у пленарних засіданнях Чернівецької міської ради, засіданнях  виконавчого комітету Чернівецької міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради, інших дорадчих та колегіальних органів з розгляду галузевих питань.

2.20.  Розгляд звернень громадян, об`єднань громадян, політичних партій щодо проведення масових заходів, в разі необхідності подання відповідної позовної заяви до суду щодо обмеження права на проведення заходів.

2.21. Координація планування діяльності міської ради та її виконавчого комітету з підготовки регуляторних актів; спільно з іншими виконавчими органами  міської ради здійснює аналіз регуляторного впливу та відстеження результативності регуляторних актів міської ради та її виконавчого комітету.

2.22. Забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно,  державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

2.23. Забезпечення доступу до публічної інформації та системного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції Управління на офіційному веб-порталі  Чернівецької міської ради.

 

  1. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

 

3.1. Контроль та забезпечення додержання законності Чернівецькою міською радою та її виконавчими органами, а також підприємствами, установами та організаціями, які належать до  комунальної власності територіальної громади міста Чернівців  під час реалізації їх повноважень.

3.2. Одержання у  встановленому  порядку  від  посадових осіб міської ради,  підприємств, установ та організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Чернівців  документів, необхідних  для  виконання покладених на Управління завдань.

3.3. Залучення відповідних спеціалістів виконавчих органів міської ради для підготовки проектів актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Управлінням  відповідно до покладених на нього завдань.

3.4. Участь у засіданнях дорадчих і колегіальних органів, нарадах.

3.5. Вимагання обґрунтованих проектів актів, попереднього погодження проектів керівниками відповідних виконавчих органів міської ради, посилань на норми законодавчих актів.

3.6.    Забезпечення організаційних  заходів  щодо    правової експертизи проектів актів міської ради,  її  виконавчого комітету та їх доопрацювання, а саме:

    3.6.1. Вивчення  проектів актів міської ради і її виконавчого комітету та проведення правової експертизи наявності в повному обсязі первинних документів, інших допоміжних матеріалів, відповідності їх змісту тексту основного документа, проведення аналізу викладених фактів.

   3.6.2.  Доопрацювання   спільно  з    виконавцями  проектів актів міської ради та її виконавчого комітету  з врахуванням висловлених під час їх обговорення зауважень і пропозицій.

3.6.3. Затримання у встановленому порядку проектів актів, які потребують ґрунтовного  вивчення.

    3.7. Аналітичне та інформаційно-довідкове забезпечення діяльності міської ради, Чернівецького міського голови та виконавчого комітету з правових питань. 

    3.8.  Захист інтересів територіальної громади, Чернівецької міської ради, Чернівецького міського голови та виконавчого комітету в судах.

    3.9.  Забезпечення взаємодії Чернівецької міської ради, Чернівецького  міського голови та виконавчого комітету з правоохоронними органами. 

3.10. Організація  розгляду листів, заяв, скарг, пропозицій громадян та юридичних осіб з питань, які відносяться до компетенції Управління.

3.11. Підготовка проектів рішень на розгляд Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Чернівецького міського голови, організація контролю за їх виконанням.

            3.12. Внесення Чернівецькому міському голові пропозицій про визнання такими, що втратили чинність, або скасування рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, які не відповідають чинному законодавству України та інтересам територіальної громади міста.

          3.13. За дорученнями міського голови готує  звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо офіційного роз’яснення окремих положень нормативно-правових актів.

          3.14. Підготовка проектів договорів та угод, які укладаються від імені міської ради, виконавчого комітету та Чернівецького міського голови,  інших типових договорів; здійснення правової експертизи проектів договорів.

          3.15. Підготовка позовних заяв від імені міської ради, виконавчого комітету, Чернівецького міського голови та фінансового управління  до судів; розгляд позовів, пред’явлених до міської ради, виконавчого комітету, Чернівецького  міського голови та фінансового управління,  підготовка проектів  відзивів на них.

3.16.  Ведення з дотриманням вимог чинного законодавства Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,  Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3.17. Здійснення повноважень суб’єкта державної реєстрації прав, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Забезпечення проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, ведення Державного реєстру прав, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, формування та ведення реєстраційних справ, а також здійснення інших повноважень суб’єкта державної реєстрації прав, передбачених нормативно-правовими актами України.

3.18. Здійснення повноважень суб’єкта з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідно до Закону України

Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”.

Забезпечення прийому документів, поданих для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього, ведення реєстраційних справ, а також здійснення інших повноважень суб’єкта державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, передбачених нормативно-правовими актами України.

Прийом документів здійснюється через відділ з питань оформлення дозвільних документів міської ради («Дозвільний центр»).

3.19. Сприяння підвищенню правового рівня посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів міської ради. 

3.20. Здійснення підготовки до здачі в архівний відділ Чернівецької міської ради документів, що належать до компетенції Управління.

   3.21. Виконання організаційної, планувальної, дорадчої, інформаційної, контрольної, координаційної функцій відповідно до покладених на Управління завдань.

3.22. Надання інформаційних, консультативних та інших послуг, з питань, що відносяться до компетенції Управління.

 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Управління має права та обов’язки:

 

          4.1. Вивчати проекти  актів Чернівецької міської ради, її  виконавчого комітету та Чернівецького міського голови на відповідність чинному законодавству, візувати їх, давати висновки про усунення  виявлених зауважень.

4.1.1. У разі невідповідності проекту акта чинному законодавству  та якщо внесені до нього Управлінням зауваження не враховані, Управління подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення уповноваженим органом.

 

Не допускається прийняття акта, а також подання проекту акта відповідному органу для вирішення питання щодо прийняття чи узгодження без попереднього розгляду Управлінням.

          4.2. Проводити у виконавчих органах міської ради, на підприємствах, в установах і організаціях комунальної власності територіальної громади міста Чернівців перевірки з питань, які віднесені до компетенції Управління.

         4.3.    Подавати в установленому порядку відповідні пропозиції, перевіряти повноту усунення  порушень  та  недоліків,  виявлених попередніми перевірками, готувати проекти рішень на засідання Чернівецької  міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Чернівецького міського голови  з питань, віднесених до компетенції Управління.

          4.4. Одержувати  в установленому порядку від органів  державної влади, виконавчих органів  міської ради, підприємств, установ і організацій   інформацію, документи  та  матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.5. Залучати  до  розгляду  питань  та  підготовки  пропозицій інші виконавчі органи  міської ради,   підприємства, установи, організації (за погодженням з їх керівниками).

         4.6. Брати участь у пленарних засіданнях Чернівецької міської ради, засіданнях її виконавчого комітету, засіданнях постійних комісій міської ради з ініціативи голів комісій,  нарадах, які  проводять  Чернівецький міський голова та  виконавчі органи міської ради.

          4.7.    Проводити в установленому порядку  семінари,  наради з питань, що належать до компетенції Управління.

      4.8.     Працівники управління уповноважені діяти від імені Чернівецької міської ради та її виконавчих органів в порядку самопредставництва у судах України з усіма правами, що надані законом стороні по справі.

 

  1. КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРА

 

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Чернівецьким міським головою в установленому чинним законодавством порядку.

5.2. Начальник має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Чернівецьким міським головою за поданням начальника Управління.

5.3. Кваліфікація та компетенція, зокрема, конкретні права та обов’язки начальника Управління визначаються цим Положенням, заступників начальника Управління – посадовою інструкцією.

5.4. Структура, штатний  розпис Управління  та  кошторис на його утримання затверджуються Чернівецьким міським головою.

5.5. До структури  Управління входять:

5.5.1. Начальник та його заступники;

5.5.2. Структурні підрозділи (відділи, сектори).

5.6. Працівники Управління є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження, отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету, несуть персональну відповідальність за виконання посадових інструкцій.

5.7. Працівники призначаються на посади Чернівецьким міським головою за поданням начальника Управління.

5.8. Начальник Управління відповідно до покладених на нього обов’язків:

5.8.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань,  здійснює розподіл посадових обов`язків своїх заступників та працівників структурних підрозділів Управління.

5.8.2. Забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на Управління  завдань та доручень керівництва Чернівецької міської ради.

5.8.3. Затверджує положення   про   його структурні  підрозділи  і  посадові інструкції   працівників Управління.

5.8.4. Вносить в установленому порядку пропозиції про призначення на посади й звільнення працівників Управління з посад.

5.8.5. Формує плани роботи Управління, організовує й контролює процес їх виконання.

5.8.6. Організовує підготовку проектів рішень Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Чернівецького міського голови з питань, віднесених до компетенції Управління.

5.8.7. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

5.8.8. Забезпечує взаємодію Управління з іншими виконавчими органами  міської ради.

5.8.9. Вносить в установленому порядку пропозиції Чернівецькому міському голові про застосування заохочень або стягнень до працівників Управління.

5.8.10. Організує розгляд звернень, скарг, запитів і пропозицій громадян та юридичних осіб, що надходять безпосередньо в Управління.

5.8.11. Контролює дотримання працівниками Управління вимог Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про запобігання корупції”, „Про доступ до публічної інформації”  та інших нормативно-правових актів України.

5.8.12. Забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Управління.

5.8.13. Визначає потребу і розподіляє надані Управлінню комп’ютерну техніку, програмне забезпечення, інші матеріальні цінності, майно, необхідні для функціонування Управління, контролює правильність їх утримання та списання.

5.8.14. Забезпечує належні умови працівникам Управління для виконання функціональних обов’язків та здійснює контроль за дотриманням режиму роботи, додержанням порядку в службових приміщеннях.

5.8.15. Здійснює контроль за дотримання працівниками Управління вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань охорони праці та пожежної безпеки.

5.8.16. Формує кадровий резерв для служби в Чернівецькій міській раді та подає його Чернівецькому міському голові на затвердження.

5.8.17. Забезпечує збереження інформації в паперовому та електронному вигляді, створеної в процесі діяльності Управління, організовує приймання-передавання її при зміні (звільненні, переведенні тощо) працівників, організовує електронний документообіг.

5.8.18. Забезпечує систематичне оприлюднення на веб-порталі Чернівецької міської ради  інформації, що входить до компетенції Управління відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

5.8.19. Виконує інші завдання, визначені керівництвом Чернівецької міської ради.

5.9. Начальник Управління повинен знати законодавство України з питань, що стосуються діяльності Управління, служби в органах місцевого самоврядування; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; державну мову  та ділову мову. 

5.10.  Кваліфікаційні вимоги до посади начальника Управління: вища освіта професійного спрямування – „Право” за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

Післядипломна освіта у галузі знань „Державне управління”.

5.11.  Начальник Управління відповідає за:

5.11.1. Виконання покладених на Управління завдань і здійснення ним своїх функціональних обов’язків відповідно до цього Положення.

5.11.2. Відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства.

5.11.3. Виконання рішень Чернівецької міської ради, її виконавчого комітету, доручень та розпоряджень Чернівецького міського голови.

5.11.4. Своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Управління, стан діловодства.

5.11.5. Розгляд запитів на інформацію, що надійшли усно, електронною поштою, факсом, телефоном або поштою, якщо у такій кореспонденції зазначено, що це запит на інформацію відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

5.11.6. Організацію роботи Управління, стан службової та виконавської дисципліни, дотримання законності в службовій діяльності працівників Управління.

5.12. За відсутності начальника Управління  його обов’язки виконує заступник начальника або визначена в установленому порядку особа.

 

  1. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ, ЗВ’ЯЗОК

 

          6.1. Управління при виконанні покладених на нього завдань і функцій взаємодіє з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради в порядку, який визначається цим Положенням та Положеннями інших виконавчих органів Чернівецької міської ради.

 

  1. МАЙНО І КОШТИ

 

          7.1.  Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

          7.2. Оплата праці працівників Управління здійснюється згідно з чинним законодавством.

          7.3. За рішенням Чернівецького міського голови відповідні виконавчі органи Чернівецької міської ради створюють умови для нормальної роботи Управління, забезпечують його приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями  зберігання  документів,

а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань  служби в органах місцевого самоврядування.

 

  1. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

8.1.  Управління  має свої бланки, круглу печатку із своїм найменуванням, штампи.

8.2. Покладання на Управління обов’язків, не передбачених цим Положенням і таких, що не стосуються правових питань, не допускається.

8.3. Зміни  та   доповнення   до   цього   положення   вносяться у порядку,

встановленому чинним законодавством. 

8.4. Ліквідація  і реорганізація Управління здійснюється Чернівецькою міською радою в порядку, встановленому  чинним законодавством України.


Comments are closed.