Положення відділу « Офіційний портал Чернівецької міської ради
17.04.2021ПОЛОЖЕННЯ

про відділ звернень громадян Чернівецької міської ради

1.Загальні положення

1.1. Відділ звернень громадян Чернівецької міської ради є виконавчим органом Чернівецької міської ради.

 • Відділ звернень громадян Чернівецької міської ради (далі – Відділ, створений рішенням Чернівецької міської ради VI скликання 26.12.2013 р.
 • Утворення Відділу є виключною компетенцією Чернівецької міської ради.
 • Відділ підконтрольний та підзвітний Чернівецькій міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Чернівецької міської ради та Чернівецькому міському голові.
 •  Відділ не має статусу юридичної особи.
 • Це Положення розроблено з врахуванням вимог:

1.6.1. Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 (Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 р. № 55).

1.6.2.  Регламентів Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету.

 • Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 29.12.2009 р. № 406.
 • Рекомендацій з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади, затверджених наказом Міністерства праці та соціаль­ної політики України від 28.01.2005 р; № 55.
 • Інструкції з діловодства у Чернівецькій міській раді та її виконавчих органах.
 •  Відділ забезпечує реалізацію державної політики у сфері забезпечення конституційного права громадян на звернення.
 • У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в орга­нах місцевого самоврядування», «Про звернення громадян», «Про статус народних депутатів України», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про дос­туп до Публічної інформації», постановами Верховної Ради України, Указом Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», іншими указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпоряджен­нями Кабінету Міністрів України, рішеннями Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями Чернівецького місь­кого голови, Регламентами Чернівецької міської ради та її виконавчого комі­тету та цим Положенням.

1.9. Датою набуття чинності положення є дата його затвердження.

1.10. Місцезнаходження Відділу: 580002, м. Чернівці, площа Центральна, 1.

 

2. Основні завдання Відділу

 • Забезпечення своєчасної реєстрації та розгляду пропозицій, заяв і скарг, одержаних поштою, безпосередньо від заявників та на особистому прийомі керівництва міської ради та її виконавчого комітету.
 • Організація особистих (у тому числі виїзних) прийомів громадян міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів, секретарем виконавчого комітету міської ради.
 • Здійснення контролю за виконанням доручень щодо вирішення питань, які порушувались у зверненнях громадян, департаментами, управліннями та відділами міської ради, а також підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності.
 • Здійснення контролю за постійним та безумовним виконанням чинного законодавства з боку виконавчих органів міської ради під час розгляду звернень громадян.
 • Проведення аналізу звернень громадян, вивчення причин, що породжують скарги, реагування на факти порушення чинного законодавства. Регулярне інформування міського голови, секретаря міської ради, заступни­ків міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради та секретаря виконавчого комітету міської ради про стан цієї роботи.
 • Забезпечення доступу до публічної інформації і системного та оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції Відділу, на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.
 • Забезпечення збереження документів поточного діловодства та їх підготовка до здачі в архівний відділ Чернівецької міської ради.

 

3.Функції Відділу

3.1. Забезпечення організації прийому громадян у міській раді, реєстрації і обліку звернень громадян, що надійшли до керівництва міської ради, в електронній базі даних та надання їх на доповідь міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, секретарю виконавчого комітету міської ради відповід­но до розподілу обов’язків.

3.2.  Забезпечення направлення виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам і організаціям незалежно від форм власності звернень громадян, відповідно до резолюції міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради та секретаря виконавчого комітету міської ради.

 • Здійснення в установленому законом порядку систематичного контролю за своєчасним розглядом заяв, пропозицій і скарг громадян, за надан­ням виконавчими органами міської ради відповідей за результатами розгляду звернень громадян, особливу увагу звертаючи при цьому на вирішення пи­тань, порушених у зверненнях інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіоне­рів, багатодітних сімей, одиноких матерів, ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС.
 • Забезпечення належної організації особистого прийому, виїзних прийомів громадян міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, секретарем виконавчого комітету міської ради відповідно до затверджених графі­ків прийому.
 • Здійснення контролю за виконанням вказівок і доручень, даних на прийомі громадян, проведення консультацій та роз’яснення для громадян, які звернулися на прийомі, про порядок розгляду та вирішення їх звернень.
 • Організація в необхідних випадках, за дорученням міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради та секретаря виконавчого комітету міської ради, перевірки на місцях фактів, викладених у зверненнях громадян, залучен­ня до цієї роботи відповідних служб.
 •  Проведення за дорученням керівництва міської ради перевірок ви­конавчих органів міської ради в межах і порядку, встановлених законодавством, з питань, що належать до компетенції Відділу.
 • Забезпечення підготовки та подання міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, секретарю виконавчого комітету міської ради інформації про факти порушень виконавської дисципліни у виконавчих органах міської ради на підприємствах, в організаціях та установах щодо розгляду звернень громадян.

3.9. Здійснення реєстрації та ведення обліку запитів на інформацію (від фізичних осіб), що надійшли до міської ради.

3.10.  Забезпечення контролю за своєчасним розглядом виконавцями запитів на інформацію та надання на них відповідей у строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

3.11. Надання роз’яснень запитувачам інформації під час оформлення запитів на інформацію.

 • Забезпечення необхідної інформації для розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.
 • Організація роботи із збереження поточного та довгострокового архіву.
 • Надання практичної і методичної допомоги працівникам виконавчих органів міської ради та районним у місті Чернівцях радам з питань, що належать до компетенції Відділу.
 • Підготовка проектів рішень на розгляд міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Чернівецького міського голови з питань, відне­сених до компетенції Відділу.
 • Виконання інших функцій, які випливають з покладених на Відділ завдань.

 

4.Права та обов’язки Відділу

4.1. Контролювати та перевіряти додержання вимог Законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», Інструкції з діловодства в Чернівецькій міській раді та її виконавчих органах в частині, що стосується роботи із зверненнями громадян.

 • Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради інформацію, довідки, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.
 • Залучати спеціалістів з інших підрозділів міської ради, підприємств, організацій для розгляду питань, віднесених до його компетенції Відділу.
 • Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації.
 • Надавати методичні рекомендації виконавчим органам міської ра­ди щодо забезпечення виконання вимог Законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», допомогу в організації роботи зі зверненнями громадян, дотримання чинного законодавства відповідаль­ними особами при розгляді звернень, усунення недоліків у роботі з ними.
 • Ініціювати в установленому порядку проведення нарад, зустрічей з питань, що належать до компетенції Відділу.
 • Брати участь у засіданнях комісій, нарадах у разі розгляду на них питань щодо звернень громадян.
 • Вчиняти дії на підставі рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови.
 • Самостійно приймати оперативні рішення в межах своєї компетенції, обов’язкові для виконання працівниками Відділу.

 

5.Керівництво та структура

 • Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Чернівецьким міським головою в установленому чинним за­конодавством порядку.
 • Кваліфікація та компетенція, зокрема, конкретні обов’язки та пра­ва начальника Відділу визначаються цим Положенням.
 • Начальник Відділу підпорядкований міському голові, секретарю міської ради та секретарю виконавчого комітету міської ради.
 • Начальник Відділу відповідно до покладених на нього обов’язків:

5.4.1. Здійснює загальне керівництво роботою Відділу.

 • Затверджує посадові інструкції працівників Відділу.
 • Забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на Відділ завдань та доручень керівництва Чернівецької міської ради і виконавчого комітету.
 • Вносить в установленому порядку пропозиції про призначення на посади й звільнення працівників Відділу з посад.
 • Забезпечує взаємодію Відділу з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради.
 • Формує плани роботи Відділу, організовує і контролює процес їх виконання.
 • Відповідає на звернення, скарги, запити і пропозиції громадян та юридичних осіб, що надходять безпосередньо до Відділу.
 • Контролює дотримання особовим складом Відділу вимог Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права грома­дян на звернення до органів державної влади та органів місцевого самовряду­вання» та інших нормативно-правових актів України.

 

5.4.9. Забезпечує додержання працівниками правил внутрішньо-трудового розпорядку, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає захо­дів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Відділу.

 • Забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності Відділу.
 • Визначає потребу і розподіляє надані Відділу ресурси на техніку, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та програмне, забезпечення, інші матеріальні цінності, майно, необхідні для укомплектування Відділу та особового складу, організовує їх облік, контролює правильність утримання, спи­сання.
 • Видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання особовим складом Відділу.
 • Формує кадровий резерв для,служби у відділі звернень міської ради та подає його Чернівецькому міському голові на затвердження.

5.4.14. Вносить в установленому порядку пропозиції Чернівецькому міському голові про застосування заохочень або стягнень до працівників Відділу.

 • Забезпечує системне і оперативне оприлюднення на веб-порталі міської ради в мережі Інтернет інформації, що входить до компетенції Від­ділу, дотримання законодавства про доступ до публічної інформації.
 • Виконує інші завдання, визначенні керівництвом Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету.

5.4.17. Забезпечує збереження інформації в паперовому та електрон­ному вигляді, створеної в процесі діяльності, приймання-передавання її при зміні (звільненні, переведенні тощо) працівників.

5.5. Начальник Відділу повинен знати:

 • Закони України, що стосуються діяльності Відділу, питань служби в органах місцевого самоврядування, Укази та розпорядження Президен­та України, постанови Верховної Ради України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються організаційної роботи.
 • Порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів.
 • Сучасні методи управління персоналом.
 • Правила ділового етикету.
 • Правила охорони праці та протипожежного захисту.
 • Основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програм­ні засоби.
 • Ділову мову, державну мову.

5.6. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника Відділу: вища осві­та за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом у державній службі та в органах місцевого самоврядування на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років.

5.7. Начальник Відділу несе відповідальність за:

 • Незабезпечення виконання покладених на Відділ завдань та функцій, передбачених цим Положенням.
 • Неналежну організацію роботи Відділу, незадовільний стан службової та виконавської дисципліни.
 • Недотримання законності в службовій діяльності працівниками Відділу.
 • Низький рівень трудової та виконавської дисципліни у Відділі.
 • Негативні наслідки своїх доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов’язків та за бездіяльність.
 • Невідповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства.
 • Невиконання рішень Чернівецької міської ради та її виконавчо­го комітету, розпоряджень і доручень Чернівецького міського голови.
 • Несвоєчасну і недостовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Відділу, стан діловодства та порушення законодавства про доступ до публічної інформації.
 •  Начальник Відділу здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Відділ, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями Чернівецької міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Чернівецького міського голови.
 • Посадові особи та службовці Відділу призначаються за поданням начальника Відділу у встановленому чинним законодавством порядку.

5.10. За відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує визначена в установленому порядку посадова особа Відділу.

 

6.Взаємовідносини і зв’язок

6.1. Відділ при виконанні покладених на нього завдань і функцій взаємодіє з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради в порядку, який визначається цим Положенням та положеннями інших виконавчих орга­нів Чернівецької міської ради.

 

7.Майно і кошти

 • Відділ утримується за рахунок міського бюджету.
 • Оплата праці співробітників Відділу здійснюється згідно з чинним законодавством.
 • Відповідні виконавчі органи Чернівецької міської ради створюють умови для нормальної роботи Відділу, забезпечують його приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, транспортом, відповідно облад­наними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань функцій Відділу та служби в органах місцевого самоврядування.

 

8.Заключна частина

8.1. Відділ має свої бланки, круглу печатку із своїм найменуванням і штампи встановлених зразків.

8.2.  Структуру, загальну чисельність та штатний розпис Відділу затверджує Чернівецький міський голова.

8.3. Ліквідація Відділу проводиться Чернівецькою міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *