Положення про відділ « Офіційний портал Чернівецької міської ради
03.08.2020ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організаційної роботи та контролю Чернівецької міської ради

 

1.Загальна частина

1.1. Відділ організаційної роботи та контролю Чернівецької міської ради є виконавчим органом Чернівецької міської ради.

1.2. Відділ організаційної роботи та контролю Чернівецької міської ради (далі –Відділ ), створений відповідно до п.1 ст. 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” рішенням 7 сесії Чернівецької міської ради VІ скликання (ІІ пленарне засідання) від 14.04.2011 року № 154.

1.3. Утворення Відділу є виключною компетенцією Чернівецької міської ради.

1.4. Відділ підконтрольний та підзвітний Чернівецькій міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Чернівецької міської ради та Чернівецькому міському голові.

1.5. Відділ не має статусу юридичної особи.

1.6. Положення розроблено із врахуванням вимог:

1.6.1) національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 (Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55);

1.6.2) регламентів Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету;

1.6.3) довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого наказом Головного управління державної служби України 29.12.2009 № 406;

1.6.4) рекомендацій з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28.01.2005 року № 55.

1.6.5) інструкції з діловодства у Чернівецькій міській раді та її виконавчих органах.

1.7. Відділ забезпечує:

1.7.1) реалізацію державної політики у сфері служби в Чернівецькій міській раді з питань підготовки та виконання рішень Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень Чернівецького міського голови;

1.7.2) контроль за організацією виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, в яких вказані контрольні терміни, протокольних рішень, розпоряджень і доручень Чернівецького міського голови;

1.7.3) документальну експертизу проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету.

1.8. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями Чернівецького міського голови та цим Положенням.

1.9. Положення, як організаційний документ, в обов’язковому порядку проходить процедуру затвердження Чернівецькою міською радою.

1.10. Датою набуття чинності положення є дата його затвердження.

1.12. Місцезнаходження Відділу: 58002, м. Чернівці, площа Центральна,1.

 

2.Основні завдання

2.1. Організаційно-методичне забезпечення діяльності Чернівецької міської ради, її постійних комісій і депутатів.

2.2. Здійснення контролю за організацією виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, протокольних рішень, розпоряджень і доручень міського голови, аналіз причин виникнення порушень у виконанні вимог зазначених документів, внесення пропозицій щодо їх усунення, надання методичної допомоги виконавчим органам міської ради з питань організації контролю.

2.3. Облік контрольних рішень міської ради та її виконавчого комітету, протокольних рішень, розпоряджень і доручень міського голови, узагальнення результатів контролю.

2.4. Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань організації виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови.

2.5. Організація консультативно-методичної допомоги районним у місті Чернівцях радам щодо здійснення ними повноважень в межах і обсягах, визначених Чернівецькою міською радою.

2.6. Організація роботи з сприяння органів місцевого самоврядування міста та їх посадових осіб виборчим комісіям у реалізації ними своїх повноважень.

2.7. Організація роботи щодо зв’язків Чернівецької міської ради з Асоціацією міст України та громад і радами всіх рівнів.

2.8. Здійснення державної політики у сфері охорони державної таємниці в межах своїх повноважень, передбачених законом.

2.9. Забезпечення доступу до публічної інформації та системного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції Відділу на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

2.10. Здійснення підготовки до здачі в архівний відділ Чернівецької міської ради документів, що належать до компетенції Відділу.

 

3.Функції Відділу

3.1. Розробка за пропозиціями Чернівецького міського голови, секретаря ради, постійних комісій, депутатських фракцій, депутатів та виконавчих органів міської ради проектів планів роботи міської ради на календарний рік, забезпечення контролю за його виконанням, підготовкою інформації про його реалізацію.

3.2. Виконання організаційної, планувальної, методичної, дорадчої, інформаційної, контрольної, координаційної функцій відповідно до покладених на Відділ завдань.

3.3. Підготовка та направлення виконавчим органам міської ради листів-повідомлень про орієнтовну дату та місце проведення засідань ради з переліком питань, визначених планом роботи міської ради на календарний рік, для обговорення на сесійних засіданнях.

3.4. Контроль за підготовкою та погодження проектів рішень сесій міської ради щодо дотримання відповідних вимог до структури та порядку оформлення, наявності необхідних додатків тощо.

3.5    Забезпечення організаційних заходів щодо документальної експертизи проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету та їх доопрацювання, а саме:

3.5.1) вивчення проектів рішень ради і її виконавчого комітету та проведення документальної експертизи наявності в повному обсязі первинних документів, інших допоміжних матеріалів, відповідності їх змісту тексту основного документа, проведення аналізу викладених фактів та усунення виявлених розбіжностей;

3.5.2) доопрацювання разом з виконавцями проектів рішень ради та її виконавчого комітету з врахуванням висловлених під час їх обговорення зауважень і пропозицій.

3.6. Узагальнення пропозицій Чернівецького міського голови і секретаря міської ради, її виконавчих органів, постійних комісій ради, депутатів, загальних зборів громадян щодо внесення інших питань, крім планових, на розгляд сесії міської ради. Формування проектів порядку денного, регламенту роботи та робочих органів (їх складу) сесій міської ради.

3.7. Інформування депутатів, населення міста про час і місце проведення сесій Чернівецької міської ради з переліком питань, що вносяться на розгляд.

3.8. Організація тиражування проектів рішень міської ради, їх своєчасне вручення депутатам згідно з Регламентом Чернівецької міської ради.

3.9. Визначення графіка засідань постійних комісій та організація їх роботи з розгляду питань порядку денного сесій міської ради. Забезпечення участі доповідачів та відповідальних осіб в засіданнях постійних комісій.

3.10. Надання методичної та практичної допомоги постійним комісіям міської ради в підготовці і проведенні їх засідань, забезпечення необхідними нормативними документами.

3.11. Сприяння співпраці постійних комісій з виконавчими органами Чернівецької міської ради, підприємствами та установами міста, іншими постійними комісіями міської ради. Сприяння їм у підготовці матеріалів для розгляду на засіданнях комісій з залученням спеціалістів виконавчих органів ради.

3.12. Організація розгляду на засіданнях постійних комісій міської ради інформацій про хід виконання рішень міської ради.

3.13. Узагальнення пропозицій, зауважень постійних комісій та виконавчого комітету міської ради до проектів рішень міської ради.

3.14. Узагальнення зауважень та пропозицій, висловлених депутатами на пленарних засіданнях Чернівецької міської ради під час обговорення питань порядку денного, направлення їх переліку виконавцям та здійснення контролю за їх реалізацією та своєчасне інформування депутатів про їх виконання.

3.15. Підготовка та оформлення запрошень на пленарне засідання ради.

3.16. Організація проведення Днів депутата.

3.17. Проведення попередньої поіменної реєстрації депутатів перед початком кожного пленарного засідання ради та видача їм під розпис магнітних карток для реєстрації та голосування.

3.18. Надання методичної допомоги депутатам у підготовці депутатських запитів та звернень до посадових осіб органів самоврядування, виконавчої влади, підприємств, організацій та установ міста.

3.19. Надання практичної допомоги депутатам міської ради в організації і проведенні їх звітів перед виборцями, прийому громадян, а головам постійних комісій – у прийомі громадян в міській раді.

3.20. Контроль за організацією виконання прийнятих рішень міської ради ( в т.ч. депутатських запитів) та її виконавчого комітету, протокольних рішень, розпоряджень і доручень міського голови, наданих на засіданнях виконавчого комітету міської ради та оперативних нарадах:

3.20.1) ведення в установленому порядку обліку контрольних документів та викладених в них завдань;

3.20.2) здійснення контрольних перевірок стану справ з реалізації прийнятих рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови, аналіз причин невиконання вимог зазначених документів; внесення відповідних пропозицій міському голові щодо їх усунення та удосконалення системи організації контролю;

3.20.3) оформлення протоколів доручень міського голови, даних на апаратних нарадах і направлення їх виконавцям, підготовка попереджувальних інформаційних матеріалів щодо термінів виконання розпорядчих документів;

3.20.4) організація своєчасного надходження інформаційних та інших матеріалів про стан виконання рішень і доручень міського голови від виконавчих органів міської ради, районних у місті рад, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста;

3.20.5) внесення пропозицій щодо притягнення в установленому порядку до відповідальності посадових осіб за невиконання або неналежне виконання ними рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови;

3.20.6) здійснення перевірок виконання доручень міського голови, відповідності фактичного стану справ поданій інформації про реалізацію отриманого завдання;

3.20.7) підготовка інформацій про хід виконання контрольних документів.

3.21. Сприяння засобам масової інформації у висвітленні роботи міської ради, її постійних комісій та депутатських фракцій.

3.22. Організація навчання депутатів, голів постійних комісій. Забезпечення умов роботи депутатів в приміщенні Чернівецької міської ради.

3.23. Підготовка щорічної інформації про відвідування депутатами пленарних засідань ради, засідань постійної комісії та подання її на розгляд ради.

3.24. Забезпечення ведення облікових карток депутатів, статистичної звітності про зміни в складі ради (депутатів), постійних комісій.

3.25. Узагальнення та направлення посадовим особам, виконавчим органам міської ради щомісячних та щотижневих планів, заходів Чернівецької міської та районних у місті рад.

3.26. Координація роботи районних у місті рад з питань забезпечення проведення виборів Президента України, Верховної Ради України, місцевих виборів, референдумів. Сприяння виборчим комісіям у реалізації їх повноважень відповідно до чинного законодавства.

3.27. Підготовка проектів рішень міської ради з проведення чергових, позачергових, повторних виборів депутатів міської ради.

3.28. Визначення переліку спеціальних виборчих дільниць.

3.29. Організація консультативної та методичної допомоги органам місцевого самоврядування.

3.30. Участь у підготовці та проведенні звітів міського голови та депутатів міської ради перед виборцями, громадських слухань, урочистих зборів, мітингів тощо.

3.31. Розгляд листів, пропозицій заяв та скарг громадян з питань, віднесених до компетенції Відділу.

3.32. Виконання організаційно-правових заходів щодо охорони державної таємниці в межах функцій, покладених на Відділ чинним законодавством та цим Положенням.

3.33. Проведення іншої роботи, пов’язаної з забезпеченням діяльності міської ради та її постійних комісій та інших функцій, які випливають з покладених на Відділ завдань.

 

4.Права та обов’язки

4.1. Проводити у виконавчих органах Чернівецької міської ради, районних у місті радах, на підприємствах, в установах і організаціях комунальної власності територіальної громади міста Чернівців перевірки з питань, які віднесені до компетенції Відділу.

4.2. Вивчати проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету на відповідність їх змісту поданим первинним документам, візувати ці проекти, давати висновки про усунення виявлених зауважень.

4.3. Одержувати відповідні документи та необхідну інформацію від посадових осіб міської ради та підпорядкованих їй установ, виконавчих органів для виконання покладених на Відділ функцій.

4.4.   Подавати в установленому порядку відповідні пропозиції, перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених попередніми перевірками, готувати рішення на засідання міської ради та її виконавчого комітету з питань, які віднесені до компетенції Відділу.

4.5. Брати участь в засіданнях міської ради, її виконавчого комітету, постійних комісій, нарадах, що проводить міський голова, секретарі міської ради та її виконавчого комітету, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, а також в тих, що проводяться в виконавчих органах міської ради, районних у місті радах.

4.6. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради та підпорядкованих їй установ для вирішення питань організаційно-методичного та організаційно-технічного забезпечення діяльності ради, її постійних комісій та розгляду питань, віднесених до компетенції Відділу.

4.7. Організовувати в установленому порядку наради та семінари виконавчих органів Чернівецької міської ради з питань, що належать до компетенції Відділу.

4.8.   Вносити керівництву міської ради пропозиції щодо удосконалення організації підготовки та виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови.

4.9. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради.

5.Керівництво та структура

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Чернівецьким міським головою в установленому чинним законодавством порядку.

5.2. У складі Відділу функціонує сектор контролю. Безпосереднє керівництво сектором контролю здійснює завідувач сектору.

5.3. Начальник Відділу має заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади Чернівецьким міським головою.

5.4. Кваліфікація та компетенція, зокрема, конкретні обов’язки та права начальника, заступника начальника Відділу визначаються цим Положенням.

5.5. Начальник Відділу підпорядкований міському голові та секретарю Чернівецької міської ради.

5.6. Начальник відділу відповідно до покладених на нього обов’язків:

5.6.1) здійснює загальне керівництво роботою Відділу;

5.6.2) затверджує положення про сектор контролю та посадові інструкції працівників Відділу.

5.5.3) забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на Відділ завдань та доручень керівництва Чернівецької міської ради;

5.5.4) вносить в установленому порядку пропозиції про призначення на посади й звільнення працівників Відділу з посад;

5.5.5) забезпечує взаємодію Відділу з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради;

5.5.6) формує плани роботи Відділу, організовує і контролює процес їх виконання;

5.5.7) відповідає на звернення, скарги, запити і пропозиції громадян та юридичних осіб, що надходять безпосередньо до Відділу;

5.5.8) контролює дотримання особовим складом Відділу вимог Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України;

5.5.9) забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Відділу.

5.5.10) забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності Відділу;

5.5.11) визначає потребу і розподіляє надані Відділу ресурси на техніку, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та програмне забезпечення, інші матеріальні цінності, майно, необхідні для укомплектування Відділу та особового складу, організовує їх облік, контролює правильність утримання, списання;

5.5.12) видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання особовим складом Відділу;

5.5.13) формує кадровий резерв для служби в Чернівецькій міській раді та подає його Чернівецькому міському голові на затвердження;

5.5.14) вносить в установленому порядку пропозиції Чернівецькому міському голові про застосування заохочень або стягнень до працівників Відділу;

5.5.15) забезпечує системне і оперативне оприлюднення на веб-порталі міської ради в мережі Інтернет інформації, що входить до компетенції Відділу, дотримання законодавства про доступ до публічної інформації;

5.5.16) забезпечує збереження інформації в паперовому та електронному вигляді, створеної в процесі діяльності, приймання-передавання її при зміні (звільненні, переведенні тощо) працівників;

5.5.17) виконує інші завдання, визначені керівництвом Чернівецької міської ради.

5.6. Начальник Відділу повинен знати:

5.6.1) закони України, що стосуються діяльності Відділу, питань служби в органах місцевого самоврядування, Укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються організаційної роботи;

5.6.2) порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів;

5.6.3) сучасні методи управління персоналом;

5.6.4) основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці;

5.6.5) правила ділового етикету;

5.6.6) правила охорони праці та протипожежного захисту;

5.6.7) основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби;

5.6.8) ділову мову, державну мову.

5.7. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника Відділу:

5.7.1) вища освіта професійного спрямування – «правознавство», «історія», «політологія», «економіка і підприємництво», «менеджмент» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

Стаж роботи за фахом у державній службі та в органах місцевого самоврядування на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років, за необхідності, виходячи із виконання Відділом основних завдань та функцій;

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

5.8. Начальник відділу несе відповідальність за:

5.8.1) неналежну організацію роботи Відділу, незадовільний стан службової та виконавської дисципліни;

5.8.2) незабезпечення виконання покладених на Відділ завдань та функцій, передбачених цим Положенням;

5.8.3) недотримання законності в службовій діяльності працівниками Відділу;

5.8.4) низький рівень трудової та виконавської дисципліни у Відділу;

5.8.5) негативні наслідки своїх розпоряджень, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов’язків та за бездіяльність;

5.8.6) невідповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;

5.8.7) невиконання рішень Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень Чернівецького міського голови;

5.8.8) несвоєчасну і недостовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Відділу, стан діловодства та порушення законодавства про доступ до публічної інформації;

5.9. За відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує заступник начальника відділу, а за відсутності й заступника начальника Відділу – визначена в установленому порядку посадова особа Відділу.

5.10. Начальник відділу здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Відділ, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями Чернівецької міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Чернівецького міського голови.

5.11. Посадові особи, що працюють у Відділі, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

 

6.Взаємовідносини, зв’язок

6.1. Відділ при виконанні покладених на нього завдань і функцій взаємодіє з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради в порядку, який визначається цим Положенням та Положеннями інших виконавчих органів Чернівецької міської ради.

 

7.Майно і кошти

7.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

7.2. Оплата праці співробітників Відділу здійснюється згідно з чинним законодавством.

7.3. За сприяння Чернівецького міського голови відповідні виконавчі органи Чернівецької міської ради створюють умови для нормальної роботи Відділу, забезпечують його приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань функцій Відділу та служби в органах місцевого самоврядування.

 

8. Заключна частина

8.1. Відділ має свої бланки, круглу печатку із своїм найменуванням і штампи встановлених зразків.

8.2. Ліквідація Відділу проводиться Чернівецькою міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *