Відділ організаційної роботи та контролю « Офіційний портал Чернівецької міської ради
04.12.2021Відділ організаційної роботи та контролю

Підпорядкованість: структурний підрозділ міської ради, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові, секретарю міської ради

Адреса: 58000, м. Чернівці, Центральна площа, 1.

Телефони: 38(0372) 55-26-85

Напрямки роботи:

Основні завдання

Організаційно-методичне забезпечення діяльності Чернівецької міської ради, її постійних комісій і депутатів.
Здійснення контролю за організацією виконання  рішень міської ради та її виконавчого комітету, протокольних рішень та доручень, розпоряджень і доручень міського голови, аналіз причин виникнення порушень у виконанні вимог зазначених документів, внесення пропозицій щодо їх усунення, надання методичної допомоги виконавчим органам міської ради з питань організації контролю.
Облік контрольних рішень міської ради та її виконавчого комітету, протокольних рішень та доручень, розпоряджень і доручень міського голови, узагальнення результатів контролю.
Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань організації виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету,  розпоряджень і доручень міського голови.
Здійснення організаційного забезпечення заходів щодо підготовки та проведення виборів і референдумів. Організація роботи зі сприяння органів місцевого самоврядування міста  та їх посадових осіб виборчим комісіям у реалізації ними своїх повноважень.
Сприяння здійсненню органами самоорганізації населення їх повноважень і координація їх діяльності.
Організація роботи щодо зв’язків Чернівецької міської ради з Асоціацією міст України та громад і радами всіх рівнів.
Забезпечення доступу до публічної інформації та системного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції Відділу на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.
Здійснення підготовки до здачі в архівний відділ Чернівецької міської ради документів, що належать до компетенції Відділу.

Функції Відділу

Розробка за пропозиціями Чернівецького міського голови, секретаря ради,  постійних комісій, депутатських фракцій, депутатів та виконавчих органів міської ради проектів планів роботи міської ради  на календарний рік, забезпечення контролю за його виконанням, підготовка інформації про його реалізацію.
Виконання організаційної, планувальної, методичної, дорадчої, інформаційної, контрольної, координаційної функцій відповідно до покладених на Відділ завдань.
Підготовка та направлення виконавчим органам міської ради листів-повідомлень про орієнтовну дату  та місце  проведення  засідань  ради  з переліком питань, визначених  планом роботи  міської ради  на календарний  рік, для  обговорення на сесійних засіданнях.
Контроль за підготовкою та погодження  проектів  рішень  міської ради щодо дотримання  відповідних вимог  до  структури  та порядку оформлення, наявності необхідних додатків тощо.
Забезпечення організаційних заходів щодо документальної експертизи проектів рішень міської ради,  її  виконавчого комітету та їх доопрацювання, а саме:
Вивчення  проектів рішень ради і її виконавчого комітету та проведення документальної експертизи наявності в повному обсязі первинних документів, інших допоміжних матеріалів, відповідності їх змісту тексту основного документа, проведення аналізу викладених фактів та усунення виявлених розбіжностей.
Доопрацювання   разом  з    виконавцями  проектів рішень ради та її виконавчого комітету  з врахуванням висловлених під час їх обговорення зауважень і пропозицій.
Узагальнення пропозицій Чернівецького міського голови    і секретаря міської ради,   виконавчих органів міської ради, постійних комісій ради, депутатів, загальних зборів  громадян щодо внесення інших питань, крім планових,  на розгляд міської ради. Формування проектів порядку денного, регламенту роботи та  робочих органів  (їх складу)  міської ради.
Інформування депутатів, населення міста про час   і місце проведення сесій Чернівецької міської ради з переліком  питань, що вносяться на розгляд.
Організація тиражування проектів рішень  міської ради, їх своєчасне вручення депутатам згідно з Регламентом Чернівецької  міської ради.
Визначення  графіка  засідань  постійних  комісій  та організація їх роботи з розгляду питань  порядку денного  сесій міської ради. Забезпечення участі доповідачів та відповідальних осіб в засіданнях постійних комісій.
Надання методичної та практичної  допомоги постійним комісіям міської ради в підготовці і проведенні їх засідань, забезпечення  необхідними нормативними документами.
Сприяння співпраці постійних комісій з виконавчими органами Чернівецької міської ради, підприємствами та установами міста, іншими постійними комісіями міської ради. Сприяння їм у підготовці матеріалів для розгляду на засіданнях комісій з залученням спеціалістів виконавчих органів ради.
Організація розгляду  на засіданнях  постійних комісій  міської ради інформацій  про хід  виконання рішень  міської ради.
Узагальнення  пропозицій, зауважень постійних комісій  та виконавчого комітету  міської  ради  до проектів  рішень міської ради.
Підготовка та оформлення списку запрошених на пленарне засідання ради.
Організація проведення Днів депутата.  
Проведення попередньої поіменної реєстрації депутатів перед початком кожного пленарного засідання ради та видача їм під розпис магнітних карток для реєстрації та голосування.
Надання методичної допомоги депутатам у підготовці депутатських запитів  і звернень до посадових осіб органів самоврядування, виконавчої влади, підприємств, організацій та установ міста.
Надання практичної  допомоги депутатам міської ради  в організації і проведенні їх звітів перед виборцями, прийому громадян, а головам постійних комісій –  у прийомі громадян в міській раді.
Контроль за організацією виконання прийнятих рішень міської ради ( в тому числі депутатських  запитів) та  її виконавчого комітету, протокольних рішень, розпоряджень  і доручень міського голови, наданих на засіданнях виконавчого комітету міської ради та оперативних нарадах:
– Ведення в установленому порядку обліку контрольних документів та викладених в них завдань.
– Здійснення контрольних перевірок стану справ з реалізації прийнятих рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови, аналіз причин невиконання вимог зазначених документів; внесення відповідних пропозицій міському голові щодо їх усунення та удосконалення системи організації контролю.
– Оформлення протоколів доручень міського голови, даних на апаратних нарадах і направлення їх виконавцям, підготовка поперед-жувальних інформаційних матеріалів щодо термінів  виконання розпорядчих документів.
– Організація своєчасного надходження інформаційних та інших матеріалів  про стан виконання рішень і доручень міського голови від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади  міста.
– Внесення пропозицій щодо притягнення в установленому порядку до відповідальності посадових осіб за невиконання  або неналежне виконання ними рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови.
– Здійснення перевірок виконання доручень міського голови, відповідності фактичного стану справ поданій інформації про реалізацію отриманого завдання.
– Підготовка інформацій про хід виконання контрольних документів.
Сприяння засобам  масової інформації у  висвітленні   роботи  міської ради, її постійних комісій, депутатських фракцій та груп.
Організація навчання депутатів, голів постійних комісій. Забезпечення умов роботи депутатів в приміщенні Чернівецької міської ради.
Підготовка щорічної інформації про відвідування депутатами пленарних засідань ради, засідань постійної комісії та подання її на розгляд ради.
Ведення статистичної звітності про зміни в складі ради (депутатів), постійних комісій.
Узагальнення та направлення посадовим особам, виконавчим органам міської ради, Чернівецькій обласній раді та Чернівецькій обласній державній адміністрації щомісячних та щотижневих планів, заходів Чернівецької міської.
Сприяння виборчим комісіям у реалізації їх повноважень відповідно до чинного законодавства.
Визначення  переліку  спеціальних  виборчих дільниць.
Підготовка  проектів  рішень  міської ради щодо надання дозволу на створення органу самоорганізації населення.
Здійснення заходів щодо легалізації заснування органів самоорганізації населення.
Надання консультативної та методичної допомоги органам самоорганізації населення.
Участь у підготовці та проведенні звітів Чернівецького міського голови та депутатів міської ради перед виборцями, громадських слухань, урочистих зборів, мітингів тощо.
Розгляд листів, пропозицій заяв і скарг громадян з питань, віднесених до компетенції Відділу.
  Проведення іншої роботи, пов’язаної з забезпеченням діяльності  міської ради та її постійних комісій  та  інших функцій, які випливають з покладених на Відділ завдань.

Інформація відділу організаційної роботи та контролю


Comments are closed.