Положення про віддділ « Офіційний портал Чернівецької міської ради
07.08.2020ПОЛОЖЕННЯ

про Чернівецький міський центр соціальних служб

для сімї, дітей та молоді

 1. Загальна частина

 1.1. Чернівецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (надалі – Центр, скорочена назва «Чернівецький центр соцслужб для молоді») – це бюджетна установа, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Чернівців, представницьким органом якої є Чернівецька міська рада.

Центр реалізує державну молодіжну політику шляхом проведення соціальної роботи з дітьми та молоддю м. Чернівців та надає послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

1.2. Утворення Центру є виключно компетенцією Чернівецької міської ради. Центр підзвітний та підконтрольний Чернівецькій міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Чернівецької міської ради та Чернівецькому міському голові.

Центр є правонаступником Чернівецького міського центру соціальних служб для молоді, який створено 15.09.2000 р. при управлінні з питань молодіжної політики, спорту і туризму Чернівецької міської ради відповідно до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради „Про Чернівецький міський центр соціальних служб для молоді” № 608/15 від 08.08.2000р. та рішення 4 сесії Чернівецької міської ради ІV скликання „Про затвердження Положення про міський центр соціальних служб для молоді ” № 73 від 29.08.2002р.

Центр підпорядкований відділу у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради з питань методологічної, інформаційної та організаційно-правової діяльності.

1.3. Центр є юридичною особою публічного права, створеною та зареєстрованою у встановленому порядку з наділеною повною цивільною правоздатністю та дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем в суді.

Центр має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи та бланки із своїм найменуванням та символікою.

1.4. Положення розроблено із врахуванням вимог:

1.4.1) національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 (Уні-фікованої системи організаційно-розпорядчої документації, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55);

1.4.2) інструкції з діловодства у Чернівецькій міській раді та її виконавчих органах;

1.4.3) типового положення, про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від
27 серпня 2004 року № 1126 зі змінами та доповненнями;

1.4.4) довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України 29.12.2009 року № 406;

1.4.5) регламентів Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету;

1.4.6) рекомендацій з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28.01.2005 року № 55;

1.4.7) інструкції із загального діловодства Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, затвердженої спільним наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту та Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді від 13.01.2006р. №04.

1.5. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, рішеннями Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, дорученнями і розпорядженнями Чернівецького міського голови та цим Положенням.

1.6. Розпорядженням Кабінету Міністрів України “Про віднесення посад працівників системи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді до відповідних категорій посад державних службовців та органів місцевого самоврядування” від 18.01.2003 року № 9-р., посади працівників Центру відносяться до відповідних категорій посад органів місцевого самоврядування.

1.7.  Основними принципами діяльності Центру є законність, дотримання і захист прав людини, диференційність, системність, індивідуальний підхід, доступність, конфіденційність, в наданні соціальних послуг, відповідальність за дотримання етичних та правових норм.

1.8. Центр фінансується за рахунок коштів міського бюджету за відповідним кодом бюджетної класифікації видатків, інших джерел, не заборонених законодавством.

1.9. Положення, як організаційний документ, в обов’язковому порядку проходить процедуру затвердження Чернівецькою міською радою.

1.10. Місце знаходження Чернівецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: 58000, м. Чернівці, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 23.

 

2.Основні завдання

2.1. Взаємодія з виконавчими органами Чернівецької міської ради, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, а також з фізичними особами.

2.2. Сприяння громадським організаціям, іншим об’єднанням громадян міста Чернівців у реалізації соціально значущих ініціатив і проектів.

2.3. Залучення благодійних організацій, громадських об’єднань, суб’єктів господарювання до розв’язання актуальних соціальних проблем сім’ї, дітей та молоді.

2.4. Здійснення заходів щодо розробки та поширення в місті Чернівцях соціальної реклами, зокрема, з питань здорового способу життя та профілактики негативних явищ в молодіжному та дитячому середовищі.

2.5. Ведення обліку проведеної соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, підготовка статистичних та інформаційно-аналітичних матеріалів з питань, що належать до його компетенції.

2.6. Проведення соціологічних досліджень та опитувань з метою визначення проблем сімей, дітей та молоді міста Чернівців.

2.7. Залучення міжнародної фінансової та матеріально-технічної допомоги, міжнародних грантів, а також надання гуманітарної та іншої допомоги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги.

2.8. Забезпечення раннього виявлення, обліку, соціального супроводження сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також ведення відповідного банку даних.

2.9. Здійснення заходів, спрямованих на соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з метою підготовки їх до сімейного життя.

2.10. Надання юридичної, психологічної та соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам.

2.11. Здійснення соціально-психологічної роботи, що спрямована на запобігання відмові від новонароджених дітей.

2.12. Здійснення соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями.

2.13. Забезпечення доступу до публічної інформації та системного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції Центру на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

2.14. Проведення іншої роботи, пов’язаної із застосуванням законодавства про молодіжну політику, соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, про службу в органах місцевого самоврядування та інших функцій, які випливають з покладених на Центр завдань.

2.15. Проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, шляхом їх виявлення, обліку та вивчення потреб, планування та визначення методів допомоги, надання соціальних послуг, забезпечення за необхідності соціального супроводу.

2.16. Недопущення при наданні соціальної допомоги негуманних і дискримінаційних дій щодо соціально незахищених категорій сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

2.17. Забезпечення проведення на належному рівні соціальної роботи, запобігання професійним ризикам шляхом організації навчання працівників Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, наставництва та професійної підтримки на робочому місці.

2.18. Забезпечення проведення аналізу та оцінки потреб сімей, дітей та молоді у соціальних послугах та планування їх надання»

 

3.Функції Центру

3.1. Власні (самоврядні) повноваження:

3.1.1. Участь у підготовці та реалізації державних, галузевих, регіональних програм соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю спільно з органами Міністерства внутрішніх справ України в Чернівецькій області, відділом у справах сім’ї та молоді, управлінням охорони здоров’я, освіти, службою у справах дітей Чернівецької міської ради, іншими зацікавленими установами та організаціями міста Чернівців.

3.1.2. Здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю в м.Чернівцях шляхом реалізації місцевих соціальних програм, які розробляються працівниками Чернівецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді відповідно до окремого Положення.

3.1.3. Забезпечення соціального обслуговування сімей, дітей та молоді, надання їм соціально-педагогічних, психологічних, соціально-медичних, соціально-економічних, юридичних та інформаційних послуг.

3.1.4. Проведення соціально-профілактичної роботи із запобігання правопорушенням та іншим негативним явищам у дитячому та молодіжному середовищі, подолання їх наслідків, пропаганда здорового способу життя.

3.1.5. Здійснення соціально-реабілітаційних заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного та фізичного стану дітей та молоді, які зазнали жорстокості, насильства, потрапили в екстремальні ситуації.

3.1.6. Сприяння проведенню роботи з питань статевого виховання дітей та молоді, збереження репродуктивного здоров’я і підготовки молоді до створення сім’ї.

3.1.7. Здійснення соціального супроводу прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах.

3.2. Делеговані повноваження:

3.2.1. Здійснення згідно із законодавством соціального патронажу молоді, що відбувала покарання у формі обмеження або позбавлення волі на певний строк.

 

4.Права та обов’язки

4.1. Подання пропозицій Чернівецькій міській раді щодо удосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

4.2. Подання на розгляд Чернівецької міської ради пропозицій щодо фінансування програм та заходів Центру.

4.3. Утворення спеціалізованих служб та формувань, зокрема: служби підтримки сімей, служби соціально-профілактичної роботи, школу волонтерів, клуб для батьків, що виховують дітей-інвалідів та молодих інвалідів «Паросток», спеціалізовану службу психологічної допомоги “Телефон Довіри”, консультативні пункти за місцем навчання та проживання молоді, жіночу вечірню гімназію та інші.

4.4. Організація роботи літнього наметового табору для дітей та молоді м. Чернівців „Ойкос”.

4.5. Укладення договорів з підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, про проведення робіт, що сприяють ефективності соціальної роботи.

4.6. Залучення спеціалістів підприємств, установ та організацій міста Чернівців до розгляду питань, що належать до компетенції Центру.

4.7. Одержання від підприємств, установ та організацій інформації з питань, що належать до компетенції Центру.

4.8. Проведення соціального інспектування щодо здійснення нагляду, контролю, проведення аналізу умов життя, морального, психічного і фізичного стану дітей та молодих людей, забезпечення захисту їх прав, свобод і законних інтересів.

4.9. Порушення перед відповідними органами клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства з питань проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю міста Чернівців.

4.10. Проведення соціологічних досліджень, анкетувань та опитувань з проблем сімей, дітей та молоді м. Чернівців.

4.11. Організація надання благодійної та гуманітарної допомоги за рахунок спонсорських коштів.

4.12. Прийняття участі у роботі власних та тимчасових робочих групах і оргкомітетах з проведення фестивалів, конкурсів та інших загальноміських заходів.

4.13. Ведення звітності перед громадськістю міста Чернівців щодо витрат спонсорських коштів.

 

5. Керівництво та структура

5.1. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Чернівецьким міським головою за поданням начальника відділу у справах сім’ї та молоді Чернівецької міської ради за погодженням із заступником Чернівецького міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

Директор має заступника, який за його поданням призначається на посаду і звільняється з посади Чернівецьким міським головою.

5.2. Кваліфікація та компетенція, зокрема, конкретні обов’язки та права директора і заступника директора Центру визначаються цим Положенням.

5.3. Директор Центру безпосередньо підпорядкований Чернівецькому міському голові.

5.4. Директор Чернівецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:

5.4.1) здійснює загальне керівництво Центру;

5.4.2) забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на Центр завдань і доручень керівництва Чернівецької міської ради;

5.4.3) затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Центру;

5.4.4) видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

5.4.5) розпоряджається коштами Центру у межах затвердженого у встановленому порядку кошторису витрат;

5.4.6) призначає на посади та звільняє з посад працівників Центру;

5.4.7) організовує підвищення кваліфікації та проведення атестації працівників Центру;

5.4.8) застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру;

5.4.9) забезпечує взаємодію Центру з виконавчими органами Чернівецької міської ради;

5.4.10) формує плани роботи Центру, організовує й контролює процес їх виконання;

5.4.11) відповідає на звернення, скарги, запити й пропозиції громадян та юридичних осіб, що надходять безпосередньо до Центру;

5.4.12) контролює дотримання особовим складом Центру вимог Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України;

5.4.13) забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Центру;

5.4.14) забезпечує дотримання працівниками дисципліни та законності в діяльності Центру;

5.4.15) визначає потребу і розподіляє надані Центру ресурси на техніку, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку і програмне забезпечення, інші матеріальні цінності, майно, необхідні для укомплектування Центру та особового складу, організовує їх облік, контролює правильність утримання, списання;

5.4.16) видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання особовим складом Центру;

5.4.17) забезпечує належні умови підлеглим для виконання функціональних обов’язків та здійснює контроль за дотриманням режиму роботи, додержанням порядку в службових приміщеннях Центру;

5.4.18) забезпечує взаємодію Центру з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради;

5.4.19) забезпечує збереження інформації в паперовому та електроному вигляді, створенної в процессі діяльності, приймання-передавання її при зміні (звільненні, переведенні тощо) працівників.

5.5. Директор Центру повинен знати закони України, що стосуються діяльності Центру, питань служби в органах місцевого самоврядування, Укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, що стосуються соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, державну мову, ділову мову.

5.6. Кваліфікаційні вимоги до посади директора Чернівецького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: вища освіта професійного спрямування – „менеджмент”, „правознавство”, „соціальний педагог”, „психолог” за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом у державній службі та в органах місцевого самоврядування на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років, за необхідності, виходячи із виконання Центром основних завдань та функцій.

5.7. Посадові інструкції працівників Центру затверджуються директором.

5.8. Директор Центру відповідає за:

5.8.1) належну організацію роботи Центру, стан службової та виконавської дисципліни;

5.8.2) забезпечення виконання покладених на Центр завдань та функцій, передбачених цим Положенням;

5.8.3) дотримання законності в службовій діяльності працівниками Центру;

5.8.4) високий рівень трудової та виконавської дисципліни у Центрі;

5.8.5) наслідки своїх наказів, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов’язків та за бездіяльність;

5.8.6) забезпечення створення належних умов з охорони праці;

5.8.7.) виконання рішень Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень Чернівецького міського голови;

5.8.8) своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Центру, стан діловодства, облік особових справ;

5.8.9) забезпечує системне і оперативне оприлюднення на веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет інформації, що входять до компетенції Центру, дотримання законодавства про доступ до публічної інформації;

5.8.10) задовільний стан професійної підготовки та виховної роботи з особовим складом Центру.

5.9. За відсутності директора Центру його обов’язки виконує заступник директора, а за відсутності заступника директора Центру – визначена в установленому порядку посадова особа Центру.

5.10. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Центр.

 

6.Взаємовідносини, зв’язок

6.1.   Центр при виконанні покладених на нього завдань і функцій взаємодіє з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради в порядку, який визначається цим Положенням та Положеннями інших виконавчих органів Чернівецької міської ради.

 

7. Майно і кошти

7.1. Центр утримується за рахунок міського бюджету.

7.2. Гранична чисельність та фонд оплати праці працівників Центру затверджується Чернівецьким міським головою. Умови оплати праці працівників Центру здійснюються згідно з чинним законодавством.

7.3. Працівники Центру приймаються на роботу на конкурсній основі відповідно до Законів України ”Про службу в органах місцевого самоврядування” та „Про державну службу” проходять атестацію. Положення про конкурсну та атестаційну комісії Центру затверджуються Чернівецьким міським головою.

7.4. За сприянням Чернівецького міського голови відповідні виконавчі органи Чернівецької міської ради створюють умови для нормальної роботи Центру, забезпечують його приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, транспортними засобами, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань функцій соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

 

8. Заключна частина

8.1. Соціальні послуги, що надаються Центром, є державними і здійснюються на безоплатній основі.

8.2. Для підвищення ефективності діяльності Центру і підготовки рекомендацій з питань поліпшення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, при Центрі можуть створюватися консультативні та методичні ради на громадських засадах.

8.3. У користуванні Центру можуть знаходитись споруди, приміщення, інвентар, обладнання культурно-освітнього, спортивно – оздоровчого призначення та інше майно, необхідне для виконання Центром завдань, передбачених цим Положенням.

8.4. Центр має свої бланки, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи встановлених зразків.

8.5. Ліквідація, реорганізація Центру проводиться Чернівецькою міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *