Положення управління « Офіційний портал Чернівецької міської ради
03.08.2020ПОЛОЖЕННЯ

про управління по фізичній культурі та спорту

Чернівецької міської ради

 

 1. Загальна частина

1.1.   Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради є виконавчим органом Чернівецької міської ради.

1.2.   Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради, (надалі – Управління), скорочене найменування Спортуправління Чернівецької МР, створене відповідно до п.1 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення 13 сесії міської ради ІУ скликання від 28.08.2003 року № 289 «Про внесення змін в рішення 7 сесії міської ради ІУ скликання від 26.12.2002 року № 137 «Про структуру виконавчих органів ради та загальну чисельність апарату ради, її виконавчих органів на 2003 рік».

1.3.   Управління підзвітне і підконтрольне Чернівецькій міській раді, підпорядковане її виконавчому комітету, Чернівецькому міському голові, а з питань делегованих повноважень управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації.

1.4.   Утворення Управління є виключною компетенцією Чернівецької міської ради.

1.5.   Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

1.6.   Загальну чисельність, структуру Управління, штатний розпис затверджує Чернівецький міський голова.

1.7.   Управління є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести відповідальність, має свою печатку із зображенням Державного Герба України й своїм найменуванням, штампи, бланки зі своєю назвою, відповідні рахунки в управлінні Державного казначейства України в місті Чернівцях Головного управління Державного казначейства України в Чернівецькій області та в одному з банків в місті Чернівцях.

1.8.   Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Указами і розпорядженнями Президента України, нормативними актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями обласної державної адміністрації, рішеннями та регламентами Чернівецької міської ради, її виконавчого комітету, дорученнями та розпорядженнями Чернівецького міського голови, цим Положенням.

1.9. Положення розроблено із врахуванням вимог:

1.9.1. Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 (Уні-фікованої системи організаційно-розпорядчої документації, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 № 55).

1.9.2. Регламентів Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету.

1.9.3. Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого наказом Головного управління державної служби України 29.12.2009 № 406.

1.9.4. Рекомендацій з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28.01.2005 року № 55.

1.9.5. Інструкції з діловодства у Чернівецькій міській раді та її виконавчих органах.

1.10. Положення про структурні підрозділи Управління, а також посадові інструкції їх працівників затверджуються начальником Управління.

1.11. Управління є правонаступником :

– комітету по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради 1969-2000 років;

-управління з питань молодіжної політики, спорту та туризму Чернівецької міської ради 2000-2002років;

-управління по фізичній культурі, спорту та туризму Чернівецької міської ради 2002-2003 років.

1.12. Місцезнаходження Управління: 58000, м. Чернівці, вул. Митрополита Андрея Шептицького,23.

 

2. Основні завдання

2.1. Основні завдання Управління по реалізації власних повноважень:

2.1.1 Здійснення заходів щодо розвитку фізичної культури і спорту в місті разом з закладами фізичної культури та спорту, що знаходяться в місті, громадянами, об’єднаннями громадян.

2.1.2  Організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом, забезпечення підготовки спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів, пропаганди здорового способу життя.

2.1.3  Забезпечення доступу до публічної інформації та системного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції Управління на офіційному веб–порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

2.1.4 Здійснення підготовки до здачі в архівний відділ Чернівецької міської ради документів, що належать до компетенції Управління.

2.2. Основні завдання Управління по реалізації делегованих повноважень:

2.2.1 Забезпечення реалізації на території м. Чернівців повноважень міської ради у сфері фізичної культури та спорту.

2.2.2 Сприяння розвитку олімпійського та параолімпійського руху.

2.2.3 Підготовка і подання у відповідні органи звітів з питань компетенції Управління за формами, установленими органами державної статистики.

 

 

3. Функції Управління

3.1. Відповідно до покладених завдань власних повноважень:

3.1.1. Розробляє концепції, комплексні та цільові програми, поточні та довгострокові прогнози з питань фізичної культури та спорту.

3.1.2. Розробляє і подає на розгляд виконавчого комітету міської ради і вищих органів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної бази.

3.1.3. Управляє діяльністю закладів фізичної культури та спорту, що знаходяться в місті.

3.1.4. Керує підвідомчими фізкультурними, спортивними організаціями, направляє і контролює діяльність підприємств, організацій, навчальних закладів, добровільних спортивних товариств з питань фізичної культури і спорту.

3.1.5. Організовує виконання і контроль за здійсненням рішень державних органів з питань фізичної культури і спорту, вживає заходи за результатами перевірок і, в необхідних випадках, подає пропозиції виконавчому комітету міської ради, щодо прийняття необхідних рішень, узагальнює і розповсюджує передовий досвід роботи тренерів, колективів фізичної культури і спорту.

3.1.6.  Складає і затверджує єдиний календарний план спортивно-масових заходів на поточний рік і контролює його виконання.

3.1.7. Організовує і проводить міські спортивно-масові заходи, здійснює контроль за проведенням спортивно-масових заходів іншими організаціями, закладами і установами на території міста.

3.1.8. Організовує і бере участь у проведенні змагань та інших заходів, спрямованих на розвиток фізкультурно-спортивних, оздоровчих інтересів населення міста і, особливо, дітей та молоді.

3.1.9. Виступає, у випадках передбачених законодавством, засновником цільових, благодійних фондів, проводить спеціальні лотереї з метою отримання коштів для розв’язання проблем талановитої спортивної молоді та дітей.

3.1.10. Забезпечує своєчасний та якісний розгляд пропозицій щодо покращання діяльності закладів фізичної культури і спорту.

3.1.11. Забезпечує у межах своїх повноважень організацію самодіяльного масового спорту, фізичної культури і спорту серед інвалідів, ветеранів; організовує надання закладами фізичної культури і спорту оздоровчих послуг населенню та вживає заходів для розвитку мережі цих закладів.

3.1.12. Сприяє розвитку підприємництва, залученню інвестицій у сферу фізичної культури і спорту, дає консультаційно-методичну допомогу суб’єктам господарювання з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.

3.1.13. Взаємодіє з місцевими осередками спортивних організацій (федерації, ліги, спілки, асоціації) з питань розвитку відповідного виду спорту згідно з укладеними двосторонніми договорами; залучає до розв’язання актуальних проблем фізкультурно-спортивного руху громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості.

3.1.14. Сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, забезпечує та контролює організацію навчально-тренувального процесу, сприяє створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту, планує розвиток пріоритетних видів спорту в місті.

3.1.15. Нагороджує дипломами, грамотами, призами, цінними подарунками та знаками: переможців та призерів змагань, конкурсів, фестивалів та інших спортивно-масових заходів, спортсменів, які досягли кращих спортивних показників за поточний рік, фізкультурних активістів, ветеранів і працівників фізичної культури і спорту, колективи фізичної культури і спорту, які досягли кращих показників у розвитку фізичної культури і спорту в місті.

3.1.16. Надає допомогу закладам охорони здоров’я в організації медично-профілактичного обстеження осіб, що займаються спортом та тренерсько-викладацького складу підпорядкованих Управлінню спортивних установ та шкіл; сприяє науковим дослідженням з проблем фізичної культури і спорту та впровадженню їх результатів в практику.

3.1.17. Розробляє та подає на розгляд виконавчого комітету міської ради пропозиції щодо ремонту, будівництва приміщень закладів фізичної культури та спорту, вирішує, в межах своєї компетенції, інші питання, пов’язані з поточним, капітальним ремонтом існуючих баз, здійснює контроль за їх виконанням.

3.1.18. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради, а також організаціями усіх форм власності, установами, добровільними спортивними товариствами та об’єднаннями громадян міста.

3.2. Відповідно до покладених завдань делегованих повноважень:

3.2.1. Визначає та забезпечує реалізацію основних напрямків державної політики з розвитку фізичної культури та спорту в колективах фізичної культури і спорту, навчальних закладах, незалежно від форм власності і утримання.

3.2.2. Веде облік всієї роботи з фізичної культури і спорту в місті, готує і подає в установленому порядку статистичні звіти, доповідні записки з цих питань.

3.2.3. Контролює підбір фізкультурних кадрів, веде облік спеціалістів з фізичної культури і спорту, надає необхідну організаційно-методичну допомогу і організовує роботу з підвищення кваліфікації штатним фізкультурним кадрам, громадському фізкультурному активу міста, направляє працівників Управління та підпорядкованих йому організацій на підвищення кваліфікації у відповідні навчальні заклади.

3.2.4. Проводить пропаганду фізичної культури і спорту, здорового способу життя, розвитку національного Олімпійського руху, здійснює інформаційно-пропагандистську та видавничу діяльність.

3.2.5. Контролює поширення видів спорту на території міста і визначає пріоритети їх розвитку в місті.

3.2.6. Погоджує Положення і Статути громадських фізкультурно-спортивних організацій.

3.2.7. Контролює дотримання вимог спортивних кваліфікацій, нормативів з питань фізичної культури та спорту.

3.2.8. Здійснює підготовку на навчально-тренувальних зборах спортсменів – членів збірних команд міста по видах спорту та забезпечує їх участь в змаганнях різного рівня.

3.2.9.  У встановленому порядку присвоює спортивні розряди, суддівські категорії; затверджує міські рекорди і досягнення по видах спорту.

3.2.10. Порушує перед вищими органами в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів та інших працівників фізичної культури і спорту державними нагородами, нагородами міського голови та міської ради, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення обласних і державних стипендій талановитим спортсменам, видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту міста.

3.2.11. Організовує у межах своїх повноважень заходи, щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури і спорту.

3.2.12. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту.

 

4.Права та обов’язки

4.1. Координація розвитку фізичної культури та спорту в державних, громадських спортивних організаціях, які розміщені в місті, незалежно від відомчого підпорядкування і форм власності; здійснення контролю за їх діяльністю в межах власних і делегованих повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

4.2. Підготовка матеріалів, участь у розгляді питань і прийнятті рішень на засіданнях виконавчого комітету та сесіях міської ради в межах власних і делегованих повноважень; безкоштовне отримання від організацій, підприємств і закладів, розташованих в місті, необхідної інформації і передбачених формами звітності документів; діяльність без доручення в питаннях, що належать до його компетенції.

4.3. Внесення пропозицій виконавчому комітету міської ради, щодо створення нових, або реорганізації вже існуючих, припинення діяльності будь-яких підпорядкованих закладів (організацій) у разі необхідності, або невиконання ними функціональних обов’язків, передбачених цим Положенням.

4.4. Участь у нарадах та інших заходах, що проводяться міською радою, її виконавчими органами та підпорядкованими установами. Скликання нарад з питань, віднесених до компетентності Управління.

4.5. Ведення бухгалтерського обліку і прийняття фінансової звітності підпорядкованих підприємств, організацій, що утворені на комунальній власності територіальної громади міста.

4.6. Залучення інших спеціалістів виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції; одержання в установленому порядку від них інформації, документів та інші матеріалів для виконання покладених на нього завдань.

4.7. Скликання в установленому порядку конференцій, нарад, семінарів з питань, що належать до його компетенції.

4.8. Надання неповнолітнім, студентам, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об’єктами фізкультури і спорту.

4.9. Прийняття рішень, щодо спільного використання спортивних споруд та приміщень, що знаходяться в підпорядкуванні Управління, з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (добровільні спортивні товариства, спортивні федерації, клуби тощо) для реалізації завдань з підвищення рівня здоров’я, фізичного та духовного розвитку населення.

4.10. Надання спортивних споруд та приміщень в короткотермінову оренду для організації спортивних змагань та інших масових заходів.

 

5. Керівництво та структура

5.1. Керівництво Управлінням здійснює начальник, який призна-чається на посаду та звільняється з посади Чернівецьким міським головою в установленому чинним законодавством порядку.

5.2. Начальник має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади Чернівецьким міським головою за поданням начальника Управління та погодженням із заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

5.3. Управлінню підпорядковані: комунальна бюджетна установа «Дитячо-юнацька спортивна школа м. Чернівців», комунальна бюджетна установа «Дитячо-юнацька спортивна школа з футболу м. Чернівців», спортивно-оздоровча установа «Буковина».

5.4. Кваліфікація та компетенція, зокрема, конкретні обов’язки та права начальника визначаються цим Положенням.

5.5. Начальник Управління відповідно до покладених на нього обов’язків:

5.5.1. Здійснює загальне керівництво роботою Управління .

5.5.2. Забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на Управління завдань та доручень керівництва Чернівецької міської ради.

5.5.3. Затверджує посадові інструкції працівників Управління.

5.5.4. Вносить в установленому порядку пропозиції про призначення на посади і звільнення працівників Управління з посад. Забезпечує підбір кандидатур, в установленому порядку вносить пропозиції міському голові щодо призначення (звільнення) з посад, директора спортивно-оздоровчої установи «Буковина». Контролює комплектування кадрами комунальної бюджетної установи «Дитячо-юнацької спортивної школи м. Чернівців», комунальної бюджетної установи «Дитячо-юнацької спортивної школи з футболу м. Чернівців» і спортивно-оздоровчої установи «Буковина».

5.5.5. Забезпечує взаємодію Управління з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради, Чернівецької обласної державної адміністрації.

5.5.6. Формує плани роботи Управління, організовує й контролює процес їх виконання.

5.5.7. Здійснює контроль за забезпеченням охорони конфіденційної інформації, що є власністю держави, а також службової інформації в Управлінні.

5.5.8. Вносить в установленому порядку пропозиції Чернівецькому міському голові про застосування заохочень або стягнень до працівників Управління.

5.5.9. Відповідає на звернення, скарги, запити й пропозиції громадян та юридичних осіб, що надходять безпосередньо до Управління.

5.5.10. Контролює дотримання особовим складом Управління вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України.

5.5.11. Забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Управління.

5.5.12. Забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності Управління.

5.5.13. Визначає потребу і розподіляє ресурси на техніку, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та програмне забезпечення, інші матеріальні цінності, майно, необхідні для укомплектування структурних підрозділів та особового складу, організовує їх облік, контролює правильність утримання, списання і реалізації.

5.5.14. Забезпечує виконання заходів щодо утримання матеріально-технічної бази, виконання поточних та капітальних ремонтів будівель і споруд структурних підрозділів, виступає їх замовником, може укладати угоди з підприємствами та організаціями на постачання матеріально-технічних ресурсів відповідно до чинного законодавства.

5.5.15. Видає в межах компетенції Управління накази, організовує та контролює їх виконання.

5.5.16. Виконує функції головного розпорядника коштів відповідних бюджетів, що спрямовуються на розвиток фізичної культури і спорту. Розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат.

5.5.17. Формує кадровий резерв для служби в Чернівецькій міській раді та подає його Чернівецькому міському голові на затвердження.

5.5.18. Визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників структурних підрозділів, інших працівників управління.

5.5.19. Забезпечує системне і оперативне оприлюднення на веб-порталі міської ради мережі Інтернет інформації, що входить до компетенції Управління, дотримання законодавства про доступ до публічної інформації.

5.5.20. Здійснює керівництво та відповідає за організацію роботи із забезпечення безпеки праці, навчання з охорони праці, дотримання чинного законодавства про охорону праці.

5.5.21. Організовує та координує розробку комплексних заходів щодо поліпшення пожежної безпеки та здійснює контроль за їх виконанням.

5.5.23. Представляє в установленому порядку до заохочення та нагородження працівників сфер фізичної культури та спорту.

5.5.24. Забезпечує збереження інформації в паперовому та електронному вигляді, створеної в процесі діяльності, приймання-передавання її при зміні (звільненні, переведенні тощо) працівників.

5.6.   Начальник Управління повинен знати :

– закони України, що стосуються діяльності Управління, питань служби в органах місцевого самоврядування;

– укази та розпорядження Президента України;

– постанови Верховної Ради України;

– постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України;

– інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, що стосуються роботи з кадрами;

– порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів;

– сучасні методи управління персоналом;

– основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці;

– правила ділового етикету;

– правила охорони праці та протипожежного захисту;

– основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби;

– державну мову, ділову мову.

5.7.   Кваліфікаційні вимоги до посади начальника Управління: вища освіта професійного спрямування – «економіка і підприємництво», «фінанси», «менеджмент», «психологія», «учитель фізичної культури», «право» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом у державній службі та в органах місцевого самоврядування на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років, за необхідності, виходячи із виконання Управління основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією .

5.8.   Начальник Управління має право:

– самостійно встановлювати організаційні принципи та схеми роботи Управління й видавати відповідну організаційну документацію в межах Управління;

– вимагати від працівників Управління додержання вимог законодавства, своєчасного виконання доручень керівництва Чернівецької міської ради та Управління;

– підписувати листи і візувати документи в межах компетенції Управління;

– запитувати й отримувати в установленому порядку від виконавчих органів Чернівецької міської ради, підприємств, установ і організацій, фізичних та юридичних осіб необхідну інформацію, аналітичні напрацювання й довідкові матеріали для виконання завдань, покладених на Управління;

– давати доручення, обов’язкові для виконання працівниками Управління;

– вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Управління;

– за дорученням Чернівецького міського голови представляти інтереси Управління в органах державної влади та місцевого самоврядування;

– вносити в установленому порядку пропозиції щодо змін у структурі та штатній чисельності Управління;

– вносити пропозиції Чернівецькому міському голові щодо преміювання працівників Управління, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, включення до кадрового резерву, проведення стажування тощо.

5.9.   Начальник Управління несе відповідальність за:

–  неналежну організацію роботи Управління, незадовільний стан службової та виконавської дисципліни;

– незабезпечення виконання покладених на Управління завдань та функцій, передбачених цим Положенням;

– недотримання законності в службовій діяльності працівниками Управління;

– низький рівень трудової та виконавської дисципліни в Управлінні;

– негативні наслідки своїх розпоряджень, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов’язків та за бездіяльність;

– незабезпечення створення належних умов з охорони праці;

– негативні наслідки своїх доручень, прийнятих рішень під час виконання службових обов’язків та за бездіяльність;

– незадовільний стан професійної підготовки та виховної роботи з особовим складом Управління;

– несвоєчасну і недостовірну подачу інформації та звітів, що входять до компетенції Управління, стан діловодства.

5.10. За відсутності начальника Управління його обов’язки виконує заступник начальника управління, головного бухгалтера.

 

6.Взаємовідносини, зв’язок

6.1.   Управління при виконанні покладених на нього завдань і функцій взаємодіє з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради, відділом з питань фізичної культури та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації, добровільними спортивними товариствами, в порядку, який визначається цим Положенням, Положеннями інших виконавчих органів та Статутами спортивних товариств.

 

7. Майно і кошти

7.1.   Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

7.2.   Управління має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав. Основні фонди і майно Управління та підпорядкованих йому закладів знаходяться в його користуванні і не реалізуються без відома власника – Чернівецької міської ради.

7.3.   Оплата праці співробітників Управління та структурних підрозділів здійснюється згідно з чинним законодавством.

 

8.Заключна частина

8.1.   Працівники Управління несуть особисту відповідальність за відповідність чинному законодавству проектів рішень, розпоряджень, положень та інших документів правового характеру, що ними готуються або візуються.

8.2. Ліквідація (реорганізація) Управління по фізичній культурі та спорту проводиться Чернівецькою міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *