Положення про департамент містобудівного комплексу та земельних відносин чернівецької міської ради « Офіційний портал Чернівецької міської ради
19.01.2021


  1. Загальна частина

 

1.1. Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин (надалі – Департамент) є виконавчим органом Чернівецької міської ради.

 

1.2. Департамент створений рішенням Чернівецької міської ради ІІ скликання від 01.11.1995 р. № 125 “Про зміни в структурі міської ради народних депутатів”.

 

1.3.Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальному управлінні Державного казначейства  м. Чернівців.

 

1.4. Структурні підрозділи Департаменту не мають статусу юридичної особи та діють у його складі, керуючись цим Положенням та положеннями про структурні підрозділи.

 

1.5. Департамент у своїй діяльності керується: Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, постановами, розпорядженнями та декретами Кабінету Міністрів України, указами і розпорядженнями Президента України, іншими законодавчими та нормативними актами, рішеннями Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, дорученнями та розпорядженнями Чернівецького міського голови, Регламентами міської ради та її виконавчого комітету і цим Положенням.

 

1.6. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

1.7. Особи, що працюють у Департаменті, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно – розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

 

1.8. Департамент забезпечує реалізацію державної політики в сфері містобудування, архітектури та землекористування, виконання власних і делегованих повноважень у сфері будівництва та регулювання земельних відносин, здійснює координацію діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку території міста.

 

1.9. При Департаменті можуть утворюватись підрозділи для здійснення комплексу суміжних робіт згідно з  чинним законодавством.

 

1.10. Положення розроблено із врахуванням вимог:

1.10.1.Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 (Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 р. № 55).

1.10.2.Регламентів Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету.

1.10.3.Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого наказом Головного управління державної служби України  29.12.2009 р. № 406.

1.10.4. Рекомендацій з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28.01.2005 р. № 55.

1.10.5. Інструкції з діловодства у Чернівецькій міській раді та її виконавчих органах.

 

1.11. Департамент підзвітний та підконтрольний Чернівецькій міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, Чернівецькому міському голові.

 

1.12.Департамент має свої бланки, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки, штампи.

 

1.13.Повне найменування департаментуДепартамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради. Скороченим найменуванням Департаменту є: Департамент МБК та ЗВ Чернівецької МР.

 

1.14. Місцезнаходження Департаменту: 58000, м.Чернівці, вул. Хмель-ницького Богдана, 64-А.

 

  1. Основні завдання

 

2.1. Власні повноваження:

 

2.1.1. Організація виконання або делегування іншим юридичним особам, зареєстрованим в установленому законом порядку, функцій замовника на будівництво і реконструкцію об’єктів житла, соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності.

 

2.1.2. Організація за рахунок коштів міської ради і на пайових засадах будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також поточного ремонту об`єктів у межах центрального історичного ареалу.

    

2.1.3. Розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозицій до планів і програм будівництва, реконструкції, реставрації та ремонту об’єктів на території міста.

 

2.1.4. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій міста незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних  матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення.

 

2.1.5. Здійснення керівництва і технічного нагляду за об’єктами комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також поточного ремонту об`єктів у межах центрального історичного ареалу, замовником яких виступає Департамент.

 

2.1.6. Розробка та подання на розгляд виконавчого комітету міської ради пропозицій з питань визначення місць розташування і надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

 

2.1.7. Підготовка і внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо встановлення ставок орендної плати за землю, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель міста.

 

2.2. Делеговані повноваження:

2.2.1. Реалізація державної політики в сфері містобудування, архітектури та регулювання земельних відносин.

2.2.2. Аналіз стану містобудування, підготовка і подання на затвердження міської ради відповідних місцевих містобудівних програм, генерального плану забудови міста, іншої містобудівної документації.

2.2.3. Забезпечення на території міста режиму використання та забудови територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність.

2.2.4. Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови міста.

2.2.5. Забезпечення дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини, державних стандартів, норм і правил забудови в межах  історичних ареалів міста, підготовка на розгляд міської ради пропозицій щодо розробки, погодження, проведення громадського обговорення та затвердження в установленому законом порядку відповідної містобудівної документації.

2.2.6. Участь у роботі комісії з визначення надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних явищ і процесів.

2.2.7. Забезпечення координації діяльності місцевих органів земельних ресурсів.

 2.2.8. Підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та міською радою.

2.2.9. Організація та здійснення землеустрою, погодження проектів землеустрою.

2.2.10. Забезпечення вирішення земельних спорів у порядку, встановленому чинним законодавством.

2.2.11. Забезпечення виконання Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури м.Чернівців.

2.2.12.Організація залучення коштів замовників у якості плати за тимчасове користування елементами благоустрою комунальної власності.

2.2.13. Забезпечення доступу до публічної інформації, системного та оперативного оприлюднення інформації з питань, що належить до компетенції Департаменту на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

2.2.14. Організація роботи із збереження поточного та довгострокового архіву, підготовка та передача матеріалів на зберігання до архівного відділу Чернівецької міської ради.

2.2.15. Забезпечення виконання обсягу робіт з ведення загального діловодства та діловодства за зверненнями громадян.

 

  1. Функції

 

3.1.Власні повноваження:

 

3.1.1.Розробляє та погоджує в установленому порядку титульні списки фінансування будівництва об’єктів на поточний рік.

 

3.1.2.Виступає замовником  з  питань будівництва об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також поточного ремонту об`єктів у межах центрального історичного ареалу, які фінансуються з міського бюджету на підставі затверджених титульних списків і доведених лімітів асигнувань та за рахунок коштів Державного бюджету України, а також коштів інвесторів та благодійних надходжень:

а) укладає з будівельними організаціями договори підряду і разом з ними визначає та погоджує договірні ціни будівництва об’єктів відповідно до діючих нормативних документів.

б) забезпечує будівництво об’єктів технологічним та іншим устаткуванням і матеріалами, придбаними замовником, які передає підрядній організації для виконання будівельних робіт.

 

3.1.3. Здійснює в повному комплексі  інженерно-технічний нагляд за будівництвом об’єктів містобудування з якості, відповідності нормативам ДБН та ДОСТ, приймає від підрядників до оплати виконані ними роботи у  відповідності з фактичним виконанням, проектно-кошторисною документацією та нормативами витрат будівельних матеріалів і конструкцій.

 

3.1.4. Передає в установленому порядку експлуатуючим організаціям закінчені будівництвом і прийняті в експлуатацію об’єкти.

 

3.1.5. Визначає відповідно до рішень міської ради (виконавчого комітету) вибір, вилучення (викуп) і надання (продаж) землі для містобудівних та інших потреб, визначених містобудівною документацією.

 

3.1.6. Готує і надає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на нове будівництво та реконструкцію об’єктів містобудування незалежно від форм власності та призначення.

 

3.1.7. Видає індивідуальним забудовникам будівельні паспорти на будівництво будинків та споруд.

 

3.1.8.Забезпечує вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування та земельних відносин.

 

3.1.9.Організовує розробку та погодження відповідних програм і проектів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень в межах міста.

 

3.1.10.Організовує роботу архітектурно-містобудівної ради.

 

3.1.11.Здійснює контроль за дотриманням Типових правил розміщення зовнішньої реклами на території міста відповідно до вимог чинного законодавства.

 

3.1.13.Видає фізичним особам довідки про використане (не використане) право на безоплатну передачу земельних ділянок у власність (приватну власність) в межах міста Чернівців.

 

3.1.14.Готує проекти договорів оренди землі та договорів купівлі-продажу земельних ділянок для укладення їх сторонами.

 

3.1.15.Готує проекти рішень на розгляд міської ради та її виконавчого комітету в межах наданих повноважень.

 

3.1.16.Веде електронний реєстр даних щодо земельних ділянок, переданих у приватну власність, постійне користування, забезпечує постійне оновлення Реєстру договорів оренди землі.

 

3.1.17.Укладає правочини з організаціями, які мають дозвіл (ліцензію) щодо надання послуг на:

а) проведення земельних аукціонів;

б) виготовлення проектів відведення земельних ділянок та прав на них, що підлягають продажу на земельних торгах;

в) визначення експертної грошової оцінки земельних ділянок та прав на них, що підлягають продажу (в тому числі на земельних торгах) згідно з рішеннями міської ради;

г) укладання інших правочинів, що стосуються продажу земельних ділянок та прав на них.

 

3.1.18. Веде облік:

а) договорів оренди земельних ділянок, що укладаються сторонами на підставі прийнятих міською радою рішень;

б) договорів купівлі-продажу земельних ділянок та прав на них, що укладаються між сторонами відповідно до прийнятих міською радою рішень та за результатами аукціонів;

в) договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури м.Чернівців, укладених на виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

           

3.1.19. Надає інформаційні та консультативні послуги з питань містобудування та земельних відносин.

 

3.1.20. Вносить пропозиції щодо створення та організації роботи комісій з вирішення питань, віднесених до повноважень Департаменту.

 

3.1.22. Веде фінансову та статистичну звітність.

 

3.1.23. Контролює стан виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, протокольних рішень,  доручень та доручень міського голови, власних наказів, законодавчих та інших нормативних актів, віднесених до його повноважень.

 

3.1.24. Організовує ведення реєстру даних щодо земельних ділянок, переданих у власність та користування відповідно до чинного законодавства України та в межах наданих повноважень.

3.1.25. Готує та укладає із замовниками будівництва договори про пайову участь у розвитку інфраструктури м.Чернівців. Контролює їх виконання.

 

3.2. Делеговані повноваження:

3.2.1. Організовує роботу, пов’язану зі створенням служби містобудівного кадастру.

3.2.2.Організовує роботу, пов’язану зі створенням і веденням містобудівного кадастру міста, облік та систематизацію геодезичних і топографічних матеріалів.

 

  1. Права та обов’язки

 

4.1.Одержувати в установленому порядку від посадових осіб міської ради, підприємств, установ та організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади міста, інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань.

 

4.2.Вносити пропозиції щодо удосконалення управління та ефективності роботи в підпорядкованих підприємствах, організаціях, закладах і установах відповідних галузей.

 

4.3.Самостійно приймати рішення, видавати накази, вказівки, обов’язкові для виконання працівниками Департаменту, господарюючими суб’єктами, заснованими на власності територіальної громади міста в межах своїх повноважень.

 

4.4.Вимагати обов’язкового виконання наказів, вказівок тощо, виданих в межах своїх повноважень та в порядку і на підставах, визначених законодавством України, рішеннями  міської ради, її  виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

 

4.5.Готувати проекти рішень на розгляд міської ради та її виконавчого комітету в межах наданих йому повноважень.

 

4.6.Підписувати, завіряти, погоджувати, затверджувати чи посвідчувати ті чи інші документи в межах своїх повноважень.

 

4.7.Вносити міському голові, міській раді та її виконавчому комітету пропозиції щодо укладення, продовження терміну дії та розірвання контрактів з керівниками комунальних підприємств, підпорядкованих Департаменту, їх утворення, реорганізацію або ліквідацію.

 

  1. Керівництво та структура

 

5.1.Департамент очолює директор Департаменту, який призначається на посаду та звільняється з посади Чернівецьким міським головою.

 

5.2.Структура, гранична чисельність, штатний розпис Департаменту затверджуються Чернівецьким міським головою.

5.3.Директор Департаменту відповідно до покладених на нього обов’язків:

5.3.1.Здійснює загальне керівництво роботою Департаменту, визначає форми й методи взаємодії структурних підрозділів Департаменту.

5.3.2.Забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на Департамент завдань і доручень керівництва Чернівецької міської ради.

5.3.3.Затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту та посадові інструкції працівників Департаменту.

5.3.4.Вносить в установленому порядку пропозиції про призначення на посади й звільнення з посад працівників Департаменту.

5.3.5.Забезпечує взаємодію Департаменту з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради.

5.3.6.Формує плани роботи Департаменту, організовує й контролює процес їх виконання.

5.3.7.Здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці, конфіденційної інформації, що є власністю держави, а також службової інформації в Департаменті.

5.3.8.Виконує інші завдання, визначені керівництвом Чернівецької міської ради.

5.3.9.Вносить в установленому порядку пропозиції Чернівецькому міському голові про застосування заохочень або стягнень до працівників Департаменту та керівників підрозділів, організацій, підпорядкованих Департаменту.

5.3.10.Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у структурних підрозділах.

5.3.11.Надає відповіді на звернення, скарги, запити й пропозиції громадян та юридичних осіб, що надходять безпосередньо до Департаменту.

5.3.12. Контролює дотримання працівниками Департаменту вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України.

5.3.13.Забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Департаменту.

5.3.14.Забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності Департаменту.

5.3.15.Виховує в особового складу високі морально-психологічні якості, патріотизм та високу відповідальність за виконання вимог Присяги, цього Положення, інших нормативно-правових актів.

5.3.16.Веде особистий прийом громадян та організовує розгляд пропозицій, заяв і скарг працівниками управлінь і відділів згідно із Законом України «Про звернення громадян», забезпечує ведення діловодства та архівної справи в установленому порядку.

5.3.17.Координує організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення Департаменту.

5.3.18.Діє від імені Департаменту та представляє його у відносинах з державними і недержавними організаціями, підприємствами, установами у суді та органах нотаріату.

5.3.19.Здійснює контроль за дотриманням працівниками Департаменту вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань охорони праці та пожежної безпеки.

5.3.20.Видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання особовим складом Департаменту.

5.3.21.Здійснює керівництво та відповідає за організацію роботи із забезпечення безпеки праці, дотримання чинного законодавства про охорону праці.

5.3.22.Забезпечує системне та оперативне оприлюднення на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради інформації, що входить до компетенції Департаменту, дотримання законодавства про доступ до публічної інформації.

5.3.23.Забезпечує збереження інформації в паперовому та електронному вигляді, створеної в процесі діяльності Департаменту, приймання-передавання її при зміні (звільненні, переведенні тощо) працівників.

 

5.4. Директор Департаменту повинен знати: закони України, що стосуються діяльності виконавчого органу міської ради та питань служби в органах місцевого самоврядування, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови, розпорядження та декрети Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, що стосуються розвитку виконавчого органу міської ради; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи з комп’ютером та відповідні програмні засоби; державну мову, ділову мову.

 

5.5.Кваліфікаційні вимоги до посади Директора Департаменту: вища освіта професійного спрямування: «Економіка і підприємництво»,  «Менеджмент», «Право», «Геодезія», «Будівництво» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом у державній службі та в органах місцевого самоврядування на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

 

5.6.Директор Департаменту має право:

5.6.1. Самостійно встановлювати організаційні принципи та схеми роботи Департаменту й видавати відповідну організаційну документацію в межах Департаменту.

5.6.2. Вимагати від працівників Департаменту додержання вимог законодавства, своєчасного виконання доручень керівництва Чернівецької міської ради та Департаменту.

5.6.3.Надсилати запити й одержувати в установленому порядку від виконавчих органів Чернівецької міської ради, підприємств, установ і організацій, фізичних та юридичних осіб необхідну інформацію, аналітичні напрацювання й довідкові матеріали для виконання завдань, покладених на Департамент.

5.6.4.Давати доручення, обов’язкові для виконання працівниками Департаменту.

5.6.5.Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Департаменту.

5.6.6.Підписувати листи, службові записки, довідки Департаменту, візувати документи та інші матеріали.

5.6.7.За дорученням Чернівецького міського голови представляти інтереси Департаменту в органах державної влади.

5.6.8.Вносити у встановленому порядку пропозиції щодо змін у структурі та штатній чисельності Департаменту.

5.6.9.Вносити пропозиції Чернівецькому міському голові щодо заохочення працівників Департаменту, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, включення до кадрового резерву, проведення стажування тощо.

 

5.7. Директор Департаменту несе відповідальність за:

5.7.1.Неналежну організацію роботи Департаменту, незадовільний стан службової та виконавської дисципліни.

5.7.2.Незабезпечення виконання покладених на Департамент завдань та функцій, передбачених цим Положенням.

5.7.3.Неналежний контроль за дотриманням законності в службовій діяльності працівниками Департаменту.

5.7.4.Низький рівень трудової та виконавської дисципліни в Департаменті.

5.7.5.Негативні наслідки своїх розпоряджень, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов’язків та за бездіяльність.

5.7.6.Незабезпечення створення належних умов з охорони праці та протипожежної безпеки.

5.7.7.Незадовільний стан професійної підготовки та виховної роботи з особовим складом Департаменту.

5.7.8.Незадовільний стан діловодства, обліку та звітності в Департаменті.

5.7.9.Неналежний контроль за своєчасним та якісним розглядом звернень громадян і службової кореспонденції.

 

5.8. Директор Департаменту має заступників за основними напрямами роботи, що призначаються на посади та звільняються з них Чернівецьким міським головою. Директор Департаменту розподіляє функціональні обов’язки між своїми заступниками.

 

5.9. Посадові особи та службовці Департаменту призначаються Чернівецьким міським головою згідно з чинним законодавством.

 

5.10. Директор Департаменту є розпорядником фінансових та матеріальних ресурсів Департаменту.

 

5.11. За відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує Перший заступник директора Департаменту, а у разі відсутності останнього – один із заступників директора, начальник управління Департаменту.

 

  1. Взаємовідносини, зв’язок

 

6.1.Департамент при виконанні покладених на нього завдань і функцій взаємодіє з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради в порядку, який визначається цим Положенням та Положеннями інших виконавчих органів Чернівецької міської ради.

 

  1. Майно і кошти

 

7.1.Фінансування видатків Департаменту здійснюється з міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

7.2.Департамент є головним розпорядником коштів.

 

7.3.Оплата праці працівників Департаменту здійснюється згідно з  чинним законодавством.

 

  1. Заключна частина

 

8.1.Перевірка та ревізія діяльності Департаменту здійснюється згідно з чинним законодавством.

 

8.2.Створення, реорганізація та ліквідація Департаменту здійснюється Чернівецькою міською радою в порядку, встановленому чинним законо-давством України.


Comments are closed.