Положення служби « Офіційний портал Чернівецької міської ради
19.01.2021ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей Чернівецької міської ради

 1. Загальна частина

1.1. Служба у справах дітей Чернівецької міської ради є виконавчим органом Чернівецької міської ради.

1.2. Служба у справах дітей Чернівецької міської ради (далі – Служба), створена відповідно до пункту 1 статті 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” рішенням міської ради ІV скликання від 29.12.2005 р. № 936 “Про структуру та загальну чисельність виконавчих органів Чернівецької міської ради на 2006 рік”.

1.3. Утворення Служби є виключною компетенцією Чернівецької міської ради.

1.4. Служба підконтрольна та підзвітна Чернівецькій міській раді, підпорядкована виконавчому комітету Чернівецької міської ради та Чернівецькому міському голові.

1.5. Служба не має статусу юридичної особи.

1.6. Положення розроблено із врахуванням вимог:

1.6.1. Національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 (Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 р. № 55).

1.6.2. Наказу Головного управління державної служби України від 29.12.2009 р. №406 «Про затвердження Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування».

1.6.3. Рекомендацій з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28.01.2005 р. №55.

1.6.4. Інструкції з діловодства в Чернівецькій міській раді та її виконавчих органах.

1.6.5. Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 р. №20/95-ВР (із змінами і доповненнями;

1.6.6. Типового положення про службу у справах дітей районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2007р. № 1068;

1.6.7. Регламентів Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету.

1.7. Служба забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціального і правового захисту дітей, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів, запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень дітьми на території міста Чернівців.

1.8. У своїй діяльності Служба керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями Чернівецького міського голови та цим Положенням.

1.9. Для попереднього розгляду питань, пов’язаних з соціальним та правовим захистом дітей, при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради створюється комісія з питань захисту прав дитини, що має дорадчі функції.

1.10. Положення, як організаційний документ, в обов’язковому порядку проходить процедуру затвердження Чернівецькою міською радою.

1.11. Датою положення є дата його затвердження.

1.12. Місцезнаходження служби: 58000, м. Чернівці, вул.Головна,55.

 

2. Основні завдання Служби

2.1. Делеговані.

2.1.1. Розроблення і здійснення самостійно та разом з іншими виконавчими органами Чернівецької міської та районних в місті рад, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання бездоглядності та вчиненню ними правопорушень, з усунення причин, що породжують ці явища, та контроль за виконанням цих заходів на території міста Чернівців.

2.1.2. Координація зусиль виконавчих органів Чернівецької міської та районних в місті рад, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей і організації роботи, спрямованої на запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

2.1.3. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім‘ї.

2.1.4. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.

2.1.5. Ведення державної статистики щодо дітей.

2.1.6. Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, переданих під опіку та піклування, влаштованих до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу і соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок) та передача відповідних даних до Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти».

2.1.7. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню.

2.1.8. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території м.Чернівців становища дітей, підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.1.9. Забезпечення доступу до публічної інформації та системного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції Служби, на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

2.1.10. Здійснення підготовки до здачі в архівний відділ Чернівецької міської ради документів, що належать до компетенції Служби.

 

3. Функції Служби

3.1. Делеговані.

3.1.1. Організація розроблення і здійснення заходів, спрямованих
на поліпшення становища дітей на території м.Чернівців, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності, вчиненню дітьми правопорушень.

3.1.2. Виконання організаційної, планувальної, дорадчої, інформаційної, контрольної, координаційної функцій відповідно до покладених на Службу завдань.

3.1.3. Надання виконавчим органам Чернівецької міської та районних в місті рад, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичної, методичної та консультаційної допомоги у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень.

3.1.4. Оформлення документів на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяння усиновленню.

3.1.5. Забезпечення у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей.

3.1.6. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання
дітей у спеціальних установах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім‘ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім‘ях.

3.1.7. Організація і проведення разом з відповідними виконавчими органами Чернівецької міської та районних в місті рад, науковими установами, соціологічних досліджень, підготовка статистичних та інформаційних матеріалів про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчення і поширення міжнародного досвіду з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів.

3.1.8. Організація і проведення разом з іншими виконавчими органами Чернівецької міської та районних в місті рад, відділами кримінальної міліції у справах дітей заходів щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

3.1.9. Розробка і подання на розгляд Чернівецької міської ради пропозицій стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності.

3.1.10. Надання потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформації про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видача направлень на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною.

3.1.11. Складання актів обстеження умов проживання дітей та опису їх майна, а також актів обстеження житлово-побутових умов потенційних опікунів, піклувальників, усиновлювачів.

3.1.12. Проведення перевірок умов проживання і виховання дітей у сім‘ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування.

3.1.13. Складання звітів про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім‘ях та дитячих будинках сімейного типу.

3.1.14. Участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та закладів соціального захисту дітей у сім‘ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.

3.1.15. Підготовка та подання в установленому порядку статистичної
звітності.

3.1.16. Розгляд в установленому порядку звернень громадян.

3.1.17. Розгляд звернень власників підприємств, установ або організацій усіх форм власності та надання письмового дозволу щодо звільнення працівника молодше 18 років.

3.1.18. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань, що належать до компетенції Служби, через засоби масової інформації.

3.1.19. Підготовка матеріалів та участь у розгляді питань на засіданнях виконавчого комітету Чернівецької міської ради, в межах своїх повноважень.

3.1.20. Здійснює інші функції, які випливають з покладених на Службу
завдань, відповідно до законодавства.

 

4. Права та обов’язки Служби

4.1. Прийняття з питань, що належать до компетенції Служби, рішень які є обов‘язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами.

4.2. Отримання повідомлень від інших виконавчих органів Чернівецької міської ради та районних в місті рад, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень.

4.3. Отримання в установленому порядку від інших виконавчих органів Чернівецької міської ради та районних у місті рад, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформації, документів та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції Служби, а від місцевих органів державної статистики – статистичних даних, необхідних для виконання покладених на неї завдань.

4.4. Звернення до виконавчих органів Чернівецької міської і районних в місті рад у разі порушення прав та інтересів дітей.

4.5. Проведення роботи серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень.

4.6. Порушення перед виконавчими органами Чернівецької міської та районних в місті рад, питань про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім‘ї та навчальні заклади.

4.7. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім‘ї, передача під опіку, піклування, на усиновлення.

4.8. Ведення справ з опіки, піклування та усиновлення дітей.

4.9. Перевірка стану роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності – умов роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

4.10. Представлення, у разі необхідності, інтересів дітей у судах, в їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

4.11. Запрошення для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з‘ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень і вжиття заходів до усунення таких причин.

4.12. Порушення перед відповідними органами питань про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей.

4.13. Здійснювати підготовку угод про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об‘єднаннями громадян і благодійними організаціями.

4.14. Скликання в установленому порядку нарад, конференцій, семінарів з питань, що належать до компетенції Служби.

4.15. Проведення особистого прийому дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розгляд їх скарг та заяв з питань, що належать до її компетенції.

4.16. Визначення потреби в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей.

4.17. Розробка і реалізація власних та підтримка громадських програм соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

4.18. Відвідування дітей, які опинилися у складних життєвих умовах, перебувають на обліку в Службі, за місцем їх проживання, навчання, роботи, вжиття заходів для соціального захисту дітей.

4.19. Участь у засіданнях Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, нарадах, що проводить Чернівецький міський голова, а також в тих, що проводяться в виконавчих органах Чернівецької міської ради з питань, віднесених до компетенції Служби.

4.20. Надання за запитами фізичних та юридичних осіб публічної інформації, розпорядником якої є служба у справах дітей.

 

5. Керівництво та структура Служби

5.1. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Чернівецьким міським головою в установленому чинним законодавством порядку.

5.2. Начальник має заступника начальника служби, начальника відділу соціального та правового захисту дітей, який призначається і звільняється з посади Чернівецьким міським головою, зa поданням начальника служби та погодженням з заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

5.3. В структурі служби є два відділи: відділ соціального та правового захисту дітей; відділ опіки і піклування.

5.4. Кваліфікація та компетенція, зокрема, конкретні обов’язки та права начальника, заступника начальника Служби визначаються цим Положенням.

5.5. Начальник Служби безпосередньо підпорядкований заступнику Чернівецького міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

5.6. Начальник Служби відповідно до покладених на нього обов’язків:

5.6.1. Здійснює загальне керівництво роботою Служби.

5.6.2. Забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на Службу завдань та доручень керівництва Чернівецької міської ради.

5.6.3. Затверджує положення, посадові інструкції працівників Служби.

5.6.4. Вносить в установленому порядку пропозиції про призначення на посади й звільнення працівників Служби з посад.

5.6.5. Забезпечує взаємодію Служби з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради.

5.6.6. Формує плани роботи Служби, організовує й контролює процес їх виконання.

5.6.7. Здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони конфіденційної інформації, що є власністю держави та інформації для службового користування.

5.6.8. Вносить в установленому порядку пропозиції Чернівецькому міському голові про застосування заохочень або стягнень до працівників Служби.

5.6.9. Забезпечує взаємодію Служби з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради.

5.6.10. Відповідає на звернення, скарги, запити й пропозиції громадян та юридичних осіб, що надходять безпосередньо до Служби.

5.6.11. Контролює дотримання особовим складом Служби вимог Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України.

5.6.12. Забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Служби.

5.6.13. Забезпечує дотримання дисципліни та законності в діяльності Служби.

5.6.15. Визначає потребу і розподіляє надані Службі ресурси на техніку, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та програмне забезпечення, інші матеріальні цінності, майно, необхідні для укомплектування Служби та особового складу, організовує їх облік, контролює правильність утримання, списання.

5.6.16. Видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання особовим складом Служби.

5.6.17. Вабезпечує належні умови підлеглим для виконання ними функціональних обов’язків та здійснює контроль за дотриманням режиму роботи, додержанням порядку в службових приміщеннях Служби.

5.6.18. Здійснює керівництво та відповідає за організацію роботи із забезпечення безпеки праці, навчання з охорони праці, дотримання чинного законодавства про охорону праці.

5.6.19. Вносить в установленому порядку пропозиції Чернівецькому міському голові до кадрового резерву для Служби Чернівецької міської ради.

5.6.20. Забезпечує системне і оперативне оприлюднення на веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет інформації, що входить до компетенції Служби, дотримання законодавства про доступ до публічної інформації.

5.6.21. Забезпечує збереження інформації в паперовому та електронному вигляді, створеної в процесі діяльності, приймання-передавання її при зміні (звільненні, переведенні тощо) працівників.

5.6.22. Виконує інші завдання, визначені керівництвом Чернівецької міської ради.

5.7. Начальник Служби повинен знати:

5.7.1. Закони України, що стосуються діяльності Служби, питань служби в органах місцевого самоврядування, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій, що стосуються роботи з дітьми.

5.7.2. Порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів.

5.7.3. Сучасні методи управління персоналом.

5.7.4. Основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці.

5.7.5. Правила ділового етикету.

5.7.6. Правила охорони праці та протипожежного захисту.

5.7.7. Основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

5.7.8. Державну мову, ділову мову.

5.8. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника Служби: вища освіта професійного спрямування – «педагогіка», «психологія», «право», «соціальна робота», «практична психологія», «соціальна педагогіка» та інші професійно зорієнтовані спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом у державній службі та в органах місцевого самоврядування на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років, за необхідності, виходячи із виконання Службою основних завдань та функцій.

5.9. Начальник Служби несе відповідальність за:

5.9.1. Неналежну організацію роботи Служби, незадовільний стан службової та виконавської дисципліни.

5.9.2. Незабезпечення виконання покладених на Службу завдань та функцій, передбачених цим Положенням.

5.9.3. Недотримання законності в службовій діяльності працівниками Служби.

5.9.4. Низький рівень трудової та виконавської дисципліни у Службі.

5.9.5. Негативні наслідки своїх розпоряджень, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов’язків та за бездіяльність.

5.9.6. Незабезпечення створення належних умов з охорони праці.

5.9.7. Невідповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства.

5.9.8. Невиконання рішень Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень Чернівецького міського голови.

5.9.9. Несвоєчасну і недостовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Служби, стан діловодства, обліку особових справ дітей.

5.9.10. Незадовільний стан професійної підготовки та виховної роботи з особовим складом Служби.

5.10. За відсутності начальника Служби його обов’язки виконує заступник начальника Служби, начальник відділу соціального та правового захисту дітей або начальник відділу опіки і піклування.

5.11. Начальник Служби здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Службу, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями Чернівецької міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Чернівецького міського голови.

5.12. Особи, що працюють у Службі, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету.

 

6. Взаємовідносини, зв’язок

6.1. Служба при виконанні покладених на неї завдань і функцій взаємодіє з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради в порядку, який визначається цим Положенням та Положеннями інших виконавчих органів Чернівецької міської ради.

 

7. Майно і кошти

7.1. Служба утримується за рахунок міського бюджету.

7.2. Оплата праці співробітників Служби здійснюється згідно з чинним законодавством України.

7.3. За сприяння Чернівецького міського голови відповідні виконавчі органи Чернівецької міської ради створюють умови для нормальної роботи Служби, забезпечують її приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань функцій соціально-правового захисту дітей та служби в органах місцевого самоврядування.

 

8. Заключна частина

8.1. Служба має свої бланки, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням і штампи встановлених зразків.

8.2. Ліквідація, реорганізація Служби проводиться Чернівецькою міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *