Як мають діяти власники житла в разі невиконання управлінською компанією умов Договору « Офіційний портал Чернівецької міської ради
11.07.2020


Аварійні телефони оперативних служб

Інформація щодо організації та
проведення мирних заходів


Звіти про фактично використані кошти та надані послуги МКП


Доступ до публічної
інформації


Стратегічний план розвитку Чернівців на 2012-2016 роки


Генеральний план міста


Схема зонування міста Чернівці


Схема тимчасових споруд міста Чернівці


Карта номінованої площі та буферної зони ЮНЕСКО


Межі центрального історичного ареалу


На допомогу захисникам БатьківщиниМИ В:
МІСТА-ПОБРАТИМИ ЧЕРНІВЦІВ

Клагенфурт Назарет Ілліт Саскатун Конін Сучава Тімішоара Солт Лейк Сіті Ясси Бєльці
Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» – далі Закон (п.2 ст.4) визначено, що власники  квартир та нежитлових приміщень є співвласниками спільного майна багатоквартирного будинку.

Відповідно до ч. 2 ст.6 Закону співвласники мають право брати участь в управлінні багатоквартирним будинком особисто або через представника.

Ст. 9 Закону дає визначення форм управління багатоквартирним будинком. Управління багатоквартирним будинком здійснюється його співвласниками.

За рішенням співвласників усі або частина функцій з управління багатоквартирним будинком можуть передаватися управителю або всі функції – об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку (асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку).

Співвласники багатоквартирного будинку мають право в будь-який час скликати загальні збори співвласників будинку та самостійно прийняти рішення про обрання форми управління будинком.

У разі якщо протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований багатоквартирний будинок. У разі якщо місцевою радою або її виконавчим органом відповідно до законодавства прийнято рішення про делегування іншому органу – суб’єкту владних повноважень функцій із здійснення управління об’єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, управитель призначається на конкурсних засадах таким органом (п. 5. ст. 13 Закону).

Управління багатоквартирним будинком (ст.11) здійснюється на підставі договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, що укладається згідно з типовим. Зразок Типового договору затверджений постановою Кабінету міністрів України від 05.09.2018р. № 712. Також цією постановою затверджено Правила надання послуги з управління багатоквартирним будинком (надалі – Правила).

У Договорі прописуються основні положення, права та обов’язки, відповідальність Сторін тощо. У разі, якщо управлінською компанією не виконуються умови Договору, зокрема не надаються послуги або надаються не в повному обсязі, співвласник має право викликати управителя для перевірки  якості надання послуги. Перевірка якості послуги здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (пункти 45-49 Правил).

За результатами перевірки якості послуги з управління складається акт-претензія, який підписується співвласником та управителем.

Управитель (його представник) повинен прибути на виклик співвласника у строки, визначені в договорі управління, але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання повідомлення співвласника.

Акт-претензія складається управителем (його представником) та співвласником і повинен містити інформацію про ненадання чи надання неналежної якості послуги з управління із зазначенням причин, дату (строк) її ненадання чи надання неналежної якості, а також іншу інформацію, що характеризує її ненадання чи надання неналежної якості.

У разі неприбуття управителя (його представника) в установлений договором управління строк або необґрунтованої відмови підписати акт-претензію такий акт підписується співвласником та не менш як двома іншими співвласниками, які проживають (розташовані) у сусідніх приміщеннях, і надсилається управителю рекомендованим листом.

Управитель протягом п’яти робочих днів вирішує питання про задоволення вимог, викладених в акті-претензії, зокрема шляхом здійснення перерахунку вартості послуги з управління, або видає (надсилає) співвласникові обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. У разі ненадання управителем відповіді в установлений строк претензії співвласника вважаються визнаними таким управителем.

Управитель самостійно здійснює перерахунок вартості послуги з управління за весь період її ненадання чи надання неналежної якості, а також сплачує співвласникам неустойку (штраф, пеню) у розмірі, визначеному договором управління.

У разі, якщо співвласники не задоволені роботою управлінської компанії в цілому, вони мають право на любому етапі функціонування багатоквартирного будинку скликати загальні збори та переобрати іншого управителя або прийняти рішення про створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

Реалізація рішень із зазначених питань тягне за собою припинення дії Договору з управління.

Враховуючи, що Договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком укладається строком на один рік, співвласники будинків, яким призначено управителя на конкурсних засадах, зобов’язані письмово попередити про розірвання договору не пізніше, як за два місяці до моменту розірвання, а співвласники будинків, які самостійно обрали управителя, попереджають про розірвання Договору не пізніше, як за один місяць до закінчення терміну дії Договору.

Відповідно до п. 26 Правил у разі припинення дії договору управління управитель не пізніше дня, що настає за днем припинення його дії:

     1) повертає співвласникам залишок коштів, що обліковуються на день припинення договору на банківському рахунку для приймання відповідних платежів, у такому порядку:

     – залишки коштів, що утворилися за рахунок доходів від використання спільного майна будинку, повертаються пропорційно до частки співвласника багатоквартирного будинку, якщо інше не передбачено договором управління або рішенням співвласників;

     – залишки коштів, що утворилися за рахунок внесків на реконструкцію, реставрацію, проведення капітального ремонту, технічне переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку, повертаються кожному із співвласників, які вносили відповідні внески;

     2) закриває банківський рахунок для приймання відповідних платежів.

     Пункти 66 та 67 Правил також передбачають, що управитель у разі припинення дії Договору не пізніше дня, що настає за днем припинення дії договору управління,  здійснює огляд технічного стану багатоквартирного будинку та його прибудинкової території, про що складає відповідний акт. Уповноважена особа співвласників може брати участь в такому огляді. Копія відповідного акта передається уповноваженій особі співвласників.

      Не пізніше дня, що настає за днем припинення дії договору управління, управитель передає новому управителю багатоквартирного будинку чи особі, уповноваженій співвласниками, або об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку:

  • наявну технічну документацію на такий будинок;

     – інформацію про виконані роботи з технічного обслуговування і ремонту конструктивних елементів багатоквартирного будинку та інженерних систем протягом строку дії договору управління, але не більше ніж три останні роки;

     -інформацію про виникнення аварійних ситуацій і технічних несправностей у розрізі конструктивних елементів та інженерних систем за строк дії договору управління, але не більше ніж три останні роки;

    -дані бухгалтерського обліку доходів та витрат на утримання багатоквартирного будинку протягом строку дії договору управління, але не більше ніж три останні роки;

    -майно, передане управителю багатоквартирного будинку за рішенням співвласників.  

Зазначений алгоритм дій співвласників багатоквартирних будинків розміщено на офіційному веб-порталі міської ради для ознайомлення та практичного використання.

 

 Comments are closed.