Конкурсу на заміщення вакантної посади директора Чернівецької загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів № 19 Чернівецької міської ради». « Офіційний портал Чернівецької міської ради
10.07.2020


Аварійні телефони оперативних служб

Інформація щодо організації та
проведення мирних заходів


Звіти про фактично використані кошти та надані послуги МКП


Доступ до публічної
інформації


Стратегічний план розвитку Чернівців на 2012-2016 роки


Генеральний план міста


Схема зонування міста Чернівці


Схема тимчасових споруд міста Чернівці


Карта номінованої площі та буферної зони ЮНЕСКО


Межі центрального історичного ареалу


На допомогу захисникам БатьківщиниМИ В:
МІСТА-ПОБРАТИМИ ЧЕРНІВЦІВ

Клагенфурт Назарет Ілліт Саскатун Конін Сучава Тімішоара Солт Лейк Сіті Ясси Бєльці
«Чернівецький міський голова відповідно до положення про кон-курс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комуналь-ної форми власності Чернівецької міської ради, затвердженого рішенням Чернівецької міської ради від 26.09.2019 р. № 1861, повідомляє про про-ведення о 12.00 год. 18 грудня 2019 року в каб. № 202 в приміщенні Чернівецької міської ради (м. Чернівці, Центральна площа, 1), конкурсу на заміщення вакантної посади директора Чернівецької загальноосвіт-ньої школи І – ІІ ступенів № 19 Чернівецької міської ради».

Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу на замі-щення вакантної посади директора Чернівецької загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів № 19 Чернівецької міської ради (місцезнаходження: м. Чернівці, вул.Хотинська, 23), встановлюються кваліфікаційні умови: відповідно до статті 24 Закону України «Про загальну середню освіту»: громадянин Ук-раїни, який має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків. Умови оплати праці директора Чернівецької загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів № 19 Чернівецької міської ради встановлюються відповідно до вимог чинного законодавства.
Для участі у конкурсі подаються такі документи:
– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
– копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
– копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
– довідку про відсутність судимості;
– мотиваційний лист, складений у довільній формі;
– перспективний план (програма) розвитку закладу загальної середньої освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс, що повинен містити пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення, фінансово-господар-ської діяльності, енергоефективності, освітнього процесу в закладі освіти тощо.
Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її про-фесійні та/або моральні якості. Визначені документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що становить 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу за адресою: м. Чернів-ці, Центральна площа, 1, відділ з питань кадрової роботи міської ради, каб. 305, тел. 52-51-00, з 24 жовтня по 22 листопада 2019 року.
Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.
Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.
Для проведення конкурсу Чернівецький міський голова затверджує пер-сональний склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної із сторін, визначених статтею 26 Закону України «Про загальну середню освіту». До складу конкурсної комісії входять представники: Чернівецької міської ради, трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.
Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підпису-ється усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на вебпорталі міської ради впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.
Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання доку-ментів для участі в конкурсі конкурсна комісія: перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам і приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або по-дали документи після завершення строку їх подання та оприлюднює на веб-порталі Чернівецької міської ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі.
Управління освіти Чернівецької міської ради організовує ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку прове-дення конкурсного відбору.
Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої осві-ти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року № 988-р та перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмо-вого вирішення ситуаційного завдання, публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної серед-ньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.
Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення кон-курсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на вебпорталі Черніве-цької міської ради.
Керівник комунального закладу загальної середньої освіти призначається начальником управління освіти міської ради, за погодженням з Чернівецьким міським головою, на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії.Comments are closed.